Týdenní plán 5.D na 14. – 18.1.

ČJ – pravopis mě – mně ve slovech typu rozuměl, rozumně; procvičování probraného učiva; st – divadelní představení; DDÚ – 3.ČTL – 31.1., DDÚ – přednes básně dlouhé alespoň 12 veršů – 8.2.; (DDÚ) – vlastní limerick – 18.1.

M – zlomky – čtení, zápis; procvičování probraného učiva se zaměřením na slovní úlohy, převody jednotek, pís.dělení dvojcif.č.; objem a plášť krychle, kvádru

ČJS – po, st po divadle – Marie Terezie – pokračování

3.D Týdenní plán od 14.1. do 18.1.

Český jazyk: Pololetní prověrka. Vyjmenovaná slova po b (PS s.28,29).

Matematika: Pololetní prověrka. Souřadnice bodů ve čtvercové síti. Histogram. Délka úsečky (převod cm a mm), polopřímky. PS s.31-33.

Člověk a jeho svět: Lidské tělo – procvičování částí těla, kostra, kůže.

Do pátku 18.1. si děti mohou opravit špatné známky.

ŠVP 6.A, B (+9.B)

den 1.

Cesta proběhla v pořádku, odvoz zavazadel byl trochu náročnější, ale náladu nám spravila večere, večerní procházka a hrátky na sněhu. Toho je tu opravdu sousta.

Večer jsme si objasnili pravidla bezpečného lyžování a šlo se spát :-)

den 2.

V noci připadlo asi 10 cm nového sněhu, celý den lehce sněžilo a místy byla mlha. Lyžovalo se přesto dobře. Ráno jsme rozdělili děti do družstev. Na lyžích (i snowboardu) se všichni snaží a dělají pokroky.

Odpoledne se děti tvářily velmi unaveně, ale rychle zregenerovaly :-(, po lyžování dostaly pracovní listy.Večer jsme strávili ve společenské místnosti.

Zítřejší lyžování přizpůsobíme aktuálnímu počasí.

den 3.

V pondělí byl silný vítr, na štěstí foukal z té správné strany a lyžování bylo fajn, krásně upravené sjezdovky,občas vykouklo sluníčko.

Večer jsme výjimečně zůstali na chatě :-) v rámci společného programu.

den 4.

Dnes se počasí trochu umoudřilo. Dopoledne jsme lyžovali, co to šlo. Odpoledne menší část jela na skitour do Pece a ostatní se vydali na malý výlet po okolí. Večer jsme řešili kvízy a pak vyslali děti na bojovku. Všichni vypadali spokojeně, teď už je tu klid :-).

den 5.
Dnes byla opět hustá mlha, ale statečně jsme lyžovali dopoledne i odpoledne :-)
Večer jsme zhodnotili kurz, následovala  diskotéka.

 

Dny otevřených dveří a dílny pro rodiče 2019

Doporučené

Nezapomeňte na Den otevřených dveří pro zájemce o přijetí do 1. ročníku, kdy si mohou rodiče prohlédnout školu a zeptat se pí ředitelky na vše, co je zajímá. Těšíme se na Vás  v úterý 22. ledna 2019 od 17:00 hodin v divadelním sále.

O týden později V úterý 29.1. 2019 v 17:00 si mohou rodiče budoucích prvňáčků přijít vyzkoušet metody výuky na vlastní kůži do Dílen pro rodiče. Ve dvou různých dílnách poznáte během dílen, co vlastně znamená kritické myšlení, činnostní učení, matematika prof. Hejného…v praxi.

V úterý 29.1. 2019 v 17: 00 hod se také koná Den otevřených dveří pro zájemce o postup/ přestup do 6. ročníku (včetně stávajících žáků 5. ročníku u nás). Nejprve Vám představíme koncepci 2.stupně a vysvětlíme způsob rozdělení do budoucích tříd. Poté si můžete prohlédnout prostory využívané k výuce – odborné učebny, kmenové učebny a zeptat se na vše, co Vás zajímá.

Na akce není třeba se přihlašovat. 
Obě akce pro rodiče předškoláků jsou určeny pouze pro dospělé, ale při obou bude zajištěno hlídání dětí v prostoru školní družiny.
Prosíme přijďte dostatečně včas, abychom mohli začít podle plánu.
Děkujeme!

Další informace o přijímání žáků najdete zde

TP 14. 1. – 18. 1.

Tuto zprávu Vám budu posílat i na email.

Vážení rodiče,

 1. Prosím, dohlédněte na to, aby Vaše děti chodily do školy v čas. Podle školního řádu by již v 55 měly být ve škole, ale pro přípravu na vyučování je nutné, aby v 55 byly již ve třídě.
 2. Prosím, ať děti nosí do školy nebo ať si nechávají ve škole čtverečkovaný papír a rýsovací potřeby na matematiku.
 3. Prosím, abyste absenci dítěte zapsaly vždy do papírové ŽK. Je to oficiální dokument, který nutno při inspekci nebo na požádání vedení školy předložit.
 4. K předmětu ČJS nemáme žádné učebnice, ale vždy žáci dostanou okopírovaný materiál od mé asistentky Dany Roškové a dále si děti během hodiny dělají zápisky z výkladu. Tyto zápisky vždy kontroluji.
 5. Pokud Vaše dítě ve škole chybí, je na jeho zodpovědnosti, aby si došel za učitelem (Třídní učitel nebo Aj učitel) a zeptal se, co je potřeba doplnit. Dále by si měl od svých spolužáků informace a výpisky doplnit. Pokud by nebyl žádný žák ochoten výpisky poskytnout, ať se žák obrátí na mne.

Pokud budete mít jakékoliv otázky, nebojte se na mě obrátit.

Děkuji moc za spolupráci a přeji hezké sněhové dny.

KM

 

Čj (literatura)

 • Práce se čtenářským deníkem.
 • Tvorba katalogu z knížek žáků.
 • Seznámení se se základními atributy v knize – Žánr, název, postavy, místo, čas, vypravěč, děj.

Čj (sloh)

 • Kritéria hodnocení slohu.
 • Ffunkční styly a slohové útvary.
 • Obsah.

Čj (mluvnice)

 • Opakování – Určování osoby, čísla a času u sloves ve větě jednoduché.
 • Vzory podstatných jmen rodu středního a psaní koncovek podstatných jmen rodu středního.
 • Diktát – délky samohlásek, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, vyjmenovaná slova, psaní ú/ů, bě/bje, vě/vje na přechodu předpony a kořene slova, velká písmena u vlastních jmen, spodoba znělosti, interpunkce na konci věty.
 • Pololetní samostatná práce – Určování slovních druhů ve větě jednoduché, určování gramatických kategorií podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), určování gramatických kategorií (osoba, číslo a čas), určování kořene, předpony a příponové části u vybraných slov.

M

 • Římská čísla
 • Celá čísla
 • Písemné dělení jednomístným číslem
 • Rýsování (kolmice, rovnoběžky, kružnice)
 • Obsah a zlomek (určování obsahu 2D obrazce a určování části zlomku podle obsahu)
 • Před-závěrečná kontrola pracovního sešitu

ČjS

 • Husitské války. Jan Žižka z Trocnova.

Hv

 • Seznámení se s hudebními žánry
 • Samostatná práce – Stupnice C-dur, délky not, intervaly, houslový klíč

Vv

 • Výtvarná technika – kresba tužkou

ČsP

 • Práce s portfolii.

Tv

 • Práce se švihadlem
 • Člunkový běh

ICT

 • Ukládání, vyhledávání a posílání

Dobrovolné DÚ:

M – Učebnice (písemné dělení)

– str. 38/15, 16, 17