Angličtina 3.A, 3.B, 3.C a 3.D – Kloudová

Celý týden opakujeme číslovky do dvaceti (většina dětí umí říkat do 100), do 20 je všichni musí zvládnout správně i napsat. Procvičujeme všechny otázky z přehledu učiva za 1. pololetí, který mají děti v portfoliu. Děti by si měly otázky a odpovědi číst nahlas a stále se k nim vracet. Tento přehled jim také má pomoci vyplnit pracovní list (i příp. další domácí úkoly) – týdenní DÚ – termín odevzdání je v úterý 27.2.
Hodně dětí je nemocných, proto jsme neprobírali nic nového – pouze slovní zásobu Unit 5 At the park, číslovky do 20 (jsou v přehledu učiva) a nově v této lekci vazbu I have got (já mám) – I haven´t got (já nemám) – Have you got ….? Máš …? Yes, I have (Ano, mám) – No, I haven´t (Ne, nemám).
I have got one brother and two sisters. Já mám jednoho bratra a dvě sestry.
I haven´t got (I have not got) a skateboard. Já nemám skateboard.
Have you got a pet? Máš domácího mazlíčka?
Yes, I have. – No, I haven´t.
Krásný víkend. MKloudová

5.A Týdenní plán 26.2. – 2.3.

ČJ
Koncovky přídavných jmen měkkých, tvrdých a přivlastňovacích – pravopisné cvičení
Podstatná jména pomnožná – procvičování
Nově: Dvojí podoba slovesných tvarů oznamovacího způsobu (spisovné tvary a spisovné hovorové tvary), slova slangová
Čtení na pokračování: V.Steklač – Mirek a spol., Karel Čapek a jeho dílo pro děti
Sloh: Pozvánka
PS (žlutý 2. díl) str. 8
Uč. str. 84 – 89

M
Procvičování učiva: Dělitelnost čísel, zlomky (sčítání, odčítání, násobení, dělení), rovnice
Nově: Biland a ciferník
Pětiminutovka: Písemné sčítání s více sčítanci
G: konstrukce plošných geometrických útvarů a výpočet jejich obvodu i obsahu
PS str. 6 -7
Uč.str. 36-39, 56-57

ČJS
Zeměpisná část: prezentace ve dvojicích (projekt Evropa)
Dějepisná část: Vznik Československé republiky, T. G. Masaryk
Uč. str. 38 – 40

26.2. Divadelní představení ve škole – Pošťácká pohádka (podle K. Čapka), vstupné 80 Kč (přeloženo z původního březnového termínu).

27.2. Rada rodičů od 17:30 hodin

27.2. Z provozních důvodů se nekoná Deskohraní pro žáky a rodiče, náhradní termín je stanoven na 6.3. od 16:00 do 17:00 hodin.

1.3. Bruslení na zimním stadionu – helma a rukavice povinně, odchod od školy v 7:50 hodin (případně sraz u stadionu v 8:10 hodin). Pokud žák na nás ráno počká před zimním stadionem, prosím o včasnou informaci.
Děti v tento den budou potřebovat pouze vybavení na bruslení a pomůcky na hodinu AJ (učení je možné si odložit před odchodem do šatní skříňky).

2.3. Rozvrh hodin: ČJ, ČJ, M, M (TV přeloženo na čtvrtek – bruslení).

12.3. – 16.3. Sběr papíru

Děkuji Janouškovým za balíček papírových ručníků a všem rodičům, kteří už zaplatili zálohu na ŠvP (případně celou částku). Zároveň prosím ostatní, aby po dětech poslali zálohu 1 580 Kč, protože termín splatnosti je v neděli 4.3. a vybranou částku musím odeslat nejpozději poslední pracovní den před uvedeným datem.

Přeji všem hezký víkend.
Eva Bezoušková

5. B M TP od 26. 2. do 2. 3. 2018

M – V pondělí dostanou děti domů opravený test č. 2, který byl zaměřený na převod jednotek objemu, na výpočet kostry, povrchu a objemu krychle a kvádru. Nedopadl špatně, ale přeci jenom mohl být výsledek lepší (11 jedniček, 5 dvojek, 4 trojky, ale bohužel 1 čtyřka a 2 pětky).

Tento týden budeme pokračovat řešením a modelováním rovnic v různých prostředích, řešením rovnicových situací ve slovních úlohách (U str. 44-47), stále budeme procvičovat převod jednotek obsahu a objemu, dále rýsováním konstrukcí, kde bude kladen důraz na přesnost a čistotu rýsování!!!

Hodnocená práce (St): test č. 3 – převod jednotek obsahu a objemu (5+5), výpočet kostry, obsahu a objemu krychle a kvádru.

DÚ č. VI (Čt): PS 2 str. 5/ cv. 2 a), b), c) + oprava testu č. 2

AJ 2.D. (Běh) -čtvrtek 1.3.2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 1.3. 2018 pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 4 –Pokračujeme v procvičování slovesa “have got” ve větách (např. I’ve got brown hair.) ústně a písemně. K tomu si poslechneme, přečteme a zahrajeme příběh “Spots”.
 2. Čteme Tíninu mini-knížečku.
 3. Zpíváme si písničku k částem těla.
 4. Nadále si průběžně opakujeme vše z Unitu 3 formou ústního zkoušení s obrázkovýma kartičkama.

Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 1.3.): Děti si mají samostatně vypracovat v pracovním sešitě stránku 35. Těmito cvičeními si děti procvičují četbu a psaní slovíček (části těla).  

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 26.2.-2.3., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 26.2.-2.3. 2018 pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 5 „At the park“ –pokračujeme v procvičování slovesa „have got“ ve větě a otázce ústně a písemně. Procvičujeme si také čísla 0-20 písemně, ústně již umíme. :) Připomeneme si popis věcí ve větách (např. This is a small blue ball.). Procvičujeme si v pracovním sešitě.
 2. Věnujeme se názvům sportů a dalších souvisejících sportovních potřeb.
 3. Píšeme e-mail Gregovi.
 4. Ústně zkoušíme na známky čísla 0-20.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 4.A.,4.B.(Běh) -týden 26.2.-2.3., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 26.2.-2.3. 2018 pracujeme na následujícím:

 1. 4.B. -Dokončíme ústní zkoušení na určování času.
 2. Pokračujeme v Unitu 4 –opakujeme si slovíčka zvířat a k tomu přídavná jména; procvičujeme si stupňování přídavných jmen a místní předložky ústně a písemně. Procvičujeme si v pracovním sešitě.
 3. V úterý 27.2. si zkontrolujeme DÚ a pracujeme se slovní zásobou k Unitu 4.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová