TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 14.1. -18.1.2019

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva: ktg podst.jmen a ktg sloves, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; zdvojené souhlásky a výjimky, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice, přídavná jména odvozená příponou –ský, -cký, vzorce souvětí, atd.)

– pololetní test z probraného učiva

– nové učivo: předpona s- a z-

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 24-25, 39, 45 U: str. 38-41, 60-67, PS BD: str.15-18

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (3,4,5)

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět); volné psaní: návštěva divadelního představení (Ne)bezpečná (Ko)média

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do 21.1. vypracovat: 

3. čten. list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

1. kulturní list za 1. pololetí (zápis z návštěvy divadla, výstavy, koncertu, muzea, výstavy, dílny…)

MATEMATIKA

– opakování probraného učiva: písemné +/-/./:/, dělení 2-ciferným číslem, zlomky, jednotky délky, času a hmotnosti a jejich převody, římské číslice, slovní úlohy a různá matematická prostředí (šipk.grafy, pyramidy, aj.)

– pololetní test z probraného učiva

– nové: mnohoúhelníky

Výběr cvičení: PS 5.tř.:str.20-22 U:str.26-31, Poč.4.tř.:str.51-57, Poč.5.tř.:str.8-14,19-20

ČJS: EVROPA: vodstvo – sladké vody (řeky, jezera, přehrady, povodí a úmoří)

Evropská unie: souhrn z informací z návštěvy Evropského domu

HISTORIE: Bitva na Bílé hoře a poprava českých pánů

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP

VV projekt: Představ svá díla a nauč ostatní novou výtvarnou techniku:

Kresba tužkou – abstraktní obrazce

ICT: internet – vyhledání pražského a meziměstského spojení dle zadání v PL (dokončení); procvičování učiva M, ČJ, ČJS-Evropa na www.umimefakta.cz

PLÁNOVANÉ AKCE

16.1. od 9h – Představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong, 90 Kč/os.

31.1.-  předání pololetního vysvědčení
1.2. – pololetní prázdniny

8.2. od 9h – Kdo se bojí filharmonie (hudební program v Rudolfinu), 150 Kč/os.

11.2.-17.2. – jarní prázdniny

18.2. – 22.2. – zimní ŠVP na Černé hoře

Týdenní plán 14. – 18.1.2019

Český jazyk
– nová látka – přídavná jména tvrdá a přivlastňovací
– procvičování – procvičování měkkých přídavných jmen, slova přejatá

Děti si mohou samostatně dodělat v rámci domácí přípravy vše v pracovním sešitě do str. 20

Matematika
– procvičování – dělení dvojciferným číslem (různé strategie), desetinné číslo, zlomky, porovnání zlomků, přepis zlomků do desetinných čísel
– opakování – úlohy z různých matematických prostředí (autobus, krokování, děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, násobkové obdélníky, pavučiny, práce ve čtvercové síti)

Děti si mohou samostatně dodělat v pracovním sešitě v rámci domácí přípravy celou str. 16

Člověk a jeho svět
– Evropa – opakování Polska, nová látka – Německo
– Dějiny – opakování Národního obrození, nová látka – významné události 19. st.

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
15.1. Doplatek na hory (4000 Kč)
16.1. Divadlo Gong – sraz v 7:45 h před školou, s sebou Lítačku, klíčky od skříňky, svačinu, pití + učení na poslední 3 hodiny

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
29.1. Den otevřených dveří pro budoucí šesťáky
1.2. Pololetní prázdniny
2.-8.2. Zimní ŠvP
5.2. Schůzka + předání zápisových lístků na gymnázia
11.-15.2. Jarní prázdniny
13.3. Divadlo D21

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

Týdenní plán 5.B 14. – 18.1. 2019

ČJ
pololetní testík
mluvnice: přídavná jména (tvrdá x měkká), čárky ve větách (spojovací výrazy, souvětí,..)
sloh: psaní deníku, shrnutí za celý týden – čteme vždy v pondělí (min ¾ stránky, max celá stránka)
čtení: práce s podvojným deníkem každé úterý ve škole
divadlo: Nebezpečná komédia

M
pololetní testík
aritmetika
– opakování probraného učiva na testík (zlomky, desetinná čísla, písemné početní operace +,-,x,:), slovní úlohy
geometrie
– rýsování přímek, úseček, kružnic (pátek, je nutné mít kružítko!)

ČJS
vlastivěda
– prezentace úterý – Portugalsko, Španělsko
– prezentace čtvrtek – Itálie, Řecko

TDÚ
5.2. čtenářské bingo
18.2. třídní kolo básniček (hned pondělí po jarních prázdninách)
kritéria: délka a téma odpovídající úrovni páté třídy
s sebou text básně (okopírovaný/přepsaný), který je poté nutný odevzdat při účasti ve školním kole

DDÚ
kvíz – odevzdat 18.1.
Jezero Como
1. V jakém státě se přírodní památka nachází?
2. Jak zní jeho název v italštině?
3. Jak jsou cca vysoké kopce v okolí jezera?
4. Co můžeme vidět v létě na vrcholcích hor?
5. Co vše najdeme v uličkách městečka?
6. Jaká je největší hloubka jezera?
7. Jaká je nadmořská výška jezera?

úloha pro chytré hlavy – odevzdat 18.1.

pokusy – odevzdat 18.1. (pracovní list ve třídě)

Akce
16.1. divadlo Gong (Ne)bezpečná (ko)média (mediální výchova)
s sebou: batoh, pití, svačina, karta od školy, klíč od skříňky, odchod v 7:50 od školy
20.1. uzavření pololetních známek
29.1. (od 17 hod) den otevřených dveří pro žáky budoucího 6. ročníku a jejich rodiče
31.1. předávání vysvědčení, překvapení
s sebou: batoh, pití, svačina, karta od školy, klíč od skříňky, odchod po první vyučovací hodině, návrat na oběd
1.2. pololetní prázdniny
5.2. schůzka (od 17h) v divadelním sále školy (informace o přihláškách na víceletá gymnázia)
11.2. – 15.2. jarní prázdniny
20.-21.2. školní kolo básniček – divadelní sál
13.3. divadlo D21 Fimfárum + dílna
18.3. preventivní program: Vztahy a dospívání (1.-4. vyučovací hodinu)
1.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
15.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
18. – 19.4. Velikonoční prázdniny, začínáme v úterý
13.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
21.5. hudební program Rom´n´Roll – v Sukově síni Rudolfina
27.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
3.6. – 7.6. 2019 škola v přírodě
Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

Plavecko-běžecký pohár 2018/2019

Fotogalerie – prohlédněte si fotky z akce

V rámci podzimní části I. pololetí jsme se zúčastnili již pěti kol plavecko-běžeckého poháru a nevedli jsme si vůbec špatně. Naši žáci a žákyně ze 3-7.třídy dokázali získat hned několik umístění na stupních vítězů. Celý článek