Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 18.9.-22.9.2017

Scénky na procvičení slovní zásoby 1.lekce – viz.CB str.5, AB str.3 a školní sešit

Procvičování odlišných variant odpovědí na otázku „How are you?“ (více viz. školní sešit)

Unit 1 – Part B – In the Classroom – člen neurčitý A/AN

Práce s AB – str.4,5

Kontrola D.Ú – Classroom Rules, vocabulary Part A

Pokyny – Instructions – nová slovní zásoba – viz. školní CB str.7

Poslechová cvičení – AB – Unit 1

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Domácí úkol na příští týden – vocabulary Unit 1 – Part B – In the classroom, Instructions

Příprava na minitest – slovíčka

Úvod do 1C – Numbers

Procvičování číslovek 1-100 ústní i písemnou formou

AJ 5.A.,5.C.,5.D. (Andrea Běhalová) –Úvodní informace a týden 18.-22.9.2017

Úvodní informace k AJ v 5.třídách:

Vážení rodiče,

na těchto webových stránkách pravidelně najdete informace o výuce AJ a domácích úkolech. Podrobnější informace o výuce AJ v 5.třídách naleznete u dětí, nalepené v jejich sešitech na AJ. Děkuji všem rodičům, kteří již četli s dětmi a podepsali informace o výuce AJ. Také děkuji všem rodičům, kteří podpořili děti v odebírání časopisu v angličtině a zároveň prosíme o chvilku trpělivosti s vyřízením objednávky.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.9.,2017 budeme pokračovat v následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 1 “Introduction”.
  2. Věnujeme se číslicím 0-100 –výslovnost, psaní u telefonních čísel a čísel v matematice, dotazy na čísla. Formou her a výpočtem jednoduchých úloh si rozšiřujeme slovní zásobu v matematice.
  3. Připomeneme si abecedu, hláskování v angličtině a slovní vazby “There is”, “There are”..
  4. Opakujeme si a učíme se nové “Imperatives” (povely, pokyny) a pravidelnou/ nepravidelnou tvorbu množného čísla u podstatných jmen.
  5. Procvičujeme si rozhovory ve dvojicích na známky–kladení otázek, odpovídání na otá

Homework –Domácí úkoly (due Wednesday, September 20 –na středu 20.9.2017):

  1. Dát si do pořádku slovníček. Ve slovníčku děti by měly mít napsané slovíčka k Unitu 1 –Hello, Greetings/Introductions, In the classroom, Instructions (viz pracovní sešit str.80). Výslovnost by měla být napsaná pouze u jednotlivých slov, né u vět či frází. Slovníček si od dětí vysbírám ke kontrole.
  2. Nalepit si do A4 sešitu na přední stránku rodiči podepsaný dokument s informacemi o angličtině v 5.třídě.
  3. Připravit si rozhovor se spolužákem/žačkou na téma představování a k tomu kladení otázek. Rozhovor by měl obsahovat: pozdravení, loučení, novou frázi „Nice to meet you.“ a každý žák ve dvojici by se měl zeptat a také odpovědět na 3-5 otázek. Např. Where are you from? I am from…
  4. Donést portfolium s 20 prázdnými Euroobaly (pouze ten kdo ještě nedonesl).

A ještě připomínám! Ve škole jsme probrali v učebnici str.4-7 a psali jsme do A4 sešitu. V portfoliu již máme také založeny 2 dokumenty. V pracovním sešitě děti mají mít vypracované povinně: str.2/cv.1,    str.3/cv.3,4,5,      str.4/ cv.1,2,       str.5/cv.6.  Pokud někdo chyběl ve škole a nemá vše vypracováno či doděláno, tak prosím, aby si vše dodělal.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

5.A Týdenní plán 18.9. – 22.9.

ČJ
Opakování učiva nižších ročníků
Mluvnické kategorie podstatných jmen a pravopis koncovek podstatných jmen, mluvnické kategorie sloves, podmět a přísudek ve větě
Vyjmenovaná slova – ověřování znalosti
Čtení: Křižíkova fontána
Sloh: Přímá řeč
PS str. 7 – 10
Uč. str. 10 – 16

M
Opakování učiva nižších ročníků
Krokování, děda Lesoň, zlomky, slovní úlohy
Násobení a dělení v oboru malé násobilky – ověřování znalosti
G: kolmice a rovnoběžky, konstrukce různých druhů trojúhelníků, obvod a obsah obrazců ve čtvercové síti
PS str. 7 – 10
Uč. str. 7 – 16

ČJS
Opakování učiva nižších ročníků
Dějiny: Karel IV. – Josef II. ověřování znalosti (učebnice str. 6 – 22)
Zeměpis: ČR – povrch, podnebí, zemědělství, vodstvo
PS str. 28 – 29

* 19.9. od 17:00 hodin se koná třídní schůzka.

* V případě příznivého počasí se uskuteční ve čtvrtek 21.9. od 10:00 hodin podzimní běh 5. tříd. Prosím o vhodné oblečení.

* 18. 9. končí termín pro obalení sešitů i učebnic a přinesení veškerých chybějících pomůcek (výtvarná výchova, portfolio, rýsovací potřeby, slovníček pro význam slov, popisovací desky).

* Děkuji všem rodičům za včasné zaplacení pracovních i klasických sešitů pro 5. ročník, Bírovým, Brousilovým, Filipkovým, Kločurkovým, Lukešovým, Tomkovým i paní Vackové za hygienické pomůcky za nad rámec stanoveného množství (1 balíček kapesníků na 1. pololetí) a paní Částkové za papíry do tiskárny.

Přeji všem klidnou neděli.
Eva Bezoušková

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Upozornění pro rodiče:
Děti mají ve šk.s. vlepené informace o výuce AJ ve šk.r.2017/2018. Prosím od podpis jednoho z rodičů.

Týdenní plán 11.9.-15.9.2017

Rozšíření slovní zásoby – Třídní pravidla – Ústní i písemnou formou

Aktivita na procvičení slovní zásoby „Classroom rules“

Úvod do Unit 1 INTRODUCTION

Part A – Hello (viz. Project Class Book strana 4-5)

Procvičování slovní zásoby part A – seznamování

Opakování člen neurčitý A/AN

Práce v Activity Book – str.2-3

Domácí úkol:

Vytvoření si úvodního listu do Portfólia – Classroom rules – příprava na tento úkol proběhla v minulém a tomto týdnu, kdy jsme si dané věty říkali a poté i psali. Na pomoc jsme měli věty na tabuli a video Minions Class rules.

D.Ú na úterý 19.9. (5.B,5.C) středu 20.9. (5.A,5.D) – zapsat si do slovníčku slovní zásobu 1.lekce – část A – Hello, Greetings (viz.AB str.80)

5.A Týdenní plán 4.9. – 8.9. 2017

Vážení rodiče, milí žáci,
věřím, že jste čas letních prázdnin prožili ve zdraví a těšíte se na nový školní rok stejně jako já.
Abychom první týden zahájili v klidu a bez případných nejasností, naleznete zde několik potřebných informací.

4.9. Výuka od 8:00 do 8:45 hodin
Žáci nepotřebují pro tento den žádnou pomůcku ani přezůvky, přinesou si pouze čipovou kartu a v případě samostatného odchodu domů i lísteček s žádostí o propuštění ze školy bez doprovodu. Ostatní žáci po skončení vyučování počkají na své rodiče ve vestibulu školy. Obědy se vydávají od 11:00 hodin, pokud nebude žák obědvat, je potřeba stravu odhlásit.

5.9. Výuka od 8:00 hodin do 11:15 hodin
Děti si přinesou aktovku. Přezouvají se před třídou až do doby, než obdrží klíček od skříňky. V průběhu dne se budou rozdávat sešity a učebnice, zapisovat rozvrh hodin, vyprávět zážitky z prázdnin, připomínat si školní řád a třídní pravidla). V 11:15 hodin odvedu děti do vestibulu školy, odkud odejdou do jídelny nebo domů. Prosím, aby i v tento den měly lísteček pro samostatný odchod (po jeho zapsání do tabulky v ŽK nebude potřeba už lístky nosit).

Od 6.9. Probíhá výuka podle rozvrhu hodin, který budou mít žáci v žákovské knížce.

Děti si během týdne přinesou do školy cvičební úbor, výtvarné potřeby, portfolio a další pomůcky z minulého roku, s kterými budeme pracovat i v 5. ročníku (většina žáků si je nechala u mě ve škole).

Přihlášky do kroužků je potřeba odevzdat co nejdříve.

Od 4.9. sběr starého papíru – kontejner je už přistaven na parkovišti školy.

Do konce týdne bude stanovena cena za všechny pracovní a klasické papírové sešity + pomůcky (žáci, kteří se zúčastnili školy v přírodě, budou mít tuto částku poníženou o 300 Kč z důvodu přeplatku ŠVP).

19.9. Třídní schůzka od 17:00 hodin – účast nutná (podpis školního řádu, výběr třídního fondu, způsob práce i hodnocení v 5. ročníku a další)

Přeji, aby poslední společně strávený školní rok byl pro všechny co nejúspěšnější a těším se v pondělí na viděnou.
Eva Bezoušková