RAMPS

Škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Více na www.nuv.cz/ramps.

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB

Stručný popis projektu
V lednu 2012 byl zahájen projekt ESF RAMPS – VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – vzdělávání, informace, poradenství III). Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), za finančního přispění MŠMT.
Hlavním realizátorem projektu je MŠMT, jeho partnerem a řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, divize Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky (IPPP ČR).
Projekt zajišťuje rozvoj školních poradenských pracovišť, podporuje zavádění školních psychologů a školních speciálních pedagogů, na 140 školách v celé ČR. Díky finanční podpoře z ESF se do výchovně-vzdělávacího procesu mohou zapojit potřební specialisté. S jejich pomocí se daří překonávat rizika ve vzdělávání, se kterými se na školách můžeme setkat.
Projekt umožňuje školním psychologům a školním speciálním pedagogům další vzdělávání v jejich specializované činnosti. Vzdělávání je přizpůsobeno skutečným aktuálním potřebám a aktuální odborné úrovni zapojených odborníků. V projektu se ověřuje nové nastavení dalšího vzdělávání nepedagogických pracovníků, které zohledňuje dosažené kompetence pracovníků. Jsou ověřovány formy supervizí práce se školními psychology a školními speciálními pedagogy.
Specialistům na školách projekt zajišťuje odbornou podporu zhruba třemi desítkami metodiků, kteří se podílejí na zvyšování odborné kvality poskytovaných služeb ve školách. Součástí metodické podpory je také evaluace školních poradenských pracovišť a tvorba nových metodických materiálů.

Práce s riziky
Činnost školních poradenských pracovišť se zaměřuje na rizika výchovně-vzdělávacího procesu. Mezi nejzávažnější patří školní neúspěšnost žáků, nedostatečná péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a sociokulturní odlišností a rizikové chování. Nemalou pozornost věnuje projekt i nadaným dětem.
Pokud jsou děti v ohrožení optimálního studijního, profesního i osobního růstu, školní poradenská služba umožňuje vyhodnocení aktuální situace dětí a poskytnutí adekvátní podpory a poradenské péče.
Práce s tzv. riziky zahrnuje preventivní přístup k problematice, který vyžaduje vysokou odbornost pracovníků školního poradenského pracoviště. Včasné odhalování rizika a cílená práce s těmito riziky jsou důležitými tématy projektu, která mají vést k efektivnímu školnímu poradenství a ke zlepšení sociálního klimatu ve školním prostředí. Současně se předpokládá, že včas poskytnutá poradenská péče vede k prevenci vlastního rizikového chování.

Školní poradenské pracoviště – struktura a aktivity
V rámci projektu působí již na více jak 140 školách školní psychologové a školní speciální pedagogové, kteří spolu s výchovnými poradci, školními metodiky prevence a konzultačními týmy pedagogů tvoří školní poradenská pracoviště (ŠPP). Hlavním cílem ŠPP je poskytování včasné diagnostiky a intervenční péče žákům ZŠ a SŠ (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání), jejich rodičům a učitelům; tyto služby jsou zaměřeny na práci s riziky, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a osobní dráhu žáků.
Součástí projektu je metodická podpora zapojeným školám a zavedení stálé konzultační služby k problematice školních poradenských služeb.

Náplň práce školního psychologa:
Péče o žáky:
– individuální péče (diagnostika, konzultace, poradenství)
– individuální konzultace při studijním selhávání či výchovných obtížích
– náslechy ve vyučovacích hodinách u žáků ohrožených selháváním
– koordinace další odborné péče
– vedení třídních kolektivů (pravidelné hodiny, intervence, diagnostika)
– vedení skupin

Péče pro rodiče:
– individuální konzultace při studijních a výchovných problémech dětí
– poradenství (kariérové, pedagogické, speciálně-pedagogické)
– koordinace další odborné péče

Péče pro učitele:
– konzultace pro učitele
– pomoc při vedení třídních kolektivů
– individuální konzultace v oblasti výukových problémů a problémů s
chováním žáků

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*