O Blanka Janovská

PaedDr. Blanka Janovská,blanka.janovska@fzs-chlupa.cz, ředitelka školy, vyučuje M 4.B Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň. Po dlouholeté praxi na 1. stupni ZŠ se roku 1993 stala ředitelkou FZŠ Chlupova (od roku 2009 FZŠ prof. O. Chlupa). Od samotného vzniku školy usiluje společně s celým sborem o novátorský přístup ke vzdělávání a výchově žáků. Je specialistkou na výuku matematiky a lektorkou činnostního učení. Vede pracovní semináře pro ředitele a učitele ZŠ, které mají za cíl předávat zkušenosti s tvorbou školního vzdělávacího programu. Je členkou editorského týmu projektu Učitelský NÁPADník pro 1. stupeň ZŠ. Píše recenze k učebnicím ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 28.3. 2014 převzala nejvyšší resortní vyznamenání Medaili MŠMT z rukou ministra školství M.Chládka. Při předání zdůraznil zejména to, že nejen vybudovala školu s celorepublikovým renomé, ale zasloužila se také o rozvoj aktivního učení v ČR.

5. B M TP od 20. 11. do 24. 11. 2017

M – V úterý ponesou děti domů opravený test č. 7, který byl zaměřený na písemné dělení se zkouškou, nad mé očekávání dopadl celkem dobře (14 jedniček (100 %), 4 dvojky, 3 trojky, 2 čtyřky a bohužel 1 pětka). Horší/špatné výsledky byly způsobeny chybami v násobilce, popř. v odčítání/dočítání při zkráceném postupu.

V týdnu od 27. 11. dostanou děti se špatným výsledkem v testu č. 7 možnost si ho opravit!!!

Tento týden budeme pokračovat v kap. Mnohoúhelník – budeme se učit rozlišovat/procvičovat konvexní a nekonvexní útvary a poznávat pravidelné n-úhelníky, zopakujeme si typy trojúhelníků, připomeneme si, co je rovnoběžník, lichoběžník, kosočtverec, úhlopříčka, procvičíme si písemné dělení dvoumístným dělitelem, převod jednotek délky, hmotnosti, času a objemu.

Hodnocená práce: 0

DÚ č. X:  U str. 28/cv. 11, str. 29/cv. 19

Vážení rodiče,                                                                                                                    ve čtvrtek 23. 11. se neuskuteční hodina M z důvodu příchodu ČŠI (pravidelná kontrola po 6 letech). Místo ní bude odučena hodina Čj pí uč. Strculovou-Procházkovou.                                                                                                                  Děkuji za pochopení.    

 

5. B M TP od 13. 11. do 16. 11. 2017

M – V pondělí dostanou děti již opravené PS s DÚ č. VIII, aby měly ještě šanci si úkol doplnit, opravit, zkontrolovat. V úterý ponesou domů opravený test 6, který byl zaměřený na písemné násobení, přiznám se, že jsem očekávala lepší výsledek (9 jedniček – 100 %, 5 dvojek – 80 %, jeden příklad špatně, 7 trojek – 60 %, 2 příklady špatně, 4 čtyřky). Nejvíce chyb bylo z neznalosti násobilky, popř. špatné sečtení.            Úmyslně jsem do PRÉMIE dala příklad na dělení dvojciferným dělitelem, 12 žáků bezchybně vypočítalo!  Ostatní řešili s chybou, nebo neřešili, protože PRÉMIE není na známku!?! Proto písemné dělení dvojciferným dělitelem bude náplní testu č. 7!

Tento týden se budeme zabývat již avizovanou kap. MNOHOÚHLNÍK – připomeneme si pojem úhlopříčka, rozdíl mezi útvary konvexními a nekonvexními útvary, procvičíme si poznávání pravidelných n-úhelníků.

Hodnocená práce: TEST č. 7 – viz výše + SÚ

DÚ č. IX (Čt): PS str. 22/ cv. 6 + oprava testu č. 6

Vážení rodiče,                                                                                                připomínám Vám KONZULTACE tento týden! Komu by nevyhovoval navržený termín, napište mi a domluvíme si jiný, který Vám bude vyhovovat!                           Zdraví B. Janovská

         

 

5. B M TP od 6. 11. do 10. 11. 2017

M – V úterý ponesou děti domů opravený test č. 4, který byl zaměřený na převod jednotek času a objemu, prémie pak na slovní úlohy. Opravovala jsem ho podle přísnější stupnice, a přesto dopadl celkem dobře (11 jedniček, 10 dvojek, 4 trojky, 4 žáci měli prémii testu na 100%). Rezervy jsou stále v soustředění se na práci, ve čtení s porozuměním a ve zpětné kontrole toho, co jsem vypočítal/a.

Tento týden bych ráda dokončila kapitolu „Násobení a dělení“, i když písemné dělení budeme i nadále procvičovat! Začneme kap. „Mnohoúhelník“ (U str. 28, 29) –  žáci se naučí: třídit n-úhelníky, rozlišovat mezi konvexními a nekonvexními útvary, modelovat n-úhelníky.

Znovu si připomeneme písemné násobení (aby se neobjevovaly zbytečné „řádky brambor“) – příklady typu: 128         128         1281                                                                                                      . 40       . 402       . 2402

Hodnocená práce:    TEST č. 5 (Čt) – písemné násobení – viz výše (128 . 40, …) + slovní úlohy

DÚ č. VIII (Čt): PS str. 18/cv. 4 – 3 poslední příklad                                                                                         str. 19/cv. 6

5. B M TP od 30. 10. do 3. 11. 2017

M – Vzhledem k dnešnímu počasí se nestihne pí uč. Strculová včas vrátit do ČR, proto 1. a 2. hodinu budeme mít M. Děti dostanou opravený test č. 4, který byl zaměřený na převod jednotek délky a hmotnosti. Vzhledem k tomu, že se jednalo o učivo, které bychom měli již umět, byl test hodnocen podle „přísné“ stupnice. Řada chyb byla zbytečná, ale i přesto test dopadl celkem dobře (13 jedniček, 5 dvojek, 4 trojky, 1 čtyřka).

I tento týden se budeme věnovat kapitole „Násobení a dělení“ (U str. 24-27), opět se nejvíce zaměříme na písemné dělení dvoumístným číslem/dělitelem se zbytkem, na řešení úloh v různých prostředích – hadi, pavučiny, násobilkové obdélníky + opakování převodů jednotek času a jednotek objemu.

Hodnocená práce (Čt): Test č. 5 – převod jednotek času a objemu + SÚ

DÚ č. VII: PS str. 16/ cv. 11, str. 19/ cv. 5 + oprava testu č. 4

Vážení rodiče, ráda bych Vám připomenula, že na Váš podnět se koná 7. 11. v 17,00 h schůzka s psycholožkou a výchovnou poradkyní.                                                                                                    S pozdravem B. Janovská   

 

5.B M TP od 23. 10. do 25. 10. 2017

M – Tento týden si nahradíme hodiny M, o které jsme přišli minulý týden. V úterý dostanou děti domů opravený test č. 3, který byl zaměřený na zaokrouhlování na stovky, na slovní úlohy a na stavby z kostek (plánek, pohledy shora, zepředu,zprava a zápis konstrukce). Dopadl celkem dobře – 10 jedniček, 11 dvojek a 4 trojky.

Připomeneme si jednotky délky a jednotky hmotnosti, dokončíme kapitolu „Sčítání a odčítání“ a začneme kapitolu: “ Násobení a dělení“ (U str. 24-26), důkladněji se seznámíme s algoritmem písemného dělení dvoumístným/dvouciferným číslem se zbytkem, budeme řešit slovní úlohy v různých prostředích a kontextech.

Hodnocená práce (St): Test č. 4 – 10 příkladů na převod jednotek délky, 10 příkladů na převod jednotek hmotnosti.

DÚ č. VI (St): PS str. 17/cv. 1, 2

5. B M TP od 9. 10. do 13.10.2017

M – Ve čtvrtek (5. 10.) dostaly děti opravenou vstupní práci. Byla hodnocena podle „přísné“ stupnice! I když mohl být výsledek ještě lepší, přesto dopadla celkem dobře (11 jedniček, 9 dvojek, 5 trojek). Nejvíce chyb bylo způsobeno nepozorným čtením, nedočítáním daných informací/požadavků. Např. v úloze č. 1 dobře děti spočítaly příklady, ale již je nezaokrouhlily, hned přišly o 4 body.

Tento týden ještě dokončíme „stavby z krychlí“ – zakreslování plánů, pohledů shora, zepředu, zprava, zápis jejich konstrukcí. Zahájíme kapitolu: Zákonitosti, vztahy a práce s daty (U str. 20-22) – upevňování operací sčítání a odčítání v různých prostředích a kontextech. Pomalu se začneme připravovat na dělení dvoumístným dělitelem.

Hodnocená práce (Čt): Test č. 3 – stavby z krychlí (zakreslování plánů, pohledů shora, zepředu, zprava, zápis jejich konstrukcí), slovní úlohy

DÚ č. V (Čt): PS str. 15/cv.5, str. 16/cv.10 + opravy testů + vstupní práce

UPOZORNĚNÍ: Do úterý mají děti ještě POSLEDNÍ možnost si doplnit chybějící úkoly!   Na pozdější termín nebude brán zřetel!!!