O Jana Hromádková

Mgr. Jana Hromádková, jana.hromadkova@fzs-chlupa.cz 1.st, TU 1.A, učebna: přízemí oranžová chodba

4. A Týdenní plán 19. – 23. 11. 2018

ČJ – stavba slova (opakování). Procvičování vyjmenovaných slov (V, Z). Slovní druhy. Čtení s porozuměním – práce s textem.

M – rovnice, násobení (malý testík), šipkový graf, slovní úlohy, rovinné útvary.

ČJS – Vl – prezentace krajů (pokračování). D – husitské války. Př – stavba těla semenných rostlin.

PO 19. 11. – bruslení (s sebou brusle, helma, rukavice, 10 Kč – kdo neplatil). Na vyučování vše na AJ, penál. Sraz v 7.25 hod., odchod od školy v 7.30 hod.

Pokračují konzultační hodiny – pondělí, čtvrtek, pátek dle rozpisu.

30. 11. – fotografování jednotlivců (děti dostaly lístečky k objednání).

4. A Týdenní plán 12. – 16. 11. 2018

ČJ – stavba slova – opakování a procvičování, psaní slov s předponami. Opakování vyjmenovaných slov po V. Sloh – členění textu. Čtení s porozuměním, vyhledávání a třídění informací.

M – Násobení a dělení, rovnice – opakování, šipkový graf, rovinné útvary.

ČJS – Vl – kraje ČR (začínáme s prezentacemi). D – husitské války. Stavba těla semenných rostlin (květ, plod). Testík z Př – učebnice str. 8 – 10.

ČT 15. 11. a PÁ 16. 11. – probíhají konzultační hodiny (tabulku k přihlášení dostali všichni rodiče mailem).
ČT 15. 11. – ekologický program – „Luxus vody z kohoutku“ (60 Kč – většina dětí má již zaplaceno).

4. A Týdenní plán 5. – 9. 11. 2018

ČJ – předpony ob-, v-, zdvojenné souhlásky. Opakování vyjmenovaných slov po P, S. Sloh – tvoření vět. Čt – práce s textem.

M – rovnice, násobení a dělení, slovní úlohy. G – kolmice.

ČJS – Vl – kraje ČR – příprava projektu. D – Jan Hus. Př – stavba těla semenných rostlin.

9. 11. – Divadelní představení Pasáček vepřů (80 Kč)
15. 11. – ekologický program „Voda z kohoutku“ (60 Kč)

4. A – Týdenní plán 29. 10. – 2. 11. 2018 (ST – PÁ)

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny.

ČJ – předložky a předpony – procvičování. Opakování a procvičování vyjmenovaných slov po P, S. Procvičování slovních druhů. Čtení – práce s textem, vyhledávání informací. Sloh – popis naší třídy.

M – rovnice. G – polopřímka, rýsování kolmic.

ČJS – Vl – kraje ČR (příprava projektu), D – shrnutí tematického týdne, Př – vlastnosti rostlin.

Akce:
6. 11. Kavárna pro rodiče na téma čtenářství.
9. 11. Návštěva divadelního představení Pasáček vepřů – vstupné 80 Kč.
15. 11. Ekologický program Voda z kohoutku – 60 Kč.

4. A – Týdenní plán 22. – 26. 10. 2018

ČJ – Procvičování předložek a předpon (předložky od, pod, nad, před, předpony od-, pod-, nad-, před-). Předpona roz-, bez-, vz-, předložka bez. Určování slovních druhů – opakování. Vyjmenovaná slova po P – opakování. Sloh – dokončení příběhu. Čtení – práce s textem, vyhledávání informací.

M – dělení se zbytkem (dělitel 6 – 10). Indické násobení jednociferným a dvouciferným činitelem. Řešení úloh v různých matematických prostředích – krychlové stavby, síť krychle, rovnice. Slovní úlohy.

ČJS – proměny století – zaměřeno na tematický týden „Proletí 100letí“.

29. – 30. 10. – podzimní prázdniny.

4. A Týdenní plán 15. – 19. 10. 2018

ČJ – stavba slova, předložky a předpony. Procvičování vyjmenovaných slov – B, L, M. Sloh – dokončení příběhu. Čtení – práce s textem.

M – dělení se zbytkem, řešení úloh v různých matematických prostředích (zvířátka dědy Lesoně), indické násobení, slovní úlohy. G – obvod a obsah geometrických tvarů ve čtvercové síti.

ČJS – Vl – orientace na mapě (povrch, vodstvo), stát a jeho představitelé. D – města ve středověku. Př – houby, vlastnosti rostlin.

17. 10. – preventivní zubní prohlídka ve školní ordinaci pro žáky, kteří navštěvují tuto ordinaci.