O Blanka Janovská

PaedDr. Blanka Janovská,blanka.janovska@fzs-chlupa.cz, ředitelka školy, vyučuje M 4.B Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň. Po dlouholeté praxi na 1. stupni ZŠ se roku 1993 stala ředitelkou FZŠ Chlupova (od roku 2009 FZŠ prof. O. Chlupa). Od samotného vzniku školy usiluje společně s celým sborem o novátorský přístup ke vzdělávání a výchově žáků. Je specialistkou na výuku matematiky a lektorkou činnostního učení. Vede pracovní semináře pro ředitele a učitele ZŠ, které mají za cíl předávat zkušenosti s tvorbou školního vzdělávacího programu. Je členkou editorského týmu projektu Učitelský NÁPADník pro 1. stupeň ZŠ. Píše recenze k učebnicím ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 28.3. 2014 převzala nejvyšší resortní vyznamenání Medaili MŠMT z rukou ministra školství M.Chládka. Při předání zdůraznil zejména to, že nejen vybudovala školu s celorepublikovým renomé, ale zasloužila se také o rozvoj aktivního učení v ČR.

5. B M TP od 22. 1. do 26. 1. 2018

M – Ve čtvrtek (18.1.) dostaly děti opravenou (podle přísné stupnice) pololetní práci               (8 jedniček, 6 dvojek, 5 trojek, 2 čtyřky), průměr třídy je 91,2 %. Nejvíce chyb bylo ve cvičení pořadí výpočtů (73,4 %, cv. 1), písemné násobení trojciferným číslem

(77,4 %, cv. 4) a písemné dělení se zkouškou (77,4 %, cv. 2). Řada chyb byla jako vždy zbytečná.

Tento týden si nejdříve ukážeme v praxi pomocí špejlí, co to je trojúhelníková nerovnost (mluvíme o ní již od 4. třídy), znovu si připomene, jak rýsujeme rovnoběžky a kolmice! Opět připomínám, že k tomu je potřeba mít v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou + ještě jeden trojúhelník/pravítko + ořezané tužky č. 2, 3, + kružítko, rovněž ořezané).

Dále budeme pokračovat v kap. Objem, povrch – budeme se snažit propojit jednotky délky, obsahu a objemu, což je samo o sobě náročné, zvláště pak pro ty děti, které nemají ještě jasno v základních jednotkách délky. Seznámíme se s pojmy: kostra, povrch a objem kvádru.

Hodnocená práce (Čt): Opakování z G – trojúhelníková nerovnost (rozhodnout, který trojúhelník lze narýsovat), rýsování rovnoběžek (NE od „OKA“), konstrukce trojúhelníka podle věty sss a obdélníka, obvod a obsah! Důraz se bude klást na přesnost rýsování!

DÚ č. II (Čt):  PS str. 31/ cv. 4 

 

 

5. B M TP od 15. 1. do 19. 1. 2018

M – Nejdříve musím konstatovat, je mi to moc líto, že  za naši třídu nemohu nominovat nikoho na obvodní matematickou olympiádu (vzhledem k počtu odevzdaných úloh)!

Děti v úterý ponesou domů opravený test č. 10, který byl zaměřený na opakování          učiva (pořadí výpočtů, převody, slovní úlohy, zlomky, pyramida, písemné dělení se zkouškou, obvod čtverce a obdélníka). Byl známkován podle mírné stupnice, takže výsledek není tak špatný (12 jedniček, 6 dvojek, 4 trojky, 2 čtyřky), maximální počet bodů byl 52!                                                                                                                        Opakují se stále stejné chyby, čtení bez porozumění, odpovědi nevycházejí z dané otázky, chyby v násobilce, v odčítání, převody, převádění desetinných čísel na zlomky a obráceně (na to se zaměříme)!

V tomto týdnu začneme s kap. Objem, povrch – žáci by se měli naučit rozlišovat a zapisovat jednotky obsahu a objemu, orientovat se v nákresu, podle kterého sestrojí/vymodelují tělesa a jejich sítě.

Hodnocená práce(St): Pololetní práce (společná pro všechny 5. třídy, bude                                                        hodnocena podle přísné stupnice)                                          (pořadí výpočtů, písemné odčítání, násobení, zaokrouhlování na 100, 1000, 10 000, 100 000, převody jednotek délky, hmotnosti, času, názvy matemat. operací (součet, dělenec, …), slovní úlohy, převod desetin. čísel na zlomky a obráceně, násobení a dělení 100, 1000, 16 000 : 800 =)

DÚ č. I (Čt): PS str. 28/ cv. 6, 7, str. 29/ cv. 9                                                                      Od tohoto DÚ se budou všechny započítávat do 2. pololetí!         

 

 

 

5. B M TP od 8. 1. do 12. 1. 2018

M – V tomto týdnu místo M bude probíhat výuka Čj s třídní pí učitelkou,                                   kromě jedné hodiny ve středu, kdy si děti napíšou test č. 10, který bude zaměřený na opakování učiva – příklady na pořadí výpočtů, převody délky a času, jednoduché SÚ, zlomky ( 3/4 z 32 = 32 : 4 . 3 =), písemné dělení, obvod čtverce a obdélníka.

DÚ tento týden NENÍ!

 

 

5. B M TP od 3. 1. do 5. 1. 2018

M – V tomto sice zkráceném týdnu nás čeká ještě o jednu hodinu M více než v „normálním“ týdnu. Vzhledem k tomu překládám avizovaný test před Vánoci na příští týden (St) a nebude zadán DÚ, tím dávám možnost těm, kdo nemá v pořádku úkoly č. IX. – XII. (zadání viz TP) – termín do pátku 5.1. 2018!!! Na pozdější doplnění nebude již brán zřetel!!!

V tomto týdnu si postupně zopakujeme již probrané učivo, dále se budeme zabývat zlomky a desetinnými čísly (U str. 36-39), a ráda bych začala kap. Objem, povrch, což předpokládá, že žáci by měli být schopní rozlišit a zapsat jednotky délky, obsahu a objemu.                                                                                                  Minimálně 2 hodiny M budeme věnovat rýsování geometrických konstrukcí – rýsování rovnoběžek, kolmic, kružnic, zápisy konstrukcí, budeme pracovat s kružítkem a trojúhelníkem s ryskou.

Prosím o dohlédnutí, aby děti měly v pořádku rýsovací potřeby!!! Díky!

Úspěšné vykročení do nového roku 2018                                                                                                                                              Vám všem přeje                                                                                                                                              B. Janovská

 

 

5. B M TP od 18. 12. do 22. 12. 2017

M – V úterý ponesou děti domů opravený test č. 9, který byl zaměřený na zaokrouhlování na 1000, 10 000, 100 000 a na převody. Myslím si/ očekávala jsem výsledky lepší!!! Původně jsem ho chtěla hodnotit podle přísné stupnice, ale nakonec jsem zvolila mírnou (10 jedniček, z nich 6 x 100%, 8 dvojek, 4 trojky a dvě čtyřky). Rozhodla jsem se, že po Vánocích (ve čtvrtek 4. 1. 2018) si podobný test napíšeme a ten bude vyhodnocen podle ostré stupnice! T

Tento předvánoční týden budeme ještě procvičovat grafy dělitelů a také se vrátíme ke zlomkům (U str. 36 – 38) – zobrazování zlomku a desetinného čísla na číselné ose.

Hodnocená práce: 0

DÚ: 0 + oprava testu č. 9                                                                                                          ŠANCE pro ty žáky, kterým chybí některý z úkolů!!!

Vážení rodiče,                                                                                                                                               přeji Vám i Vašim dětem pohodové Vánoce, hodně dárků pod stromečkem, splnění i těch nejtajnějších přání a šťastné vykročení do nového roku 2018!!!                                                                                                                                  Zdraví B. Janovská