Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy 2010
Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky – do 15. března

– Obstarat si 1 – 3 přihlášky – v prodejnách SEVT nebo na web stránkách MŠMT. Výtisk přihlášky lze stáhnout na http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore pod heslem „Formuláře přihlášek (vzory)“ (přihlášku si zkopírujte na 1 list).
– Vyplnit přihlášku/y a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ. (Pokud si nenecháte potvrdit prospěch na ZŠ, je nutno k přihlášce přiložit úředně ověřené kopie vysvědčení, a to vysvědčení ze 4./8. třídy a 1. pololetí 5./9. třídy). Škola potvrzuje pouze správnost údajů na straně B, za správné vyplnění strany A zodpovídá uchazeč.
– Odevzdat přihlášky střední škole (přihlášky si podává uchazeč sám!) – do 15. března
– Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek – do 15. března (každý žák obdrží pouze 1 zápisový lístek). V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydá škola na základě písemné žádosti náhradní zápisový lístek. Součásti žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole, součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. Náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
– Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 7 dnů před jejím
konáním.
– Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola, která vypisuje přijímací zkoušky, zasílá do 3 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném ředitelem školy pro konání přijímací zkoušky.
– Přijetí je třeba potvrdit do 5 pracovních dnů od doručení kladného rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy (nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem); zápisový lístek je možno vzít zpět a dát na jinou střední školu.
– Pozor na zkrácené termíny řízení, např. rozhodnutí je uloženo na poště 5 pracovních (7 kalendářních) dní, pak je považováno za doručené.
– V případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Poznámky
– ředitel střední školy je povinen vyhlásit kritéria pro přijímací řízení do 31.1.2010 (měl by sdělit i to, zda součástí přihlášky jsou další doklady – doklad o zdravotní způsobilosti, výstupní hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání, doklady o výsledcích v odborných soutěžích, doklady o publikační činnosti atd.)
– do druhého kola je možné podat neomezený počet přihlášek.

– některé informace se mohou na jednotlivých gymnáziích odlišovat

Zápisový lístek si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout dne 19.1.2010 od 18,30 do 19,30 h v kanceláři pí zástupkyně pro 1. stupeň v 1. patře.

Další informace o přijímacím řízení naleznete na stránkách MŠMT.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*