O Eva Bezoušková

eva.bezouskova@fzs-chlupa.cz učebna 2.patro oranžová chodba Vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň na PedF UK Praha. Učí přes 30 let, od roku 1996 na FZŠ Chlupova/ prof. O. Chlupa. Vede studenty učitelství při praxích. Absolvovala množství kurzů např. činnostní učení, kurz RWCT… Je vedoucí kroužků Společenské hry a hlavolamy.

3. A Týdenní plán 12.10. – 16.10.

Týdenní plán 12. 10. – 16. 10.

ČJ
Význam slov – slova protikladná, souznačná, nadřazená a podřazená, mnohoznačná a citově zabarvená
PS str. 15 – 17, uč. str. 23 – 24
Diktát vět – tvrdé a měkké souhlásky, psaní ú, ů u (nesplněno minulý týden)
Čtení – Neplač, muchomůrko PS str.14/1
Čtenářská dílna

M
Matematické pojmy
Písemné sčítání a odčítání
Součtové trojúhelníky
PS – (Matýsek) str. 4 – 6, PS (Fraus) str. 13
Pětiminutovka: dělení 1 – 6 (nesplněno minulý týden)
Geometrie – měření úseček, jednotky délky – mm, cm
PS str. 6

ČJS
Velkomoravská říše – Konstantin a Metoděj, kníže Svatopluk
Uč. str. 7- 8
Směrová růžice – hlavní a vedlejší světové strany (zápis do sešitu),
Bezpečnost při pohybu v přírodě, ochrana přírody
Uč. str. 18 – 19

HV
Sluchová hra „Kukačko, zakukej“

VV
Hlaholice – tvary jednotlivých písmen (mezipředmětové vztahy – ČJS)
Přepis křestního jména žáka hlaholicí (tuš)

TV
PH „Běhací pexeso“ (nesplněno minulý týden)
Výstup po žebřinách, skluz po lavičce zavěšené na žebřinách (nesplněno minulý týden)

ČSP
Práce s přírodninami – podzimní výzdoba třídy (nesplněno minulý týden)

Výzdoba třídy odložena z důvodu částečné distanční výuky na středu 14.10.
* Prosím přinést listy z libovolných stromů a další podzimní přírodniny (šípky, jeřabiny, žaludy apod.)

Děkuji za spolupráci a přeji všem hezký víkend.
Eva Bezoušková

3.A Týdenní plán 5.10. – 9.10.

Týdenní plán 5. 10. – 9. 10.

Spodoba souhlásek
PS str. 12 – 13, uč. str. 14 – 16
Diktát vět – tvrdé a měkké souhlásky, psaní ú, ů u
Sloh – popis pohádkové postavy
Čtení – bajky a jejich mravní ponaučení „ O lišce, vráně a sýru“, „Lev a myš“
Čítanka str. 25 – 26
Čtenářská dílna

M
Matematické pojmy – sčítanec, menšenec, činitel, dělitel, součet, rozdíl, součin, podíl
Písemné sčítání a odčítání
Tabulka násobků 7
PS – (Matýsek) str. 4 – 6, PS (Fraus) str. 12, uč. str. 12 – 13
Pětiminutovka: dělení 1 – 6
Geometrie – úsečka
PS str. 5

ČJS
Dávní Slované, kupec Sámo – zápis klíčových slov do sešitu
Uč. str. 5
Velkomoravská říše
Uč. str. 6
Směrová růžice – hlavní a vedlejší světové strany
Orientace v krajině podle kompasu, buzoly a přírodních úkazů
Uč. str. 15 – 16

HV
Bobotubes (perkusní hudební roury) – rytmický doprovod známých písní (bez zpěvu)

VV
Frotáž listů

TV
Driblování, hod na koš
PH „Běhací pexeso“
Výstup po žebřinách, skluz po lavičce zavěšené na žebřinách

ČSP
Práce s přírodninami – podzimní výzdoba třídy

* Prosím, ve středu přinést listy z libovolných stromů a další podzimní přírodniny (šípky, jeřabiny, žaludy…).
Děkuji za spolupráci a přeji všem hezký víkend.
Eva Bezoušková

3.A Týdenní plán 29.9. – 2.10.

ČJ
Pravopis po měkkých a tvrdých souhláskách – pravopisné cvičení
Spodoba souhlásek uvnitř a na konci slova
PS str.10 – 12, uč. str. 12 – 13
Psaní – přepis hádanky
Čtení – bajky a jejich mravní ponaučení „Pes, liška a kohout“, „Liška a čáp“
Čítanka str. 22 – 23
Čtenářská dílna

M
Orientace na číselné ose, jednotky a desítky
Pamětné sčítání a odčítání do 100
Zápis a řešení slovních úloh
PS – nový (Matýsek) str. 1 – 3
Dělení 1- 6 (ověření dovednosti)
Procvičování násobků 7, násobení 7 – PS (Fraus) str. 12
Krokování – uč. str. 11
Geometrie – bod ležící na přímce a bod neležící na přímce (zápis geometrickými znaky)
PS str. 4

ČJS
Vliv člověka na utváření krajiny
Určování světových stran (nesplněno v minulém týdnu z důvodu ředitelského volna)
uč. str. 13, 15

HV
Hodina se nekoná z důvodu státního svátku.

VV
Malování vodovými barvami – déšť

TV
Skákání přes švihadlo – ověření dovednosti (snožmo, střídnonož)
Překážková dráha – přeskoky, přelézání, podlézání
PH „ Na krahujce“ (nesplněno v minulém týdnu z důvodu ředitelského volna)

ČSP
Stříhání a skládání papíru – housenka (nesplněno v minulém týdnu)

*Z důvodu voleb na naší škole bude v pátek 2. 10. zkráceno vyučování.
3. třídy končí výuku v 11:55 hodin a hned odcházejí na oběd.

Přeji všem pěkný poslední zářijový víkend.
Eva Bezoušková

3.A Týdenní plán 21.9. – 25.9.

ČJ
Pravopis po měkkých a tvrdých souhláskách – diktát
Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
PS str.7 – 9, uč. str. 8 – 11
Psaní – opis textu
Sloh – referát o zvířeti
Hlasitá četba příběhu – správné čtení předložek
Čtenářská dílna – čtení z vlastní knihy

M
Pamětné sčítání a odčítání do 100
Násobení a dělení 1 – 6 (pětiminutovka)
Matematická prostředí – Parkety, Hadi
PS str. 7 – 8, uč. str. 12, 14
Geometrie – bod ležící na přímce a bod neležící na přímce
PS str. 3

ČJS
Pravěk (kontrolní otázky – uč. str. 4)
Dávní Slované – kupec Sámo
Uč. str. 5
Vliv člověka na utváření krajiny
Určování světových stran
Uč. str. 13, 15
Preventivní program „Kočičí zahrada“

HV
Píseň „Září“ za doprovodu rytmických nástrojů

VV
Papírová batika – ovoce

TV
Zdolávání přírodních překážek – přeskoky, přelézání, podlézání
PH „ Na krahujce“
Běh na 400 metrů

ČSP
Stříhání a skládání papíru – housenka
Děkuji rodičům, kteří už zaplatili 670 Kč za pracovní sešity a paní Frajbišové za CD a DVD s příběhy pro děti.

Přeji všem pěkný víkend.
Eva Bezoušková

3.A Týdenní plán 14.9. – 18.9.

ČJ
Pravopis u, ú, ů
Pravopis po měkkých a tvrdých souhláskách
Slova souznačná
PS str. 5 – 7, uč. str. 5 – 9
Psaní – opis vět
Sloh – vymýšlení názvu k příběhu, oslovení, pozdrav a představení se
Čtení s porozuměním – sdělení na plakátech, reklama
Čítanka str. 18 – 21
Čtenářská dílna – nácvik zápisu do podvojného deníku

M
Pamětné sčítání a odčítání do 100
Násobení a dělení 1 – 6
Matematická prostředí – Krokování, Cyklopark, Parkety
Slovní úlohy
PS str. 5 – 6
Učebnice str. 11 – 12
Geometrie – bod, přímka, bod na přímce
PS str. 2 – 3

ČJS
Dějiny – pravěk (výpisky do sešitu)
Uč. str. 3 – 4
Typy krajiny podle vzhledu (promítání, zápis do sešitu)
Vliv člověka na utváření krajiny
Uč. str. 11- 14

HV
Nácvik písně „Září“

VV
Slunečnice – malování temperovou barvou

TV
Skok do dálky – fáze rozběhu, odrazu a doskoku
Cvičení s tyčemi, míčová hra „Všichni proti všem“

ČSP
Práce se smirkovým papírem a dřevem – výroba dílku stavebnice Kapla

* V úterý 15.9. od 17 hodin proběhnou online třídní schůzky. Kód obdržíte též emailem. meet.google.com/etv-zbiy-ywo

Přeji všem pěkný víkend a těším se na úterní setkání.
Eva Bezoušková

3.A Týdenní plán 7.9. – 11.9.

ČJ
Věta, slovo, slabika, hláska, abeceda
PS str. 2 – 4, uč. str. 4 – 8
Psaní – přepis slov
Sloh – vyprávění příběhu podle obrázku
Čtení – „Jak šel kluk za Lukáše do školy“ čítanka str. 16 – 17
Čtenářská dílna (vlastní kniha + podvojný deník)

M
Sčítání a odčítání do 100
Násobení 1 – 6
Násobilkové obdélníky
Slovní úlohy
PS str. 4, uč. str. 5 – 7
Geometrie – čára rovná, křivá, lomená, práce s „geodeskou“

ČJS
Dějiny – pravěk
Uč. str. 3 – 4
Preventivní program – tolerance k odlišnostem lidí (zdarma, probíhá v pátek v naší třídě 1. – 4. vyuč. hodinu)

HV
Rytmická a sluchová cvičení

VV
Kresba pastelkami a tuší – vzpomínka na prázdniny

ČSP
Stříhání a skládání papíru – krab

TV
Běh s překonáváním překážek, skákání přes švihadlo, PH „Na ovečky a vlka“

* Žáci byli seznámeni se školním řádem i s třídními pravidly. Jejich nedodržování bude od pondělí 7.9. zaznamenáváno do tabulky v ŽK.

* Prosím o přinesení papírové podložky do nelinkovaného sešitu A5 (širší linky) a libovolného bloku (může být i z loňského roku).

* Potřebné pomůcky na geometrii (každé úterý) – pravítko 30 cm, ořezaná tužka č. 2 nebo č. 3

* V pondělí je do rozvrhu zařazeno ČJS – dějiny (oranžová učebnice), v pátek ČJS – svět kolem nás, neživá příroda (modrá učebnice s obrázkem domu). Na každou hodinu je potřeba nosit i školní sešit bez linek (s obrázkem vesmíru), který je společný pro všechna témata.

* Obalení sešitů a knih – kontrola 14.9.

* Žáci si mohou nechávat ve škole pouze učebnice, které nebudou aktuálně potřebovat k domácí přípravě na vyučování. Pracovní a školní sešity, pokud nezůstanou u vyučujících ke klasifikaci, je potřeba odnášet pravidelně domů. Ve školní lavici lze nechávat knihu na čtenářskou dílnu a blok.

* V úterý 15.9. od 17 hodin proběhnou třídní schůzky. Ještě dojde k upřesnění, zda osobně ve škole či online.

* Do 15.9. jsou žáci hodnoceni pouze klasifikačním stupněm 1 (žádná nebo 1 chyba), v případě více chyb zůstanou zatím bez hodnoceni. Od 15.9. dojde k přidání stupně 2. Od října se škála známek opět rozšíří o další stupeň.

Děkuji za včasné vyplnění žákovské knížky a vybavení dětí potřebnými pomůckami i rouškami.

Přeji všem pěkný víkend.
Eva Bezoušková