Návrat žáků 2.stupně od 3.5.2021

Vážení zákonní zástupci,
v týdnu od 3.5.2021se vrátí, také v rotační výuce, do školy i žáci 2. stupně. Pevně věříme, že jsme společně schopni zvládnout i podmínky bezpečného návratu. Rozumíme tomu, že ne všichni s těmito podmínkami souhlasí. Není ale na nás rozhodovat o podmínkách návratu, řídíme se platnými vládními opatřeními. Věříme, že to společně zvládneme.

Co nás čeká?
Výuka v týdenních cyklech pro 1. – 9. ročník, kdy každá třída je 1 týden ve škole a další týden se vzdělává distančně. Rozumíme tomu, že někteří sourozenci mohu být ve třídách, které budou ve škole v opačném týdnu a že Vám to může činit potíže. Není ale v našich silách zohlednit všechny možné sourozenecké kombinace ve škole.

V souladu se nařízeními platnými v současné době budou mít už žáci TV, ale pouze venku. Prosíme, aby na to byli vybaveni.

Jak půjdou jednotlivé třídy do školy?
1.-5. ročník pokračuje ve výuce stejně jako dosud. Je ale možné, že vzhledem k pokračující práci stavbařů před školou se změní vchody, popřípadě i časy. Přesné informace Vám dáme vědět během zítřka.

2.stupeň  

Pondělí 3.5. 2021 6. + 8.ročník Pondělí 10.5. 2021 7. + 9. ročník

Další konkrétní podrobnosti – přesné časy a vchody – Vám dáme vědět během zítřka.

Výuka předmětů v heterogenních skupinách
V současné době je možné vyučovat pouze v homogenních skupinách. Výuka předmětů, které jsou běžně vyučovány ve skupinách heterogenních, bude upravena.

Volitelné předměty – výuka bude pouze v rámci jedné třídy, každý týden jeden z volitelných předmětů (bez ohledu na to, kde byli žáci původně zapsáni), popřípadě proběhne mimořádný projekt.
Druhý cizí jazyk – žáci se budou učit nadále své cizí jazyky, ale organizace výuky bude uzpůsobena.

Jak funguje školní družina a klub?
Vzhledem k nutnosti zajistit homogenitu tříd, bude ŠD fungovat jako doposud a školní klub nebude otevřen.

Jak funguje školní jídelna?
Výdej obědů bude opět v určených časech. Vzhledem k provozním důvodům, kdy musíme zároveň zajistit výdej obědů žákům v prezenční i distanční výuce, je stanoven výdej pro žáky v distanci pouze přes výdejní okénko, a to 11-11:30 hod nebo 13:45 -14:00 hodin.
Všem třídám, které budou v daném týdnu ve škole, budou obědy přihlášeny. Pokud o obědy pro své dítě zájem nemáte, prosíme, odhlaste je běžným způsobem.

Jak je to s ochranou dýchacích cest?
Žáci ZŠ jsou povinni ve škole mít dýchací cesty zakryté zdravotnickou obličejovou maskou nebo respirátorem splňujícími standardy MO MZd.

Jak je to s testováním?
Škola v současnosti testuje testy určenými k samotestování. Žáci 2. stupně se testují2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek. Prosíme, aby se děti dopředu s testy seznámily:
Instruktážní video – https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=BmDnd140UH4&feature=emb_title&ab_channel=M%C5%A0MT
Instruktážní leták –https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf
 Žáci 1.stupně se od 3. 5. 2021 testují pouze 1x týdně, a to v pondělí.

Jak je to u nás ve škole?
Žáky se po příchodu do třídy pod dohledem pedagogů sami otestují (viz video a letáček). Pokud je jejich výsledek negativní, pokračují ve vyučování. Postup při případném pozitivním výsledku najdete v odpovědích na další nejčastější dotazy níže.

Musí se testovat všechny děti?
Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu (ne starší než 48 hodin) nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Děti s příznaky onemocnění neposílejte do školy.
Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Tuto skutečnost je nutné doložit (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
Pro urychlení celého procesu prosíme všechny rodiče, aby škole případné potvrzení dodali pokud možno předem, nejlépe v systému KOMENS pí zástupkyni Andree Kroftové. Potvrzení můžete také donést osobně do recepce školy (8:00 – 17:00).

Další nejčastější dotazy rodičů
Je testování povinné?
Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti na testování je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Co se stane, když dítě do školy nepošlu?
Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Poskytne přiměřenou studijní podporu – např. týdenní plány.

Co když nestihneme testování na začátku vyučování?
Pokud dítě nebude přítomno při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu v recepci školy.

Dítě má pozitivní test. Co bude dál?
Škola vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli (v případě, že chcete, aby žák odešel domů sám, je třeba Vašeho písemného souhlasu předem)  a vydá vám potvrzení o pozitivním testu. Zákonný zástupce žáka následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?
V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem (v případě, že má písemný souhlas, odchází domů samostatně).

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem. Zákonný zástupce informuje školu o výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

Další informace a znění vládních opatření naleznete na
https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*