Týdenní plán 21. – 25. 5. 2018

ČJ – Procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách, slovní druhy, práce s textem, slovníkem a encyklopedií, porozumění textu, čtenářská dílna, pokračujeme v představování nových knih

M – Početní výkony v oboru do 1000, slovní a logické úlohy, matematická prostředí, opakování – převody dékových jednotek, čas; G – rýsování dle zadání – důraz na přesnost

ČJS – Lidské tělo – dokončení a opakování; preventivní program – Kočičí zahrada

Na matematiku děti potřebují ořezané tužky a funkční kružítko.

Celý týden probíhá ve vestibulu sběr knížek, oblečení a hraček na  „Dobročinný bazar“, výtěžek bude použitý na výcvik asistenčních psů.

Ve středu jdeme na brusle – s sebou batoh, brusle, chrániče, helmu.

4.C  TÝDENNÍ PLÁN 14.5. – 18.5. 2018 

ČESKÝ JAZYK

– slovesa (osoba, číslo, čas), skloňování PJ, vzory PJ rodu m., ž. a stř.; opakování: slovní druhy, VS a slova příbuzná, vzorce souvětí

Výběr cvičení: PS: str. 42-60, PS PJ: str.12-32, U: str.76-85

ČTENÍ A SLOH: čtení z deníků a vlastní tvorby

MATEMATIKA

– geometrie – rýsování (úsečka, kružnice, kosočtverec, grafický součet úseček), obsah a obvod, převody jednotek délky

– číselná řada do 1 000 000 (písemné +/-/./, porovnávání, zaokrouhlování); součtové trojúhelníky, pavučiny, zlomky, Myslím si číslo, atd.

Výběr cvičení: PS II: str. 11-17 Poč. 4.r.: str.23-29, 40, 44; U: str. 61-68

ČJS/Historie: Lucemburkové – Karel IV. a jeho život (opakování a testík) 

ČJS/ČR: kraje ČR: prezentace Libereckého kraje, zápis informací do zázn.listu. Společná příprava na prezentaci o krajích ČR v rámci 4.ročníku (17.5.) – plakáty, informace, nápady

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY:  

ČJ/literatura do 21.5.2018: vypracovat 8. čtenářský list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

14.5., 8h00-9h40– Autorské čtení: prezentace vlastní tvorby dětí na libovolné téma (příběh, pohádka, deník…). Prezentace a čtení úryvku před posluchači cca 3 minuty a následně odpovídání na dotazy posluchačů

17.5. –  od 8h do 8h15 proběhne ve vestibulu školy v rámci oslav 25. výročí školy tzv. „Ukončení měsíce května“, které připravují všechny třídy 4. ročníku. Následně proběhne prezentace prací o krajích ČR pro rodiče i žáky 1.stupně, která bude ukončena okolo 9h40.

31.5. –  Dopravní hřiště (8h-11h). Všechny děti musí mít cyklistickou helmu. Do batohu s sebou: penál, úkoly, ŽK, úkolníček, kartu, klíč, lítačku na MHD, svačinu, pití, vhodné oblečení a obutí dle počasí

11.6. – návštěva ZOO Praha (bude upřesněno)

12.6. – focení jednotlivých tříd

14.6. a 15.6. –  Oslavy 25. výročí školy

18.6. – 22.6.   Letní ŠVP Jizerské hory

25.6. od 9h – dokumentární film o přírodě ČR „Planeta Česko“, kino Světozor, 70 Kč/os.

Týdenní plán 4.B 21.5. – 25.5. 2018

ČJ
procvičování: podmět a přísudek, mluvnické kategorie – slovesa, věta jednoduchá x souvětí
sloh (psaní deníku) shrnutí za čt, pá, so, ne – čteme v pondělí, shrnutí za po, út, st – čteme ve čtvrtek (min ¾ stránky, max celá stránka)
čtení (práce s podvojným deníkem)
čtenářská dílna – Z příběhu do příběhu (žánry)

M
aritmetika
procvičování: velká čísla (statisíce, desetitisíce, tisíce), slovní úlohy, písemné násobení dvouciferným číslem, dělitelnost, Děda Lesoň
geometrie
– cestování po čtvercové mříži (souřadnice bodů)

ČJS
vlastivěda
– test Zlínský kraj (úterý)
přírodověda
– společně ve škole savci – primáti
– prezentace TDÚ savci – šelmy (čtvrtek)
– výpisky savci


– na čtvrtek na vv přinést (hračku zvířete)
– festival k 25. výročí školy (zkoušky – pátek v rámci výuky)
– do konce roku nás čekají ještě dvě akce (zoo + promítání), prosím od každého 130,-, ve fondu už nám zbývají peníze pouze na GHMP (13.6.), děkuji

TDÚ
přírodověda – savci – šelmy, prezentace 24.5.
čtenářské bingo – odevzdat 31.5.

Autorské čtení – poděkování všem autorům, bylo to skvělé :)

DDÚ
kvíz – odevzdat 25.5.
Kunčický bludný balvan
1. V jakém městě se nachází?
2. Co se o něm říká?
3. V jaké ulici ve městě se nachází?
4. Z čeho je vyroben podstavec?
5. Odkud sem byl kámen zanesen?
6. Po kolika letech se plánuje čištění balvanu a proč?

Akce
31.5. dopravní hřiště
s sebou: batoh, pití, svačinu, helmu, sportovní oblečení, první dvě hodiny se normálně učíme, poté odcházíme a vracíme se školy na poslední hodinu výtvarné výchovy
11.6. dopolední výlet do pražské Zoo, společně s 4.C
12.6. focení třídy
13.6. program od GHMP – Kamenní svědci pražských zahrad (výlet Trojský zámek)
14. – 15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
25.6. film Planeta Česko (v kině Světozor)
Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

5.C Týdenní plán 21. 5. – 25. 5. 2018

ČJ

Pravopis, Rozbor vět, Předpony a předložky: s, z, (opakování)
Čtení na pokračování: Eduard Bass – Klapzubova jedenáctka
Práce s textem – porozumění textu, orientace v textu
Sloh: Inzerát
Pravopisné cvičení – slova s předponami -s, -z, – vz

M

Slovní úlohy, převody jednotek (procvičování)
Rovnice II. (nová látka)
Geometrie: úhel (procvičování)

ČJS

Dějepisná část (úterý):
Druhá světová válka

Zeměpisná část (čtvrtek): Evropa
Sousední stát ČR – Polsko (test)
Prezentace projektů (zvolené státy Evropy)

Domácí úkoly

Zadávání domácích úkolů v průběhu týdne. Pro chybějící žáky – souhrn domácích úkolů k doplnění vždy v následujícím týdenním plánu. Doplnění úkolů do příštího pátku (možnost dle domluvy).

ČJ

  • naučit básničku (4 sloky – vlastní výběr) – recitace: 30.5.

ČJS

  • test Polsko ( Čt 24.5.)
  • prezentace zvoleného státu (Evropa) – vybraní žáci

Tvorba výrobků – trhy ve třídě dne 8.6.

Informace pro rodiče, akce

  • 8.6. Grilování/ beach volejbal od 16:00
  • 14.- 15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
  • Konec školního roku: pátek 29. června 2018
  • Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

Přeji všem pěknou neděli,
Kristýna Pučálková

2.D Týdenní plán od 21.5. do 25.5.

V pondělí dokončíme maňáska lichožrouta.

Český jazyk: Pokračujeme v seznamování se slovními druhy – citoslovce. Trénujeme rozlišování některých slov.druhů, zejména podstatných jmen, sloves, předložek a spojek. PS s.31,32. Písanka s.24,25.

Matematika: Seznámení s násobilkou 5, procvičování násobilky 2,3,4. Sčítání a odčítání do 100. PS s.39-41.

Člověk a jeho svět: Příchod Slovanů na naše území, život prvních Slovanů. Pověst o praotci Čechovi.

5.A Týdenní plán 21.5. – 25.5.

ČJ
Opakování učiva – přídavná jména měkká, tvrdá, přivlastňovací, skloňování zájmena já
Vlastní jména
Čtení na pokračování: V. Steklač – Mirek a spol.
Sloh: Reklamní slogan – propojení s výtvarnou výchovou
PS (žlutý) str. 31, 33 – 34
Uč. str. 130 – 131

M
Opakování učiva – triády, desetinné číslo a zlomek
Krokování
G: sestrojení trojúhelníku na základě znalosti délky dvou stran a velikosti jednoho úhlu
PS str. 24 – 26
Uč. str. 77 – 78

ČJS
Dějepisná část: Sametová revoluce, rozdělení Československa, vstup ČR do vojenského společenství Nato a Evropské unie
Zeměpisná část: Měsíc – podoby Měsíce, Slunce – sluneční soustava

* 28. 5. odjezd na školu v přírodě v 8:00 hodin, sraz před MŠ U stromu (bývalé sport. centrum) v 7:45 hodin. Podrobnější informace naleznete ve svém emailu.

* Obědy v ŠJ na týden 28.5. – 1.6. jsem hromadně odhlásila všem dětem.

* V pondělí 4.6. pořad o vesmíru ve škole – vstupné 30 Kč – 35 Kč (jednotné vstupné za třídu 750 Kč, proto záleží na počtu zúčastněných žáků).

* V úterý 5.6. proběhne vítání budoucích prvňáčků v čase 16:00 hodin – 17:30 hodin. Děti z 5. tříd pro ně budou připravovat stanoviště se zábavnými úkoly. Domluvte se, prosím, se svým dítětem, zda se může v případě zájmu této akce zúčastnit.

Děkuji Sušickým za odměny na školu v přírodě a všem rodičům za skvělou spolupráci při úhradě ročenek nebo poslání lékařského potvrzení na ŠvP včetně kopie kartičky zdravotní pojišťovny.

Přeji krásný víkend.
Eva Bezoušková