Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 22.1.-26.1.2018

Dokončení prezentace projektů „I have got, He/She has got…“

Tvoření otázek s použitím „Have got“.

Příběh „Mut´s present“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu.

Opakování – přídavná jména – popis lidí a věcí.

Úvod do Unit 3 – Part S – „My school“ – nová slovní zásoba.

Příprava na skupinový project „My school“

Přihlašte se na Rodičovskou kavárnu 13.2.2018

Doporučené

Co je inkluze? Co znamená pro mé dítě, ať už má nebo nemá doporučení pro specifickou péči? Jak se projevuje u nás ve škole? Kdo jsou asistenti a co je jejich práce? Jak vidí tuto problematiku děti, učitelé a asistenti z naší školy?

Odpovědi na tyto i všechny další  otázky na téma Co je inkluze? budete mít při další rodičovské kavárně v úterý 13.2. 2018 v 17:00 hodin. Pozvání přijala Dr. Měchurová ze speciálního pedagogického centra Klíč, která bude hovořit  o tématice obecně. Se svými zkušenostmi se dále podělí pí učitelka Petra Rajtrová, vedoucí projektu  v jehož rámci natočili žáci naší školy dokument s názvem Mám asistenta, no a co?, který budete také moci zhlédnout, a někteří asistenti z naší školy. Pokud máte zájem o účast, vyplňte své jméno a příjmení a třídu Vašeho dítěte do přihlašovacího formuláře. Jako vždy bude pro Vás připravena káva. Těšíme se na setkání.

5.C Týdenní plán 22.1. – 26.1. 2018

ČJ
opakování probraného učiva z 1. pololetí
– procvičujeme druhy přídavných jmen a pravopis přídavných jmen měkkých, tvrdých
– nová látka pravopis přídavných jmen
– sloh – vyprávění

M
opakování probraného učiva z 1. pololetí
– dělitelnost, opakování jednotek objemu, délky, hmotnosti a času

ČJS
– národní obrození

Akce:
31.1. předání vysvědčení poslední hodinu
2.2. Jednodenní pololetní prázdniny
5.2. – 9.2. Jarní prázdniny
29.- 30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
14.- 15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 22.-26.1., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 15.-19.1.2018 pracujeme na následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 3 “My world” –nadále se věnujeme tématu “škola” a anglicky porovnáme školy, školní rozvrhy a vyučovací předměty v Británii, USA a ČR. Společně si vytvoříme školní rozvrh a povídáme o něm a oblíbených vyučovacích předmětech anglicky. Zároveň pracujeme na několika poslechových a konverzačních aktivitách ze školního prostředí.
  2. V průběhu týdne si znovu několikrát zahrajeme příběh “Mut’s present”, abychom si všichni zahráli nějakou roli v příběhu.
  3. Připomeneme si přídavná jména –protiklady (adjectives-opposites). Např. old vs. new, long vs. short.
  4. Rozšíříme si slovní zásobu –anglicky se učíme popsat části těla u některých zvířátek a u člověka.
  5. Ke konci týdne si krátce povíme o skupinovém projektu “My school”, na kterém děti budou pracovat ve dvojicích ve škole.

Homework (due Wednesday, January 24 –středa 24.1.2018):

  1. Vypracovat si v pracovním sešitě str.25/cv.5,7; str.27/cv.4; str.29/cv.4.
  2. Napsat si slovíčka k Unitu 3 do slovníčku, části 3C a 3D. U 3D napsat si pouze slovíčka v odstavcích “my school” a “school subjects” (viz Activity Book str.76).
  3. Opakovat si probranná slovíčka k Unitu 3 ústně a písemně (především běžné technické vybavení domáctnosti, domácí mazlíčci, popisná přídavná jména, vyučovací předměty).
  4. Opakovat si doposud probrané učivo k Unitu 3.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 15.1.-19.1.2018

Unit 3 – B part – „Have you got a pet?“

Rozšíření slovní zásoby – mazlíčci

Procvičování – tvoření vět oznamovacích s použitím „Have got/Haven´t got…“, „Has got/Hasn´t got…“

Tvoření otázek s použitím HAVE GOT.

Procvičování probrané slovní zásoby 3.lekce – part A, part B – ústní i písemnou formou.

Práce s Activity book – poslechová cvičení

Prezentace miniprojetků „I have got“

(Napsat 7 vět o sobě  – I have got….a 7 vět o další osobě He/She has got… a použitím příd.jm. Např. I have got a NEW bike. He has got an OLD car. apod.Napsat 3 věty   „I haven´t got…“ a 3 věty   He/She hasn´t got…)

Procvičování přídavných jmen (i stupňování např. Big – Bigger, Fast – Faster) , protiklady

Tento týden probíhá kontrola portofólií. Známky z p. se bude počítat do 2.pololetí

5.C Týdenní plán 15.1. – 19.1. 2018

ČJ
opakování probraného učiva z 1. pololetí
– vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, předpony z- a s-, skupiny bje-bě, pě, vje-vě, mě, mně, zdvojené souhlásky,slovní druhy, určování mluvnických kategorií u podstatných jmen (pád, číslo, rod a vzor) a u sloves (osoba, číslo, čas a způsob), druhy přídavných jmen, určování podmětu a přísudku ve větě

M
opakování probraného učiva z 1. pololetí
– písemné sčítání a odčítání, písemné násobení dvojciferným a trojciferným činitelem, písemné dělení dvojciferným dělitelem, zaokrouhlování, převod zlomků na desetinná čísla a naopak, sčítání a odčítání desetinných čísel, zlomky – určení části celku, porovnávání čísel, převod jednotek délky, obsahu, hmotnosti a času

ČJS
– společenské změny od poloviny 18.století do poloviny 19.století – nástup kapitalismu

Akce:
2.2. Jednodenní pololetní prázdniny
5.2. – 9.2. Jarní prázdniny
29.- 30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
14.- 15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018