Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 22.1.-26.1.2018

Dokončení prezentace projektů „I have got, He/She has got…“

Tvoření otázek s použitím „Have got“.

Příběh „Mut´s present“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu.

Opakování – přídavná jména – popis lidí a věcí.

Úvod do Unit 3 – Part S – „My school“ – nová slovní zásoba.

Příprava na skupinový project „My school“

Přihlašte se na Rodičovskou kavárnu 13.2.2018

Doporučené

Co je inkluze? Co znamená pro mé dítě, ať už má nebo nemá doporučení pro specifickou péči? Jak se projevuje u nás ve škole? Kdo jsou asistenti a co je jejich práce? Jak vidí tuto problematiku děti, učitelé a asistenti z naší školy?

Odpovědi na tyto i všechny další  otázky na téma Co je inkluze? budete mít při další rodičovské kavárně v úterý 13.2. 2018 v 17:00 hodin. Pozvání přijala Dr. Měchurová ze speciálního pedagogického centra Klíč, která bude hovořit  o tématice obecně. Se svými zkušenostmi se dále podělí pí učitelka Petra Rajtrová, vedoucí projektu  v jehož rámci natočili žáci naší školy dokument s názvem Mám asistenta, no a co?, který budete také moci zhlédnout, a někteří asistenti z naší školy. Pokud máte zájem o účast, vyplňte své jméno a příjmení a třídu Vašeho dítěte do přihlašovacího formuláře. Jako vždy bude pro Vás připravena káva. Těšíme se na setkání.

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 22.-26.1., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 15.-19.1.2018 pracujeme na následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 3 “My world” –nadále se věnujeme tématu “škola” a anglicky porovnáme školy, školní rozvrhy a vyučovací předměty v Británii, USA a ČR. Společně si vytvoříme školní rozvrh a povídáme o něm a oblíbených vyučovacích předmětech anglicky. Zároveň pracujeme na několika poslechových a konverzačních aktivitách ze školního prostředí.
  2. V průběhu týdne si znovu několikrát zahrajeme příběh “Mut’s present”, abychom si všichni zahráli nějakou roli v příběhu.
  3. Připomeneme si přídavná jména –protiklady (adjectives-opposites). Např. old vs. new, long vs. short.
  4. Rozšíříme si slovní zásobu –anglicky se učíme popsat části těla u některých zvířátek a u člověka.
  5. Ke konci týdne si krátce povíme o skupinovém projektu “My school”, na kterém děti budou pracovat ve dvojicích ve škole.

Homework (due Wednesday, January 24 –středa 24.1.2018):

  1. Vypracovat si v pracovním sešitě str.25/cv.5,7; str.27/cv.4; str.29/cv.4.
  2. Napsat si slovíčka k Unitu 3 do slovníčku, části 3C a 3D. U 3D napsat si pouze slovíčka v odstavcích “my school” a “school subjects” (viz Activity Book str.76).
  3. Opakovat si probranná slovíčka k Unitu 3 ústně a písemně (především běžné technické vybavení domáctnosti, domácí mazlíčci, popisná přídavná jména, vyučovací předměty).
  4. Opakovat si doposud probrané učivo k Unitu 3.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

5.A Týdenní plán 22.1. – 26.1.

ČJ
Přídavná jména tvrdá a měkká -pravopis
Nově: přídavná jména přivlastňovací – skloňování
Pravopisné cvičení – zdvojené souhlásky na rozhraní předpony a kořene, kořene a přípony
PS (žlutý) str. 30 – 33
Uč. str.58 – 60
Čtení na pokračování: V.Steklač – Mirek a spol.
Sloh: Vyplnění přihlášky – ověření v praxi

M
Sčítání a odčítání trojice desetinných čísel
Rovnice
G: Práce s chybou ze souhrnného opakování rýsování plošných útvarů
Nové učivo: Výpočet povrchu a objemu krychle, kvádru
PS str. 30 – 33
Uč.str. 38 – 41

ČJS
Návštěva divadelního představení „Hon na jednorožce“ – práva člověka
Zeměpisná část: Rakousko
Uč. str. 28 – 30

Děti mají za úkol sbírat podklady pro projekt Evropa (na zvolený stát). Ve dnech 29.1. a 1.2.budou na něm pracovat ve škole. Ústní prezentace potom proběhne až po jarních prázdninách.

Známky ze všech předmětů budou zatím zapisovány pouze do papírové žákovské knížky
V elektronické ŽK se objeví až správce sítě „překlopí“ klasifikaci na 2. pololetí.

24.1. Divadlo Minor – Hon na Jednorožce 9:30 hodin – 11:00 hodin
1. vyučovací hodina (ČJ) – žáci budou potřebovat pouze penál a pracovní sešit z ČJ (žlutý).
5. vyučovací hodina (AJ) – žáci si přinesou běžné pomůcky na hodinu anglického jazyka.

Děti budou mít možnost si nechat pomůcky ve škole, aby do divadla nenosily objemné zavazadlo.

29.1. od 8:00 hodin focení 5. ročníků na ročenku – předpokládaná cena cca 250 Kč

30.1. 17:15 hodin Den otevřených dveří pro rodiče žáků budoucích 6. tříd (informace o přestupu do 6. tříd a prohlídka tříd 2. stupně)

Od ledna 2018 došlo ke zdražení obědů ve školní jídelně. Cena jednoho obědu pro žáka 1. stupně nyní činí 28 Kč.

13.2. Kavárna pro rodiče: Inkluze a práce asistentů

15.2. a 1.3. (8:00 – 9:15) Bruslení na zimním stadionu – vstupné bude hrazeno z třídního fondu.

Přeji všem hezký víkend.
Eva Bezoušková

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 15.1.-19.1.2018

Unit 3 – B part – „Have you got a pet?“

Rozšíření slovní zásoby – mazlíčci

Procvičování – tvoření vět oznamovacích s použitím „Have got/Haven´t got…“, „Has got/Hasn´t got…“

Tvoření otázek s použitím HAVE GOT.

Procvičování probrané slovní zásoby 3.lekce – part A, part B – ústní i písemnou formou.

Práce s Activity book – poslechová cvičení

Prezentace miniprojetků „I have got“

(Napsat 7 vět o sobě  – I have got….a 7 vět o další osobě He/She has got… a použitím příd.jm. Např. I have got a NEW bike. He has got an OLD car. apod.Napsat 3 věty   „I haven´t got…“ a 3 věty   He/She hasn´t got…)

Procvičování přídavných jmen (i stupňování např. Big – Bigger, Fast – Faster) , protiklady

Tento týden probíhá kontrola portofólií. Známky z p. se bude počítat do 2.pololetí

5.A Týdenní plán 15.1. – 19.1.

ČJ
Práce s chybou z pololetní písemné práce
Přídavná jména tvrdá a měkká -pravopis
Diktát – souhrn probraných pravopisných jevů
PS (žlutý) str. 28 – 30
Uč. str.51 – 56
Čtení na pokračování
Sloh: Vyplnění přihlášky

M
Práce s chybou z pololetní písemné práce
Sčítání a odčítání desetinných čísel
G: Ověření dovednosti – rovnoběžky, kolmice, trojúhelníková nerovnost, sestrojení trojúhelníku, čtverce, obdélníku a výpočet obvodu i obsahu těchto plošných útvarů
Nové učivo – obsah plošného geometrického útvaru x objem geometrického tělesa
PS str. 29 – 30
Uč.str. 38 – 39

ČJS
Dějepisná část:
Česko-německé soužití – zápis do sešitu, nové učivo – 1. světová válka
Uč. str. 35 – 37
Zeměpisná část:
Test – Slovensko, Polsko
Německo – sledování dokumentu, zápis základních informací do sešitu
Uč. str. 28 – 29
PS str. 42
Dvojice žáků měla možnost si v uplynulém týdnu vybrat jeden evropský stát, který bude v únoru prezentovat. Děti mají za úkol sbírat podklady pro tento projekt. Ve dnech 29.1. a 1.2.budou na něm pracovat ve škole. Ústní prezentace potom proběhne až po jarních prázdninách.

*16.1. Začátek klasifikace na 2. pololetí
Pololetní hodnocení žáka lze nalézt v papírové ŽK i v EŽK.

*17.1. Výuka studentek z PedF UK pod vedením jejich profesora – metody dramatické výchovy

*24.1. Divadlo Minor – Hon na Jednorožce, vstupné je 100 Kč. Děkuji rodičům, kteří již vstupné uhradili.

*15.2. a 1.3. (8:00 – 9:15) Bruslení na zimním stadionu – vstupné bude hrazeno z třídního fondu.

Děkuji paní Kühpastové a její kolegyni za skvělé představení programu canisterapie a Ženíškovým za hygienické potřeby pro naši třídu.

Přeji všem hezký zbytek víkendu.
Eva Bezoušková