Změny v konání Přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 2020/2021

Na stránce věnované Přijímacímu řízení na střední školy jsme aktualizovali podrobné informace pro přijímací řízení v nové situaci. Stránku najdete ZDE.

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 – aktualizováno 21. 5. 2020

Termíny jednotné přijímací zkoušky

 • pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia
 • úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií
 • jednotnou přijímací zkoušku žák koná vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí
 • pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole
 • pozvánku zasílá ředitel školy 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pro letošní rok nejpozději
  • v pondělí 25. května 2020 u čtyřletých oborů vzdělávání, včetně nástavbového studia
  • v úterý 26. května 2020 v případě oborů vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií pro řádný termín
  • v úterý 9. června 2020 pro náhradní termín pro všechny obory vzdělání
 • pozvánku zašle ředitel školy také na emailovou adresu, pokud je uvedena na přihlášce
 • informace o termínech nejpozději ve stejnou vyvěsí dobu na internetových stránkách školy

Termíny školní přijímací zkoušky

 • školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole, která má školní přijímací zkoušku stanovenou v rámci vyhlášených kritérií
 • v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí
 • ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí
 • termíny pro čtyřleté obory vzdělání, šestiletá a osmiletá gymnázia včetně nástavbového studia
  • termín středa 3. června  – čtvrtek 4. června 2020
  • termín pátek 5. června –  sobota 6. června 2020

pokud škola potřebuje pro konání školní přijímací zkoušky delší období pro řádný termín, lze využít navíc období

 • termín pondělí 25. května – úterý 26. května 2020
 • termín středa 27. května – čtvrtek 28. května 2020
 • pozvánku zasílá ředitel školy 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky
 • pozvánku zašle ředitel školy také na emailovou adresu, pokud je uvedena na přihlášce

Průběh přijímací zkoušky

 • Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut
 • Test z matematiky trvá 85 minut

 

Vyhodnocení přijímací zkoušky

 • vyhlášená kritéria přijímacího řízení zůstávají zachována, ředitel je nesmí měnit
 • výsledky nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástaveb včetně oborů vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky
 • výsledky nejpozději do 17. června pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií
 • vyhlášení na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem, spolu s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče a spolu s kritérii přijímacího řízení, a to alespoň na dobu 15 dnů
 • nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí

 

Odevzdání zápisového lístku

 • letos je lhůta zkrácena na 5 dní
  • do 23. června 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástaveb včetně oborů vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky
  • do 24. června 2020 – pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia
 • v tomto termínu musí odevzdat ve škole nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem)
 • zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem také v případě vydání nového rozhodnutí

 

Podání žádosti o nové rozhodnutí

 • nelze podat odvolání, ale podává se žádost o nové rozhodnutí (vzor v příloze)
 • do 3 dnů ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí
 • počátek lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí
 • lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty
 • lhůta pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí – 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí

 

Náhradní termíny

 • úterý 23. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií
 • pro uchazeče, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu
 • vážné důvody např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií
 • dva náhradní termíny školní přijímací zkoušky termíny pro čtyřleté obory vzdělání, šestiletá a osmiletá gymnázia včetně nástavbového studia
  • termín – pátek 19. června + sobota 20. června 2020
  • termín – neděle 21. června + pondělí 22. června 2020

pokud škola potřebuje pro konání školní přijímací zkoušky delší období pro řádný termín, lze využít navíc období

 • termín – pondělí 15. června + úterý 16. června 2020
 • termín – středa 17. června + čtvrtek 18. června 2020

 

 • do 27. června ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů
 • termín pro odevzdání zápisového lístku je 3. července 2020

 

Další kola přijímacího řízení

 • další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou
 • termín pro odevzdání zápisových lístků zkrácen také na 5 pracovních dnů

Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí

Kompletní informace – plné znění metodického pokynu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*