Týdenní plán 20.- 24. 11. 2017

ČJ – Procvičování – vyjmenovaná slova po Z, vyjmenovaná a s nimi příbuzná slova po B, významové okruhy, opakování i / y po měkkých a tvrdých souhláskách, spodoba; práce s textem, encyklopedií a slovníkem, řízené čtení; vyprávění; psaní – opis, diktát

M – Matematická prostředí, procvičování násobení, dělení, sčítání a odčítání v oboru do 100, písemné sčítání, odčítání a indické násobení v oboru do 1000, slovní úlohy, zaokrouhlování, odhad; G – rýsování – důraz na přesnost

ČJS – Velkomoravská říše, Cyril a Metoděj

Ve středu 22.11. – plavání

4.C TÝDENNÍ PLÁN 20.11. – 24.11.2017

ČESKÝ JAZYK

– předložky (bez, ob, v) a předpony (bez-, roz-, vz-, bě/bje, vě/vje)

– opakování učiva 3. třídy (VS a slova příbuzná, slovní druhy, aj.)

PS: str. 25-26, PS VS: výběr cvičení; U: výběr cvičení ze str. 18-29

ČTENÍ A SLOH

– čtení v hodině s hodnocením a čtení z deníků čtvrťáka

– prezentace přečtených knih (7, 16)

– výběr 2. nejlepšího ČL

MATEMATIKA

– rovnice o jedné neznámé (děda Lesoň, hadi, Myslím si číslo…)

– trojúhelníkový a čtyřúhelníkový šipkový graf

– nové učivo: dělení jednomístným číslem („s ocáskem“)

– průběžné opakování učiva 3. tř.

Výběr cvičení:PS str. 16-20, 24; Poč. 3.r.: str.40-41,Poč. 4.r.: str. 19-21;U:str. 22-30, 36

ČJS – Česká republika (státní svátky ČR, zemědělství a průmysl ČR)

ICT – Word (vkládání obrázků do textu) a Internet (vyhledávání informací)

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL

– vypracovat 3. čtenářský list do 15.12.2017

– žánr knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čtenářském portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

15.11.- 24.11. – konzultační hodiny ve 4.C (v recepci je zápisový list)

23.11. – návštěva výstavy v Galerii Rudolfinum (9h30-12h30)

27.11. – program prevence ve 4.C (10,00 – 12,30)

30.11. od 17h – věncování s rodiči a dětmi
1.12. –  fotografování jednotlivců

do 15.12.  – vybírání doplatku na zimní ŠvP (3 200 Kč)

23.12.2017 – 2.1. 2018 – vánoční prázdniny

7.1.- 13.1. 2018 – zimní ŠvP Černá hora

Týdenní plán 20.-24.11.2017

Český jazyk
– opakování – ohebné slovní druhy
– procvičování – vyjmenovaná slova, stavba slova (kořen, předpona, přípona)

Český jazyk – vybraná cvičení na str. 34 – 37

Matematika
– opakování – dělení mimo obor malé násobilky (dělení s ocáskem), dělení se zbytkem, rovnice
– procvičování – obsah a obvod ve čtvercové mříži, rýsování přímek, úseček, kružnic, rovnice o jedné neznámé (propojení s dědou Lesoněm), násobení, sčítání a odčítání do 1000, písemné sčítání, odčítání, násobení, zaokrouhlování, dělení se zbytkem, veškerá matematická prostředí…

Matematika I – vybraná cvičení na str. 18 – 38

Člověk a jeho svět
– Dějiny – Jan Žižka a husité, situace v Čechách a husitské války

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
20.-24.11. Konzultační hodiny (dle rozpisu)
1.12. Fotografování jednotlivců na vánoční dárky
15.12. Vybírání doplatku na zimní ŠvP (3.200 Kč – dle permice)
23.12.-2.1.2018 Vánoční prázdniny
7.-13.1. Zemní ŠvP
2.2. Pololetní prázdniny
5.-9.2. Jarní prázdniny
29.-30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
14.-15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
18.-22.6. Letní ŠvP – Jelení louky

Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

3. A – Týdenní plán 20. – 24. 11. 2017

ČJ – procvičování vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných. Tvoření vět. Psaní adresy, blahopřání. Procvičování probraného učiva. Čtení s porozuměním, práce s textem. Psaní – opis, přepis textu.

M – písemné odčítání, kontrola výsledku. Řešení slovních úloh, počítání do 1000. Úlohy v různých matematických prostředích. G – úsečka, délka úsečky, porovnávání délky úsečky.

ČJS – pověst o Bivojovi. Staré pověsti české – opakování. Světové strany na mapě, směrová růžice.

Celý týden probíhají konzultační hodiny.

20. 11 – 24. 11.

Matematika– Vzory v síti, hádání čísla, vzoru – Hra na sovu, sčítání a odčítání do 30, Dvakrát a třikrát, hadi s podmínkou.
D.Ú. 35/1, 35/4.

Český jazyk– v učebnici: Slovo, slabika, hláska, písmeno. Význam slabiky pro dělení slov, Rozdělení hlásek, Krátké a dlouhé samohlásky ve slabikách.
Pracovní sešit z Č. J – Slovo, slabiky, hláska. Dělení slov na konci řádku. Hláska- písmeno. Význam slov- slova citově zabarvená, opakování.
D.Ú. 30/3, 4, 5.
Napíšeme diktát.

Nezapomínejte, prosím, na podepsání a poslání zpět papírů i sešitů.

Psaní– s. 10 a 29: H, y
V pátek dopíšeme a budeme si vyprávět, čím je významné Holandsko, Nizozemí – Děti si mohou připravit povídání-referáty, suvenýry, prostě cokoliv, co tuto zemi charakterizuje.

Člověk a jeho svět / Prvouka/- Dokončíme povídání o rodině – Povinnosti členů rodiny.
Pokojové rostliny a domácí mazlíčci – opakování, co se změnilo oproti minulému roku.

PS – kdo ještě neuhradil příspěvek na Radu rodičů /300,-/, prosím učiňte tak a dětem to zapište do ŽK. Díky.

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY

28.11. Adventní dílny pro rodiče a děti 2. B v 17 hodin
1.12. Fotografování jednotlivců na vánoční dárky
8.12. Výlet do skanzenu v Přerově
15.12. Vybírání doplatku na zimní ŠvP (3.200 Kč – dle permice)
18.12. divadlo Mlejn
23.12.-2.1.2018 Vánoční prázdniny
7.1.- 13.1. Zimní škola v přírodě
2.2. Pololetní prázdniny
5.-9.2. Jarní prázdniny
29.-30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
14.-15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy