O Jana Hromádková

Mgr. Jana Hromádková, jana.hromadkova@fzs-chlupa.cz 1.st, učebna: přízemí oranžová chodba

5. A TP 11. – 15. 11. 2019

Tematický týden pod názvem SVOBODA. Upozorňuji, že hned v pondělí ráno bude vstup do školy trochu netradiční.

ČJ – zdvojené souhlásky, přídavná jména odvozená příponou -ský. Procvičování shody přísudku s podmětem, slovních druhů, psaní i/y v koncovkách podstatných jmen, vyjmenovaných slov. Sloh – zpráva. Čtení s porozuměním, vyhledávání informací.

ČJS – učivo zaměřeno na tematický týden. Př – elektrický obvod.

Tento týden se budeme učit ČJ, M, AJ, ostatní předměty budou upravené v rámci tematického týdne.
Ve čtvrtek 14. 11. – vycházka do centra Prahy (oblečení dle počasí).

5. C TP Český jazyk 4. – 8. 11. 2019

Odvozování slov příponami a předponami, změny při odvozování slov. Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene (učeb. str. 20 – 25).
Opakování – slovní druhy, shoda přísudku s podmětem – podmět rodu středního a ženského.
Sloh – tvoření vět. Čtení s porozuměním, práce s textem.

5. A Týdenní plán 4. – 8. 11. 2019

ČJ – odvozování slov příponami a předponami, změny při odvozování slov. Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene (učeb. str. 20 – 25).
Opakování – slovní druhy, shoda přísudku s podmětem – podmět rodu středního a ženského.
Sloh – tvoření vět. Čtení s porozuměním, práce s textem.

ČJS – Z: orientace na mapě Evropy (hranice Evropy, poloostrovy, ostrovy, nížiny, pohoří), podnebí v Evropě. Začínáme s prezentací projektů.
D: Obrození českého jazyka. Př: Elektrická energie, vodiče, nevodiče.

5. A Týdenní plán 14. – 18. 10. 2019

ČJ – procvičování psaní i/y v koncovkách podstatných jmen RM, RŽ, RS. Rozlišování předložky a předpony, tvoření slov (kořen, předpona, přípona, koncovka). Slova příbuzná. Sloh – vyprávění podle obrázkové osnovy.
Ve čtvrtek 17. 10. – test na opakování 4. roč.

ČJS – Z: povrch Evropy. D: Josef II. Př: drahé kovy – stříbro, energetické suroviny.

Pá – dopravní hřiště (9 – 11 hod.)