AJ 4.A.,4.B.(Běh) –Beautiful summer! Krásné léto!

Dobrý den,

Tento týden děti ve 4.A. a 4.B. budou pracovat na celotřídním programu s třídní učitelkou.

O prázdninách doporučuji dětem, aby:

 • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze, písničky a říkanky, které jsme se naučili (viz Cdéčko, pracovní sešit, portfolium, sešit na psaní, kreslení a nalepování a webové stránky

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

 • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat od září 2018.
 • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
 • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Přeji Vám všem krásné a radostné prázdniny. :)

Andrea Běhalová

AJ 4.A.,4.B.(Běh) – týden 18.-22.6., 2018

Dobrý den,

Portfolia -4.A., 4.B. –Minulý týden si děti odnesly portfolia domů.

Tento týden děti ze 4.A. jsou ve škole v přírodě a děti ze 4.B. jedou na výlet v pondělí 18.6. Pokud nenastanou nějaké další změny, tak v tomto týdnu 18.-22.6.,2018 ve 4.B. pracujeme na následujícím:

 1. Opakujeme si Unity 1-7 formou zavěrečného testu.
 2. Poslechneme a zazpíváme si anglické písničky. Podíváme se na video. Čteme si příběh. Zahrajeme si hry.

Přeji pěkné sluníčkové dny! :)

Andrea Běhalová

Týdenní plán 11.-15.6.2018

Český jazyk
– nová látka – stavba souvětí, přímá řeč
– budeme opakovat především shodu přísudku s podmětem a mluvnické kategorie POJ i sloves

Český jazyk – vybraná cvičení na str. 67 – 72

Matematika
– nová látka – rýsování rovnoběžek
– procvičování násobení dvojciferným číslem, zápisu a řešení rovnic, převodů jednotek a práce s desetinnými čísly, Biland, zlomky, násobení, sčítání a odčítání do 1000

Matematika II – vybraná cvičení na str. 18 – 45

Člověk a jeho svět
– prezentace projektů o živočiších ČR

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
12.6. Focení tříd
14.-15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
18.-22.6. Letní vícedenní třídní výlet – Jelení louky
18.-22.6 Sběr papíru na parkovišti školy
15.-29.6 Sběr papíru na parkovišti školy
25.6. Kino Světozor (film o přírodě v ČR)
28.6. Třídní piknik od 17 h

Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

AJ 4.A.,4.B.(Běh) – týden 11.-15.6., 2018

Dobrý den,

Portfolia -4.A.,4.B. –Děti ze 4.A. a 4.B. mají svoje portfolia nyní u sebe doma. Děti mají portfolia donést zpět do školy v úterý 12.6.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 11.-15.6.,2018 pracujeme na následujícím:

 1. Probereme Unit 7 “People at work” se zaměřením na slovní zásobu (povolání) a na slovesa ve 3.osobě čísla jednotného v přítomném čase prostém. Např. She/ He works/ plays/ wears/ mends… She/ He doesn’t work….  
 2. Opakujeme si probrané učivo v Unitech 1-6.

Přeji pěkné sluníčkové dny! :)

Andrea Běhalová

Týdenní plán 4.-8.6.2018

Český jazyk
– nová látka – shoda přísudku s podmětem
– i nadále budeme opakovat probrané vzory mužského, středního a ženského rodu, určování koncovek u POJ, určování mluvnických kategorií u POJ (pád, číslo, rod, vzor) i sloves (osoba, číslo, čas), určování slovních druhů, opakování psaní i/y uprostřed slov

Český jazyk – vybraná cvičení na str. 65 – 68

Matematika
– nová látka – násobení dvojmístním číslem, rýsování trojúhelníků, kolmic a rovnoběžek
– procvičování zápisu a řešení rovnic, převodů jednotek a práce s desetinnými čísly, Biland, zlomky, násobení, sčítání a odčítání do 1000

Matematika II – vybraná cvičení na str. 18 – 45

Člověk a jeho svět
– zpracovávání informací o živočiších ČR

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
8.5. Platba zbytku zálohy na ŠvP (1600 Kč)

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
12.6. Focení tříd
14.-15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
18.-22.6. Letní vícedenní třídní výlet – Jelení louky
25.6. Kino Světozor (film o přírodě v ČR)

Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

AJ 4.A.,4.B.(Běh) – týden 4.-8.6., 2018

Dobrý den,

Portfolia -4.A.,4.B. –Děti ze 4.A. a 4.B. mají svoje portfolia u sebe doma. Děti si portfolia mají znovu vzorně upravit a mají je donést do školy v den shrnujícího Testu 6.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 4.-8.6.,2018 pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v opakování Unitu 6 a shrnující test z Unitu 6 si napíšeme:

4.A. posunuli jsme na středu 6.6.

4.B. v pátek 8.6.

 1. Věnujeme se Unitu 7 „People at work“ –slovní zásoba a popis činnosti k různým povoláním. Např. She is a nurse.She helps sick people in hospital and wears a uniform. (Ona je zdravotní sestra. Pečuje o nemocné v nemocnici a má na sobě uniformu.)
 2. Procvičujeme si v pracovním sešitě.
 3. Písemný domácí úkol jsem dětem nezadala. Děti si mají opakovat Unit 6 na shrnující test.
 4. Hodnocení zvládnutého učiva ve 4.třídě: Protože brzy zhodnotíme shrnujícím testem jak děti zvládly učivo ve 4.třídě za celý školní rok, především co z učiva si již osvojily, bylo by dobré kdyby si děti ve 4.A. a 4.B. začaly doma opakovat vše k Unitům 1-6 a část Unitu 7. V Unitu 7 se s dětma zaměříme na procvičování těch nejdůležitějších částí učiva. Při opakování Unitů 1-7 by si děti měly znovu prolistovat učebnici (Class Book), pracovní sešit (Activity Book), zápisky v A4 sešitě, všechny materiály vložené v portfoliu a všechna probraná slovíčka. Opakovat si také brzy budeme ve škole před shnujícím Testem. Termín shrnujícího Testu k Unitům 1-7 ještě upřesníme.

Přeji hezké sluníčkové dny! :)

Andrea Běhalová