O Jana Hromádková

Mgr. Jana Hromádková, jana.hromadkova@fzs-chlupa.cz 1.st, učebna: přízemí oranžová chodba

4. A Týdenní plán 10. – 14. 6. 2019

ČJ – podmět a přísudek, shoda přísudku s podmětem, podmět RS, RŽ, RM. Opakování a procvičování učiva – v úterý píšeme závěrečný test (vyjmenovaná slova, koncovky podst. jmen, slovní druhy, určování podst. jmen – pád, číslo, rod, vzor, určování sloves – osoba, číslo, čas, časování sloves). Nácvik divadelního představení.

M – opakování a procvičování učiva – ve středu píšeme závěrečnou práci (písemné sčít. a odčít., násobení, dělení jednocifer. dělitelem, zlomky, převody jednotek, násobení a dělení 10, 100, 1000, aritmetický průměr, slovní úlohy. Práce s daty, statistika. G – geometrické konstrukce.

ČJS – Práce s mapou, chráněná území. Součásti neživé přírody.

18. 6. – divadelní představení pro žáky.
19. 6. – divadelní představení pro rodiče (v 17.00 hod.)
20. 6. – výlet do Mníšku pod Brdy – prohlídka zámku.

4. A Týdenní plán 3. – 7. 6. 2019

ČJ – procvičování časování sloves, psaní i/y v koncovkách podstatných jmen (děti budou psát krátké testíky každý den). Podmět a přísudek. Sl – vyprávění podle obrázkové osnovy. Čtení s porozuměním. Nácvik divadelního představení.

M – aritmetický průměr. Procvičování násobení a dělení 10, 100, 1000. Řešení slovních úloh. G – geometrické konstrukce, práce podle pokynů. (Budeme psát více krátkých testíků z probraného učiva.)

ČJS – Doprava surovin a výrobků, chráněná území. Na počátku vlády Habsburků, Rudolf II. – opakování (testík). Př – pokračování v prezentaci referátů – živočichové, poznávání živočichů.

4. 6. Fotografování tříd.
18. 6. Divadelní představení pro žáky (dopoledne).
19. 6. Divadelní představení pro rodiče (v 17.00 hod.)
20. 6. Výlet do Mníšku pod Brdy – prohlídka zámku.

4. A – Týdenní plán 27. – 31. 5. 2019

ČJ – časování sloves – čas budoucí a minulý. Procvičování psaní i/y v koncovkách podstatných jmen (krátké testíky). Sl – vyprávění podle obrázkové osnovy. Nácvik divadelního představení.

M – převody jednotek (opakování – testík). Dělení 10, 100, 1000. G – rovnoběžky, lichoběžník, geometrické konstrukce – práce podle pokynů.

ČJS – Průmysl, průmyslové závody, doprava surovin a výrobků. Rudolf II. Živočichové – prezentace referátů.

4. 6. Fotografování tříd.
18. 6. Divadelní představení pro žáky (dopoledne).
19. 6. Divadelní představení pro rodiče (v 17 hod.)

4. A – Týdenní plán 20. – 24. 5. 2019

ČJ – časování sloves – čas přítomný, budoucí, tvary jednoduché a složené. Procvičování koncovek podstatných jmen (RS, RŽ, RM). Sl – tvoření vět. Čtení s porozuměním, orientace v textu.

M – jednotky objemu, převody. Dělitelnost čísel. Dělení 10, 100, 1000. G – rýsování rovnoběžek, rýsování čtverce a obdélníku, lichoběžník.

ČJS – nerostné bohatství, těžba nerostných surovin. Na počátku vlády Habsburků. Živočichové našich lesů.

24. 5. – zkrácené vyučování (konec v 11.40 hod.) – volby
4. 6. – fotografování tříd
18. 6. – divadelní představení pro žáky (dopoledne)
19. 6. – divadelní představení pro rodiče v 17.00 hod., všichni jsou srdečně zváni.

4. A Týdenní plán 6. – 10. 5. 2019

ČJ – procvičování psaní i/y v koncovkách podstatných jmen RM, RŽ, RS. Skloňování podst. jmen RM podle vzoru předseda, soudce. Slovesa – tvar určitý a neurčitý, jednoduchý a složený, zvratná slovesa. Čtení s porozuměním, orientace v textu, vyhledávání informací.

M – Jednotky objemu. Zlomky – minitestík (výpočet více částí z celku). Dělitelnost čísel. Násobení a dělení 10, 100, 1000. G – rýsování rovnoběžných přímek.

ČJS – nerostné bohatství, těžba nerostných surovin. Půda a zemědělství – minitestík. Př – živočichové našich lesů. Testík – poznávání rostlin (učebnice str. 21 – 24).

Do 9. 5. prosím přinést všechny náležitosti na ŠvP.

4. A Týdenní plán 29. 4. – 3. 5. 2019

ČJ – procvičování koncovek podstatných jmen rodu mužského (budeme psát testíky – krátká cvičení do sešitu nebo doplňovačky se zdůvodněním). Slovesa – tvar určitý, neurčitý, jednoduchý, složený, zvratná slovesa. Čtení s porozuměním. Dokončení autorského čtení ve třídě.

M – zlomky – výpočet více částí z celku, jednotky objemu, dělitelnost čísel, geometrie vlastníma rukama.

ČJS – Půda a zemědělství. Živočichové našich lesů.

PO 29. 4. – autorské čtení (1. a 2. hod.), výtvarná dílna (4. a 5. hod.), 3. hod – AJ
ST 1. 5. – státní svátek (volno)
ČT 2. 5. – přírodovědný pořad o slunéčkách (2. a 3. hod.)