27.6 – 30.6.

27. 6. – ráno příprava výstavy,
od 10 hodin děti prezentují poznatky, které se naučili při svých Power-Pointových prezentacích

D. Ú. PŘIPRAVIT SI POMOCNÝ TEXT K TÉTO VÝSTAVĚ
ZNOVU PŘINÉST SVÉ LEDNIČKOVÉ HODNOCENÍ
VYBÍRÁNÍ KLÍČKŮ OD SKŘÍŇKY

28. 6. Návštěva na 2. stupni- Cesta do budoucnosti
Dopolední divadlo pro děti ve škole
Deskové (stolní) hry
Odnášení pomůcek ze třídy

29. 6. hry v angličtině, dokončení odnášení pomůcek ze třídy
Konec výuky v 12:35

SBĚR STARÉHO PAPÍRU VE ŠKOLE

30. 6. rozdání vysvědčení, konec v 8: 45

Vážení rodiče,
děkuji Vám za Vaši spolupráci a přeji Vám i Vašim dětem mnoho úspěchů nejen v budoucím studiu ale v celém životě.

20. 6. – 24. 6.

Kostýmy a rekvizity na divadelní představení.
20. 6. Výchovně- preventivní program.
Doplňování sešitů- opakování probraného učiva 5. třídy – zatím máme pouze P.S. ČJ do str. 60. M do str. 23, a 33- 41. Děj celý.
Připravovat a spravovat učebnice k odevzdání.
Na pracovní činnosti si přinést zajímavý menší kámen a krabici velikosti krabice od bot- nebylo u všech dětí splněno.
22. 6. od 11hod hrajeme pro ostatní třídy připravené divadlo.
23. 6. Výchovně- preventivní program.
Opakování a dokončování učiva z angličtiny.
Příprava na pondělní -27. 6. výstavu o vesmíru : příprava povídky- sci-fi, vytvoření vesmírného leporela, dokončení vesmírných objektů z krabiček a alobalu, vytvoření popisků k těmto výrobkům, příprava na prezentaci svých projektů i výrobků pro ostatní třídy celé školy.

13. 6. – 17. 6.

14. 6. Výukový program k finanční gramotnosti
15. 6. Výchovně- preventivní program
16. 6. Dopravní výchova na dopravním hřišti- helma i další ochranné prostředky s sebou.
Tento týden by se děti měly zaměřit na docvičení připravovaného divadla,
budeme doplňovat cvičení v pracovních sešitech,
dokončovat učivo ve všech předmětech
připravovat a spravovat učebnice k odevzdání
na pracovní činnosti si přinést zajímavý menší kámen a krabici velikosti krabice od bot

6. 6. – 10. 6.

7. 6. se v odpoledních hodinách proběhne Odpoledne pro předškoláky, které organizujeme společně se všemi žáky z 5. ročníků. Velké poděkování těm, kteří se za naší třídu účastní na organizaci.
8. 6. po angličtině se uskuteční projekt Multikulturní výchova.
9. 6. Divadlo Minor- Hon na jednorožce za 100 korun.
10. 6. budeme zkoušet naše třídní divadlo již na scéně. Kostýmy a znalost textu s sebou.
Tento a příští týden je poslední možnost k opravám a vylepšením známek na vysvědčení.
V češtině probíráme skladbu. Procvičujeme shodu přísudku s několikanásobným podmětem – str. 137 a spojování vět do souvětí, tvoření větných vzorců – str. 135. V pondělí vybírám podepsané a opravené diktáty, P.S. str. 62, 63/1. Poslední téma je Přímá a nepřímá řeč. Dále doplníme chybějící P.S. str. 43- reklama.
V matematice pracujeme s desetinnými čísly. Pracujeme na opakování v pracovním sešitě a na dalších vložených listech. V P.S. vypracujeme str. 18 a 24/ dokončení bude za domácí úkol/. V geometrii písemně prověříme znalost výpočtu povrchu krychle a kvádru. /uč. str. 14/ a dále opakování v P.S. str.40, 43 a probereme objem. Dokončení započaté práce- celá strana za domácí úkol.
V dějepisu v P.S. zopakujeme Poválečný vývoj, Nástup komunistické vlády, Totalita a budeme pokračovat Sametovou revolucí, dokončíme P.S. Ve čtvrtek dokončíme prezentace o vesmíru.
H.V. nástroje v orchestru- oprava prověrky o poznávání nástrojů.

30. 5. – 3. 6.

Tento týden nás čeká sportovní dětský den 1. 6. na hřišti školy a školy a v tělocvičnách. Sraz je v 8 hodin ve třídě. S sebou svačinu, pití, sportovní oblečení, bez mobilů.
ŽÁCI NAŠÍ TŘÍDY BUDOU OBLEČENI DO ČERVENÝCH TRIČEK.
Ve čtvrtek navštívíme Heyrovského ústav, pořad Chemie nás baví. Open card s sebou.

V češtině probíráme skladbu.
V matematice pracujeme s desetinnými čísly. Pracujeme na opakování v pracovním sešitě a na dalších vložených listech. V P.S. vypracujeme str. 16 a 17- dokončení je za domácí úkol. V geometrii písemně prověříme znalost výpočtu povrchu krychle a budeme procvičovat výpočet povrchu kvádrů. /uč. str. 14/ a dále opakování v P.S. str.40.- dokončení započaté práce- celá strana- je za domácí úkol.
Dějepisu napíšeme prověrku z Tvář Československé republiky a Válečná a poválečná léta z P.S. Probereme Poválečný vývoj, Nástup komunistické vlády.
V zeměpisném učivu dokončíme práci v pracovním sešitu Hra o Evropu a budeme věnovat přírodovědě. Již jsme začali s prezentacemi o vesmíru. Protože se blíží konec roku, budeme vše prověřovat.
Prezentace čtenářských deníků nedopadla nejlépe, hodně dětí se nepřipravilo.
Prezentace Vesmír probíhá, ale ještě někteří nejsou připraveni. – Pokračování v pátek.
Tento a příští týden je poslední možnost k opravám a vylepšením známek na vysvědčení.

23. 5. – 27. 5.

¬Opravné čtvrtletní písemné práce bohužel ve většině případů žádné zlepšení nepřineslo. Tento týden se žádné akce mimo školu nechystají.
Tento týden dokončíme písemné opakování zájmen/str. 107/, také dokončujeme učivo o číslovkách/uč. str. 115, P. S. str. 54/ a začínáme se seznamovat se skladbou. / uč. Str. 121- 130/ P. S. str. 62/. Budeme pokračovat v určování slovních druhů v P. S./ str. 9/.
Ve středu začneme s prezentacemi četby knihy o dětském hrdinovi. Zápis provedou do čtenářského listu.
Pokračujeme v učivu o desetinných číslech – zaokrouhlování, sčítání, odčítání a násobení desetinných čísel/ uč. str. 28 -43/ a začneme desetinná čísla dělit. / uč. str. 44 – 47/. V geometrii budeme opakovat učivo o obsahu a jednotky obsahu- plochy. D. ú. v P. S.
V dějepisu probíráme ČSR svobodná, Poválečný vývoj, Nástup komunistické vlády/ uč. str. 44 – 46/, Válečná a poválečná léta /uč. str. 43 – 44/a opravíme si písemku a napíšeme již připravené opakování o ČSR a 2. sv. válce.
V zeměpisném učivu dokončíme práci v pracovním sešitu Hra o Evropu a budeme věnovat přírodovědě. Již jsme začali s prezentacemi o vesmíru.
V hudební výchově prověřím znalost not, poslechneme si další referát a zopakujeme si písničky ze školy v přírodě. Velká pochvala Anežce za hudební doprovod na kytaru.
Na pracovní a výtvarné výchově budeme i nadále tvořit vesmírné lidské výtvory- skupina se domluví na společném velkém výrobku. Děti dostaly za úkol přinést si obrázky a materiál na výrobky/ krabičky, lepidla, alobaly, trubky, apod./ a dokončíme plakát k vesmíru, kam připíší pár základních informací o nakresleném tělesu, objektu.