Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 22.1.-26.1.2018

Dokončení prezentace projektů „I have got, He/She has got…“

Tvoření otázek s použitím „Have got“.

Příběh „Mut´s present“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu.

Opakování – přídavná jména – popis lidí a věcí.

Úvod do Unit 3 – Part S – „My school“ – nová slovní zásoba.

Příprava na skupinový project „My school“

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 22.-26.1., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 15.-19.1.2018 pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 3 “My world” –nadále se věnujeme tématu “škola” a anglicky porovnáme školy, školní rozvrhy a vyučovací předměty v Británii, USA a ČR. Společně si vytvoříme školní rozvrh a povídáme o něm a oblíbených vyučovacích předmětech anglicky. Zároveň pracujeme na několika poslechových a konverzačních aktivitách ze školního prostředí.
 2. V průběhu týdne si znovu několikrát zahrajeme příběh “Mut’s present”, abychom si všichni zahráli nějakou roli v příběhu.
 3. Připomeneme si přídavná jména –protiklady (adjectives-opposites). Např. old vs. new, long vs. short.
 4. Rozšíříme si slovní zásobu –anglicky se učíme popsat části těla u některých zvířátek a u člověka.
 5. Ke konci týdne si krátce povíme o skupinovém projektu “My school”, na kterém děti budou pracovat ve dvojicích ve škole.

Homework (due Wednesday, January 24 –středa 24.1.2018):

 1. Vypracovat si v pracovním sešitě str.25/cv.5,7; str.27/cv.4; str.29/cv.4.
 2. Napsat si slovíčka k Unitu 3 do slovníčku, části 3C a 3D. U 3D napsat si pouze slovíčka v odstavcích “my school” a “school subjects” (viz Activity Book str.76).
 3. Opakovat si probranná slovíčka k Unitu 3 ústně a písemně (především běžné technické vybavení domáctnosti, domácí mazlíčci, popisná přídavná jména, vyučovací předměty).
 4. Opakovat si doposud probrané učivo k Unitu 3.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

5.A Týdenní plán 22.1. – 26.1.

ČJ
Přídavná jména tvrdá a měkká -pravopis
Nově: přídavná jména přivlastňovací – skloňování
Pravopisné cvičení – zdvojené souhlásky na rozhraní předpony a kořene, kořene a přípony
PS (žlutý) str. 30 – 33
Uč. str.58 – 60
Čtení na pokračování: V.Steklač – Mirek a spol.
Sloh: Vyplnění přihlášky – ověření v praxi

M
Sčítání a odčítání trojice desetinných čísel
Rovnice
G: Práce s chybou ze souhrnného opakování rýsování plošných útvarů
Nové učivo: Výpočet povrchu a objemu krychle, kvádru
PS str. 30 – 33
Uč.str. 38 – 41

ČJS
Návštěva divadelního představení „Hon na jednorožce“ – práva člověka
Zeměpisná část: Rakousko
Uč. str. 28 – 30

Děti mají za úkol sbírat podklady pro projekt Evropa (na zvolený stát). Ve dnech 29.1. a 1.2.budou na něm pracovat ve škole. Ústní prezentace potom proběhne až po jarních prázdninách.

Známky ze všech předmětů budou zatím zapisovány pouze do papírové žákovské knížky
V elektronické ŽK se objeví až správce sítě „překlopí“ klasifikaci na 2. pololetí.

24.1. Divadlo Minor – Hon na Jednorožce 9:30 hodin – 11:00 hodin
1. vyučovací hodina (ČJ) – žáci budou potřebovat pouze penál a pracovní sešit z ČJ (žlutý).
5. vyučovací hodina (AJ) – žáci si přinesou běžné pomůcky na hodinu anglického jazyka.

Děti budou mít možnost si nechat pomůcky ve škole, aby do divadla nenosily objemné zavazadlo.

29.1. od 8:00 hodin focení 5. ročníků na ročenku – předpokládaná cena cca 250 Kč

30.1. 17:15 hodin Den otevřených dveří pro rodiče žáků budoucích 6. tříd (informace o přestupu do 6. tříd a prohlídka tříd 2. stupně)

Od ledna 2018 došlo ke zdražení obědů ve školní jídelně. Cena jednoho obědu pro žáka 1. stupně nyní činí 28 Kč.

13.2. Kavárna pro rodiče: Inkluze a práce asistentů

15.2. a 1.3. (8:00 – 9:15) Bruslení na zimním stadionu – vstupné bude hrazeno z třídního fondu.

Přeji všem hezký víkend.
Eva Bezoušková

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 15.1.-19.1.2018

Unit 3 – B part – „Have you got a pet?“

Rozšíření slovní zásoby – mazlíčci

Procvičování – tvoření vět oznamovacích s použitím „Have got/Haven´t got…“, „Has got/Hasn´t got…“

Tvoření otázek s použitím HAVE GOT.

Procvičování probrané slovní zásoby 3.lekce – part A, part B – ústní i písemnou formou.

Práce s Activity book – poslechová cvičení

Prezentace miniprojetků „I have got“

(Napsat 7 vět o sobě  – I have got….a 7 vět o další osobě He/She has got… a použitím příd.jm. Např. I have got a NEW bike. He has got an OLD car. apod.Napsat 3 věty   „I haven´t got…“ a 3 věty   He/She hasn´t got…)

Procvičování přídavných jmen (i stupňování např. Big – Bigger, Fast – Faster) , protiklady

Tento týden probíhá kontrola portofólií. Známky z p. se bude počítat do 2.pololetí

5.A Týdenní plán 15.1. – 19.1.

ČJ
Práce s chybou z pololetní písemné práce
Přídavná jména tvrdá a měkká -pravopis
Diktát – souhrn probraných pravopisných jevů
PS (žlutý) str. 28 – 30
Uč. str.51 – 56
Čtení na pokračování
Sloh: Vyplnění přihlášky

M
Práce s chybou z pololetní písemné práce
Sčítání a odčítání desetinných čísel
G: Ověření dovednosti – rovnoběžky, kolmice, trojúhelníková nerovnost, sestrojení trojúhelníku, čtverce, obdélníku a výpočet obvodu i obsahu těchto plošných útvarů
Nové učivo – obsah plošného geometrického útvaru x objem geometrického tělesa
PS str. 29 – 30
Uč.str. 38 – 39

ČJS
Dějepisná část:
Česko-německé soužití – zápis do sešitu, nové učivo – 1. světová válka
Uč. str. 35 – 37
Zeměpisná část:
Test – Slovensko, Polsko
Německo – sledování dokumentu, zápis základních informací do sešitu
Uč. str. 28 – 29
PS str. 42
Dvojice žáků měla možnost si v uplynulém týdnu vybrat jeden evropský stát, který bude v únoru prezentovat. Děti mají za úkol sbírat podklady pro tento projekt. Ve dnech 29.1. a 1.2.budou na něm pracovat ve škole. Ústní prezentace potom proběhne až po jarních prázdninách.

*16.1. Začátek klasifikace na 2. pololetí
Pololetní hodnocení žáka lze nalézt v papírové ŽK i v EŽK.

*17.1. Výuka studentek z PedF UK pod vedením jejich profesora – metody dramatické výchovy

*24.1. Divadlo Minor – Hon na Jednorožce, vstupné je 100 Kč. Děkuji rodičům, kteří již vstupné uhradili.

*15.2. a 1.3. (8:00 – 9:15) Bruslení na zimním stadionu – vstupné bude hrazeno z třídního fondu.

Děkuji paní Kühpastové a její kolegyni za skvělé představení programu canisterapie a Ženíškovým za hygienické potřeby pro naši třídu.

Přeji všem hezký zbytek víkendu.
Eva Bezoušková

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 15.-19.1., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 15.-19.1.2018 pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 3 “My world” –nadále si opakujeme sloveso “have got” ústně a písemně. Tento týden se dostaneme ke slovní zásobě zvířat, především k domácím mazlíčkům a povídáme si o nich.
 2. Učíme se popisovat a porovnávat obrázky.
 3. Věnujeme se tématu “škola” a slovíčkům vyučovacích předmětů.

Homework (due Wednesday, January 17 –středa 17.1.2018):

 1. Do slovníčku dopsat si slovíčka k Unitu 3 (3A ten kdo ještě nemá, 3B vše, ale “colours” vynechat).
 2. Activity Book (pracovní sešit) –vypracovat str.22/ cv.1,2 ten kdo si ještě si nevypracoval a str.23/ cv.4,5,6,7.

Přeji všem příjemný den,

Andrea Běhalová