O Jana Hromádková

Mgr. Jana Hromádková, jana.hromadkova@fzs-chlupa.cz 1.st, učebna: přízemí oranžová chodba

5. C TP Český jazyk 22. – 26. 6. 2020

Moji milí žáci 5. C,

na tento týden už Vám nedám žádné úkoly. Jen doufám, že si budete alespoň něco z toho, co jsme se spolu naučili, pamatovat. Chci Vás všechny pochválit, hezky se mi s Vámi spolupracovalo.
Chtěla bych Vám všem popřát pevné zdraví a krásné a pohodové prázdniny i mnoho úspěchů v dalším školním roce.

JH

5. A TP 22. – 26. 6. 2020

Moji milí žáci,

je poslední týden školy před prázdninami a poslední týden našeho společného pětiletého úsilí se něčemu naučit. Doufám, že si z toho alespoň něco budete pamatovat.
Vysvědčení Vám budu předávat v pátek 26. 6. ve třídě. Sraz před školou v 8:20 – 8:25 hod. S sebou roušku, desky na vysvědčení a dobrou náladu. „Vyučování“ bude do 9:25 hod.
Ti, kteří jste doma na distanční výuce a půjdete si pro vysvědčení, přinesete ještě „Čestné prohlášení …“ o zdravotní způsobilosti podepsané rodičem. Rodiče jej obdrželi v e-mailu.
V pondělí 22. 6. se ještě všichni sejdeme v 10:00 hod. na videohovoru a povíme si více o závěru školního roku. A nahlásíte mi s kým chcete být v 6. ročníku ve třídě.
Kdo ještě něco neodevzdal (učebnice nebo klíček od šatní skříňky), urychleně mi přinese do školy.

Všechny zdravím!
JH

5. C TP Český jazyk 15. – 19. 6. 2020

Moji milí žáci,

učivo z ČJ máme probrané. Na tento týden už nebudete mít nic nového. Dokončete si všechno, co jste nestihli udělat, budete nabyté znalosti potřebovat v 6. ročníku. Prosím, opakujte a procvičujte si sami učivo, které jsme probírali (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, koncovky přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích, shoda přísudku s podmětem, druhy zájmen, druhy číslovek, slovní druhy). Doporučuji všem procvičovat v aplikaci „umimeto“ alespoň 2 cvičení z Čj každý den. Jsou mezi vámi velké rozdíly v počtu získaných štítů i splněných úkolů.
Chválím všechny, kteří pilně pracovali a připojovali se pravidelně k videohovorům.

5. A TP 15. – 19. 6. 2020

Moji milí žáci,

blíží se konec školního roku a s ním jsou i spojené třídnické práce (úklid skříněk, odnesení si všech učebních pomůcek, sešitů a výkresů ze školy, odevzdávání učebnic, vrácení klíčku od šatní skříňky). Domluvíme se spolu na videohovoru v pondělí (odkaz je stále stejný).
Připravte si prosím učebnice k odevzdání (vygumujte, zalepte, co je potřeba).
Učebnice: Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Čítanka, ČJS – Přírodověda, Vlastivěda (zelená učebnice), malé učebnice – dějiny, zeměpis, mapy.
Pokud jste doma, domluvíme si odevzdání učebnic a klíčků od skříněk v dopoledních hodinách, další možnost bude odpoledne od 13 hodin.

Prosím, podívejte se do EŽK – KOMENS – máte tam informace o volitelných předmětech do 6. ročníku a informace o adaptačním kurzu na začátku školního roku v 6. ročníku. S tím souvisí i rozdělení žáků do 6. třídy, prosím, domluvte se a připravte si skupinky 2 – 3 žáků, kteří byste spolu chtěli být v 6. třídě a řekněte mi nebo napište e-mailem.

Učivo máme probrané, tak nezbývá nic jiného než stále opakovat a procvičovat.
Žáci, kteří jsou doma si budou každý den procvičovat aspoň 2 cvičení z ČJ v aplikaci „umimeto“. Založila jsem i třídu pro matematiku, heslo je stejné jako na český jazyk, jen na konci přidáte písmeno malé m. Tak můžete i procvičovat matematiku.
Mám pro vás jeden úkol: napsat hodnocení za 1. – 5. ročník, co se vám líbilo, na co rádi vzpomínáte. Zkuste si vzpomenout, co všechno jsme spolu prožili a popřemýšlejte. Příští týden bychom si přečetli, co jste napsali.

Prosím, všechny „šťastlivce“, kteří budou přijati na osmiletá gymnázia, aby mi tuto radostnou událost oznámili, jakmile to budou vědět. Podle počtu „zbylých“ žáků ve škole se budeme rozdělovat do skupinek do 6. ročníku.

Děkuji Vám všem za spolupráci a těším se na Vás při videohovorech.

JH

5. C TP Český jazyk 8. – 12. 6. 2020

Moji milí žáci,
blíží se konec školního roku a s ním i hodnocení Vaší práce za druhé pololetí.
Tento týden ještě pokračují zkoušky na osmiletá gymnázia, přeji všem uchazečům hodně štěstí a pevné nervy.

A nyní ještě k učivu na tento týden.
ČJ – opakování učiva – učebnice str. 144/15 a) – 5 řádků – píšete do sešitu.
Učebnice str. 135 – věta jednoduchá a souvětí, spojování vět v souvětí – přečíst modré tabulky, přečíst si cvičení 1, najít v něm základní skladební dvojice – ústně.
Učebnice str. 136/modrá tabulka – přečíst, pak napsat do sešitu cv. 5 (spojit 10 jednoduchých vět v 5 souvětí pomocí vhodných spojek nebo spojovacích výrazů.
Učebnice str. 137/7 a) – 3 souvětí a 137/7 b) – 3 souvětí (napsat do sešitu).
Učebnice str. 138 – přímá a nepřímá řeč – modré tabulky, přečíst úvodní článek.
Učebnice str. 139 – schéma přímé řeči, modré tabulky, cv. 5 a 6 – ústně.

V pátek procvičujeme na „umimeto“.

5. A Týdenní plán 8. – 12. 6. 2020

Moji milí žáci,
blíží se konec školního roku a s ním i hodnocení Vaší práce za druhé pololetí. Domluvíme se všichni v pondělí 8. 6. v 10:00 hod. při společném setkání na ČJS.
Tento týden ještě pokračují zkoušky na osmiletá gymnázia, přeji všem uchazečům hodně štěstí a pevné nervy.

A nyní ještě k učivu na tento týden.
ČJ – opakování učiva – učebnice str. 144/15 a) – 5 řádků – píšete do sešitu.
Učebnice str. 135 – věta jednoduchá a souvětí, spojování vět v souvětí – přečíst modré tabulky, přečíst si cvičení 1, najít v něm základní skladební dvojice – ústně.
Učebnice str. 136/modrá tabulka – přečíst, pak napsat do sešitu cv. 5 (spojit 10 jednoduchých vět v 5 souvětí pomocí vhodných spojek nebo spojovacích výrazů.
Učebnice str. 137/7 a) – 3 souvětí a 137/7 b) – 3 souvětí (napsat do sešitu).
Učebnice str. 138 – přímá a nepřímá řeč – modré tabulky, přečíst úvodní článek.
Učebnice str. 139 – schéma přímé řeči, modré tabulky, cv. 5 a 6 – ústně.

V pátek procvičujeme na „umimeto“.

ČJS – opakování a procvičování učiva, hlavní města evr. států.