Inspekční zpráva 2017

Na konci listopadu jsme prošli po šesti letech celkovou inspekcí ČŠI s výbornými výsledky. Inspektoři i zástupci MŠMT, kteří ve škole strávili 4 dny, byli naší školou doslova nadšeni. Ti z Vás, kteří si budou chtít zprávu přečíst celou, najdou ji zde: Inspekční zpráva_ FZŠ O. Chlupa_2017. Pro ostatní přinášíme soupis nejvýznamnějších zjištění.

Jako velmi pozitivní bylo shledáno to, že se škole stále lépe daří naplňovat svoji vizi – být školou aktivního učení a šancí pro každého. Pozitivních a silných stránek školy je ale ve zprávě zmíněno tolik, že vybereme jen ty uvedené jako závěry zprávy:
koncepční řízení školy projevující se v kvalitě výchovného procesu
– četné formy spolupráce a komunikace se zákonnými zástupci žáků umožňují jejich včasnou informovanost, participaci na životě školy i identifikaci se vzdělávacími strategiemi
– plánovitá hospitační činnost poskytující metodické vedení učitelů
– efektivně nastavený systém motivace učitelů podporující profesní růst a týmovou spolupráci
pestrá škála metod a forem práce, účelné využití moderních forem učení, podpora komunikativních dovedností i pravidelného sebehodnocení a vzájemného hodnocení
podnětná pracovní atmosféra
– účinná podpora všestranného rozvoje žáků prostřednictvím účasti v rozmanitých projektech a školních i mimoškolních aktivitách
široké spektrum realizovaných forem podpory žáků (doučování, reedukace, čtenářský klub, projekt Duhová čeština)
– návaznost zájmového vzdělávání ve ŠD na základní vzdělávání, akce ŠD, pestrá nabídka zájmových aktivit podporující rozvoj kompetencí

A navíc několik postřehů z části Výsledky hodnocení sledované výuky:
– často zařazovaná skupinová práce či práce ve dvojici umožnila žákům překlenout případné problémy
– učitelé příkladně využívali motivační a formativní funkci hodnocení
– přínosné působení asistentů
– vzdělávání na 1. stupni má velmi dobrou až výbornou úroveň
– učitelé byli často pouze průvodci, žákům nechávali dostatečný prostor pro jejich iniciativu
– výukové postupy vedly k rozvoji klíčových kompetencí, zejména kompetencí k učení, komunikativních, sociálních a personálních i k řešení problémů
– žáci prokazovali dostatečné vědomosti a zažité pracovní návyky
– ve výuce na 2. stupni byli žáci cíleně vedeni k odvozování nových poznatků, logickému myšlení, samostatnosti při řešení problémů, týmové spolupráci, prezentaci názorů i věcné argumentaci
– vyučující kladli důraz na pochopení učiva v širších souvislostech
– efektivně byly využívány principy kritického myšlení, činnostního učení, demonstrativní postupy i práce s uměleckým textem
– ve většině hodin převažovala aktivita žáků nad aktivitou vyučujících
– ŠVP vhodně doplňují různé projekty, programy, školní i mimoškolní aktivity, jež přispívají k všestrannému rozvoji žáků a prosociálních vztahů

Jedinou slabší stránkou je podle ČŠI to, že nemáme plně kvalifikovaný pedagogický sbor. U toho ale připomínáme, co ve zprávě chybí, a sice že jde o 3-5 % z celkového počtu 73 pedagogických pracovníků, navíc je přímo ve zprávě poznámka, že tato skutečnost „neměla zásadní vliv na kvalitu výuky“. To ale samozřejmě neznamená, že bychom se nesnažili najít plně kvalifikované pedagogy, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat a rozvíjet vizi naší školy. Víme, že dobrou školu dělají dobří učitelé, a proto je to i v době, kdy se do školství lidé nehrnou, naší prioritou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*