AJ 5.A.,5.C.,5.D. (Andrea Běhalová) –Úvodní informace a týden 18.-22.9.2017

Úvodní informace k AJ v 5.třídách:

Vážení rodiče,

na těchto webových stránkách pravidelně najdete informace o výuce AJ a domácích úkolech. Podrobnější informace o výuce AJ v 5.třídách naleznete u dětí, nalepené v jejich sešitech na AJ. Děkuji všem rodičům, kteří již četli s dětmi a podepsali informace o výuce AJ. Také děkuji všem rodičům, kteří podpořili děti v odebírání časopisu v angličtině a zároveň prosíme o chvilku trpělivosti s vyřízením objednávky.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.9.,2017 budeme pokračovat v následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 1 “Introduction”.
  2. Věnujeme se číslicím 0-100 –výslovnost, psaní u telefonních čísel a čísel v matematice, dotazy na čísla. Formou her a výpočtem jednoduchých úloh si rozšiřujeme slovní zásobu v matematice.
  3. Připomeneme si abecedu, hláskování v angličtině a slovní vazby “There is”, “There are”..
  4. Opakujeme si a učíme se nové “Imperatives” (povely, pokyny) a pravidelnou/ nepravidelnou tvorbu množného čísla u podstatných jmen.
  5. Procvičujeme si rozhovory ve dvojicích na známky–kladení otázek, odpovídání na otá

Homework –Domácí úkoly (due Wednesday, September 20 –na středu 20.9.2017):

  1. Dát si do pořádku slovníček. Ve slovníčku děti by měly mít napsané slovíčka k Unitu 1 –Hello, Greetings/Introductions, In the classroom, Instructions (viz pracovní sešit str.80). Výslovnost by měla být napsaná pouze u jednotlivých slov, né u vět či frází. Slovníček si od dětí vysbírám ke kontrole.
  2. Nalepit si do A4 sešitu na přední stránku rodiči podepsaný dokument s informacemi o angličtině v 5.třídě.
  3. Připravit si rozhovor se spolužákem/žačkou na téma představování a k tomu kladení otázek. Rozhovor by měl obsahovat: pozdravení, loučení, novou frázi „Nice to meet you.“ a každý žák ve dvojici by se měl zeptat a také odpovědět na 3-5 otázek. Např. Where are you from? I am from…
  4. Donést portfolium s 20 prázdnými Euroobaly (pouze ten kdo ještě nedonesl).

A ještě připomínám! Ve škole jsme probrali v učebnici str.4-7 a psali jsme do A4 sešitu. V portfoliu již máme také založeny 2 dokumenty. V pracovním sešitě děti mají mít vypracované povinně: str.2/cv.1,    str.3/cv.3,4,5,      str.4/ cv.1,2,       str.5/cv.6.  Pokud někdo chyběl ve škole a nemá vše vypracováno či doděláno, tak prosím, aby si vše dodělal.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

Týdenní plán 18. – 22. 9. 2017

ČJ – opakování látky 2. ročníku – abeceda, řazení slov, jmen, věcí ve třídě podle abecedy, práce s encyklopedií, se slovníkem, procvičování psaní i / y po měkkých / tvrdých souhláskách, psaní u / ů / ú, velkých písmen u jmen a zeměpisných názvů; čtenářská dílna, informace o vybrané knize, hlavní postava – vlastnosti, propojení informací z knihy s vlastními zážitky; psaní – opis, přepis, diktát

M – opakování látky 2. ročníku – početní výkony v oboru do 100, práce v různých matematických prostředích, slovní a logické úlohy; stavby z kostek a plánky stavby

ČJS – opakování – život v pravěku, určování rostlin

V úterý 19.9. v 17:00 hod. je třídní schůzka.

Ve středu 20.9. je plavání – batoh, igelitovou tašku, plavky, ručník, mýdlo, (čepici).

V úterý 26.9. – výlet na Říp – 8:00 – 15:00 – obědy jsou odhlášené.

5.B – týden od 18.9. – angličtina M. Mariašová

Vážení rodiče, milé děti,

zahájili jsme společně nový školní rok, děti chválím, pěkně spolupracují, hlásí se a i chování se zlepšilo.

Začali jsme používat učebnici a pracovní sešit Project 1, později budou mít děti registraci k přístupu do internetového prostředí (karta v PS – děti nesmí ztratit!), kde si budou moci procvičovat, v pracovním sešitě najdete CD s poslechy z pracovního sešitu.

HW na úterý – zapsat si slovíčka ze str. 80 – A,B – učit se je – test ve čtvrtek.

V PS jsme zatím došli na str. 5, začali jsme opakovat číslovky do 100 i psanou formu.

Je opravdu skvělé, že si všechny děti objednali časopis RandR, chvíli bude trvat, než se vyřídí formality a časopisy dorazí, ale používání (nejen četba, ale i poslechy, doplňovačky či testíky) časopisu by mělo dětem zvládnout angličtinu.

Věřím, že dětem přinesou hodiny pokrok ve znalostech a budou se na angličtinu těšit,

přeji všem pěkný týden,

Milena Mariašová

2.A,B,C,E – týden od 18.9. – angličtina M. Mariašová

Vážení rodiče, milé děti,

zdravím Vás všechny a připojuji 1. týdenní plán v novém školním roce 2017/18.

V sešitě najdete podrobné informace k výuce angličtiny.

Učebnice budou mít zatím děti ve třídě, postupně je dostanou všechny skupiny a i učebnice budou děti nosit domů.

Na týden od 18.9. děti nakreslí do sešitu svoji rodinu, 2.B má sešity u sebe, děti je dostanou v pondělí, kdo si chce splnit domácí úkol v neděli, nakreslí rodinu na papír a později obrázek do sešitu vlepíme.

Na minulý týden byl domácí úkol z pracovního sešitu – str. 2 a 3, chválím ty, kteří nezapomněli, ostatní vypracují HW na tento týden.

HW bude většinou z pracovního sešitu, děti si v hodině podle mých pokynů zakroužkují stránku.

Přeji všem pěkný týden a těším se společně strávený čas s angličtinou.

Milena Mariašová

 

 

 

Tp 2.B 18. 9. – 22. 9.

Matematika– Sčítání a odčítání do 20, tvoření slovních úloh
D.Ú.11/1, 11/4

Český jazyk– v učebnici: Znalosti Z 1. třídy, Abeceda, řazení slov dle abecedy, Vyprávění dle obrázkové osnovy
Cvičení, kde je použito klasické psací písmo nebudeme probírat ani vyplňovat.
D.Ú. 8/3, 9/3,
Je nutné, aby domácí úkoly byly podepsány.
Pracovní sešit z Č. J. – O větách, Abeceda- řazení písmen a slov.
CVIČENÍ, KTERÁ JSOU ZAPSANÁ V ÚKOLNÍČKU A OZNAČENÁ V P.S. ČERVENĚ NEBO ORANŽOVĚ JSOU PRO ŠIKOVNÉ DĚTI, JSOU NEPOVINNÁ.
Čtení– prezentace knihy a zapsání čtenářského listu.
Psaní– str. 3, 4
Člověk a jeho svět / Prvouka/- Opakování: Opakování znalostí z 1. ročníku/ str. 5,6- testík/
Měsíce, Týden, Hodiny, Začíná podzim /při hezkém počasí se chystáme ven/

19. 9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY OD 17 HODIN. /Placení pracovních sešitů/

5.B – akce

Vážení rodiče,

dovoluji si připomenout úterní schůzku v 5.B, pokud můžete již v 16.30. Kromě všech informací, popovídaní si u kávy, bych ráda vybrala 500,- na pomůcky /PS na ČJ,M,AJ, papíry, obaly, čtvrtky, sešity. Také se domluvíme na výletech, zájezdech /chystáme jazykový zájezd do Švýcarska/, učivu, způsobu hodnocení atd. Protože to bude pravděpodobně jediná společná schůzka /dále budou probíhat konzultace/, prosím o vaši účast.

21.9. se uskuteční podzimní běh 5. tříd.

Od pondělí 18.9. zahajujeme činnost kroužku Čeština hrou /hodina navíc/ – 14 – 15.00 hod. Ve třídě máme hodně  nových knih /díky čtenářskému klubu/ – děti mají možnost kdykoliv si je vypůjčit a pokud se domluvíme i přijít si číst. Pátky bohužel odpadávají, protože já ve škole v pátek nejsem.

Vlaďka Strculová Procházková