Týdenní plán 5.D na 5. – 9.11.

ČJ – Pravopis předpon a předložek s, z; přísudek slovesný, jmenný, jmenný se sponou, interpunkce v souvětích; DDÚ – 2.ČTL do 30.11.

M – Pamětní i pís. sč., odč., nás. jednocif. i dvojcif.č., písemné dělení jednocif. a dvojcif.č., zaokrouhlování, slovní úlohy, úhel, druhy – rozeznávání pohledem, pojmenování, mnohoúhelníky

ČJS – jednoduché stroje – kolo, páka, kladka

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 31.10.-2.11.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva ze 4. třídy (skloňování PJ, ktg sloves, slovní druhy, shoda přs s po)

– slovotvorba: slovo základové, slovotvorný základ a slovotvorný prostředek

– opakování probraného učiva ve skupině na téma Halloween

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.8,12-16, PS BD modrý: str.9-11; U: str. 14-29

ČTENÍ A SLOH

– zhodnocení tematického týdne

– prezentace čtenářských a kulturních listů (21,24)

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ)

Do 31.10.2018 vypracovat 1. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu.

MATEMATIKA

– opakování učiva ze 4. třídy (slovní úlohy, krokování, stavby z kostek, aj.)

– geometrie (rýsování kolmic, čtverce, obdélníku), obvod a obsah

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 7-13, U: str.8-19, Poč.5.tř.: str.1-14

ČJS

– ČR: test o krajích ČR (čtvrtek 1.11.)

– Historie: Jiří z Poděbrad a Jagellonci

ČSP: republikový list 5.C a osobní vzkaz republice, dokončení čas.osy 20.st.

ICT: PowerPoint: prezentace jedné osobnosti z tematického týdne

PLÁNOVANÉ AKCE

8.11. od 10h    Představení Elektrický Emil, divadlo Gong, vstupné 90 Kč/žák

29.11. od 17h  Věncování (dílna rodičů s dětmi, výroba adventního věnce)
20. 12.   Vánoční koleda (Ch. Dickens) – Divadlo21, cena: 85 Kč/os.
22.12. 2018 – 2.1.2019   Vánoční prázdniny
3.1. – 4.1. 2019   Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7.1.)

16.1. od 9h – představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong

31.1.  předání pololetního vysvědčení
1.2.  Pololetní prázdniny

Týdenní plán 5.D na 31.10. – 2.11.

ČJ – pravopis předpon s, z; diktát vět; DDÚ – 2.ČTL do 30.11.

M – pamětní i písemné sč., odč., nás., děl. do 10 000 000; zaokrouhlování, slov. úlohy; výpočet obvodu a obsahu narýsovaných geometrických tvarů

ČJS – dozvuky tematického týdne – prezentace r. 1968, 1993; shrnutí, reflexe, příprava výstavy