O Jolana Kohoutová

Mgr. Jolana Kohoutová, jolana.kohoutova@fzs-chlupa.cz, Př, školní koordinátor prevence patologických jevů Učebna: 1.patro, zelená chodba Absolvovala Přírodovědeckou fakultu, obor systematická biologie a Pedagogickou fakultu UK Praha. Učila na ZŠ a gymnáziu. Další vzdělávání: -kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí -kurz atestace biologie a geologie pro 3.tisíciletí - přednášky protidrogové prevence a poruch příjmu potravy Je vedoucí Metodického sdružení 2. st a přírodních věd.

chemie 2014-2015

Chemie 9.třída

šk.rok 2014/2015

Učebnice musí být obalená! Doporučuji nosit do výuky.

Sešit: – nelinkovaný A4 formát

– pěkně vedený sešit hodnocen 4x ročně známkou 1 (doporučuji průběžně opravovat       gramatické chyby a doplňovat obrázky)

V sešitě noste periodickou tabulku prvků.

Referát:-nepovinný může být hodnocen známkou 1

na libovolné probírané téma v rozsahu maximálně A4

zakázaný pouhý tisk z internetu, uvedení zdroje

Pololetní práce:                                               

1.pololetí: POSTER na téma SLAVNÍ CHEMICI A JEJICH OBJEVY do 7.1.2015

2.pololetí: POSTER nebo POWERPOINTOVÁ PREZENTACE na téma ORGANICKÁ LÁTKA A JEJÍ UPLATNĚNÍ do 6.5.2015

Poster- minimální rozměr je formát A2, jednostranný se zdroji čerpání (AUTOR,K.J. a kol.: NÁZEV KNIHY, Vydavatelství, rok. vydání nebo www.přesnáadresazdroječerpání.cz), autorem a názvem, obrázky, popisky, popř.grafy, tabulky, mapky…

Powerpointová prezentace v rozsahu cca 15 stran s čitelným, kontastním písmem, které nezasahuje do obrázků nebo grafů či tabulek, s uvedeným zdrojem čerpání (viz pís.práce) na závěrečné straně, s titulní stranou (název, autor, třída, školní rok nebo datum vytvoření, škola). Text v heslech nebo větných spojeních (ne celé věty, ty jsou očekávány při prezentaci před třídou).

 

Hodnocení prací viz tabulky s procenty nalepené v sešitě. Neodevzdaná práce nebo po termínu bude hodnocená známkou 5. (Odevzdat práci může žák už zítraJ)

Příklady prací na nástěnkách na žluté chodbě ve 2.patře.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě v učebně přírodopisu.

Podpis rodičů:

 

 

 

Chemie 9 2013-2014

Chemie 9.třída

šk.rok 2013/2014

Učebnice musí být obalená! Doporučuji nosit do výuky.

Sešit: – nelinkovaný A4 formát

– pěkně vedený sešit hodnocen 4x ročně známkou 1 (doporučuji průběžně opravovat        gramatické chyby a dopňovat obrázky)

Referát:-nepovinný může být hodnocen známkou 1

na libovolné probírané téma v rozsahu maximálně A4

zakázaný pouhý tisk z internetu, uvedení zdroje

Pololetní práce:

1.pololetí: POSTER na téma SLAVNÍ CHEMICI A JEJICH OBJEVY do 7.1.2014

2.pololetí: POSTER nebo POWERPOINTOVÁ PREZENTACE na téma ORGANICKÁ LÁTKA A JEJÍ UPLATNĚNÍ do 3.6.2014

Poster o rozměrech min.50x70cm, jednostranný se zdroji čerpání (AUTOR,K.J. a kol.: NÁZEV KNIHY, Vydavatelství, rok. vydání nebo www.přesnáadresazdroječerpání.cz), autorem a názvem, obrázky, popisky, popř.grafy, tabulky, mapky…

Powerpointová prezentace v rozsahu cca 15 stran s čitelným, kontastním písmem, které nezasahuje do obrázků nebo grafů či tabulek, s uvedeným zdrojem čerpání (viz pís.práce) na závěrečné straně, s titulní stranou (název, autor, třída, školní rok nebo datum vytvoření, škola).Text v heslech nebo větných spojeních (ne celé věty, ty jsou očekávány při prezentaci před třídou).

Hodnocení prací viz tabulky s procenty nalepené v sešitě. Neodevzdaná práce nebo po termínu bude hodnocená známkou 5. (Odevzdat práci může žák už zítraJ)

Příklady prací na nástěnkách  na žluté chodbě ve 2.patře.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě v učebně chemie.

Chemie 8 2013-2014

Chemie 8.třída

šk.rok 2013/2014

Učebnice musí být obalená!

Sešit: -doporučený nelinkovaný A4 formát

-pěkně vedený sešit hodnocen 4x ročně známkou 1 (doporučuji průběžně opravovat         gramatické chyby a doplňovat obrázky)

-možnost pokračování se sešitem z předchozího ročníku

Referát:-nepovinný může být hodnocen známkou 1

na libovolné probírané téma v rozsahu maximálně A4

zakázaný pouhý tisk z internetu, uvedení zdroje

Pololetní práce:

1.pololetí: POSTER nebo POWERPOINTOVÁ PREZENTACE na téma CHEMICKÝ PRVEK A JEHO UPLATNĚNÍ do 6.1.2014

2.pololetí: POSTER nebo POWERPOINTOVÁ PREZENTACE na téma ANORGANICKÁ SLOUČENINA  A JEJÍ UPLATNĚNÍ do 2.6.2014

Poster o rozměrech min.50x70cm, jednostranný se zdroji čerpání (kniha: AUTOR,K.J. a kol.: NÁZEV KNIHY, vydavatelství, rok vydání nebo internet: www.konkretnistranka.cz), dále opatřený autorizací a názvem, obrázky, popisky, popř.grafy, tabulky, mapky…

Powerpointová prezentace v rozsahu cca 15 stran s čitelným, kontrastním písmem, které nezasahuje do obrázků nebo grafů či tabulek, s uvedeným zdrojem čerpání (viz pís.práce) na závěrečné straně, s titulní stranou (název, autor, třída, školní rok nebo datum vytvoření, škola). Text v heslech nebo větných spojeních (ne celé věty, ty jsou očekávány při prezentaci před třídou).

Hodnocení prací viz tabulky s procenty nalepené v sešitě. Neodevzdaná práce nebo po termínu bude hodnocená známkou 5. (Odevzdat práci může žák už zítraJ)

Příklady posterů  na nástěnkách  na žluté chodbě v 2.patře.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě v učebně přírodopisu.

Hodnotící tabulky, váha známek

Hodnocení pololetní práce
ppp poster
titulní strana 5% termín odevzdání 5%
rozsah 10% rozměry 10%
zdroje 10% zdroje 10%
text v bodech 20% autorizace 5%
grafická úprava 10% grafická úprava 20%
prezentace ve třídě 30% obrázky, grafy, tabulky s doprovod.textem 20%
obrázky 10% prezentace ve třídě 20%
termín odevzdání 5% mimořádný výtvarný počin 10%
herbář písemná práce
termín odevzdání 5% termín odevzdání 5%
rozsah 20% rozsah 10%
kvalita zpracování rostlin 20% členění do kapitol, obsah 10%
popis rostlin 20% úvod 20%
data a místa sběru 20% závěr 20%
autorizace 10% zdroje 10%
obal herbáře (desky) 5% příloha 10%
titulní strana 5%
tisk 10%

Co se známkuje?
druh hodnocení    váha známky
pololetní práce    9
zkušební test    5
souhrnný test    7
opravný test    5
ústní zkoušení    7
referát    3
práce v hodině    3
mozková rozcvička    3
domácí úkol dobrovolný    5
domácí úkol povinný    5
pracovní list    5
laboratorní práce    5
sešit    3

známky se uzavírají ke dni
konání pedagogické rady

Přírodopis 9.B 2013-2014

Přírodopis 9.třída

šk.rok 2013/2014

Učebnice musí být obalená! Není potřeba nosit do výuky, pokud nebude uvedeno v TP jinak.

Sešit: -doporučený nelinkovaný A4 formát

-pěkně vedený sešit hodnocen 4x ročně známkou 1 (doporučuji průběžně opravovat         gramatické chyby a doplňovat obrázky)

-možnost pokračování se sešitem z předchozího ročníku

Referát:-nepovinný může být hodnocen známkou 1

na libovolné probírané téma v rozsahu maximálně A4

zakázaný pouhý tisk z internetu, uvedení zdroje

DOBROVOLNÁ Pololetní práce: POSTER,  PÍSEMNÁ PRÁCE  nebo POWERPOINTOVÁ PREZENTACE  na každé pololetí v jiné formě

1.pololetí: téma VESMÍR, KRYSTALY, DRAHOKAMY, MINERÁLY, HORNINY, PALEONTOLOGIE do 6.1.2012

2.pololetí: téma EKOLOGIE, PŮDA, AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OCHRANY PŘÍRODY,VODA, LOŽISKA NEROSTNÉHO BOHATSTVÏ, METEOROLOGIE  do 3.6.2014

Příklady pro inspiraci: Sůl nad zlato, Těžba zlata v ČR a ve světě, Historie hornictví v ČR, České sopky, Geotermální energie a její využití, Seismologický výzkum, Použití drahých kovů a drahokamů, Paleontologické nálezy na území ČR, Polodrahokamy-sběr, zpracování a sbírky…

Poster o rozměrech min.50x70cm, jednostranný se zdroji čerpání, autorem a názvem, obrázky, popisky, popř.grafy, tabulky, mapky…

Powerpointová prezentace v rozsahu cca 15 stran s čitelným, kontrastním písmem, které nezasahuje do obrázků nebo grafů či tabulek, s uvedeným zdrojem čerpání (viz pís.práce) na závěrečné straně, s titulní stranou (název, autor, třída, školní rok nebo datum vytvoření, škola).Text v heslech nebo větných spojeních (ne celé věty, ty jsou očekávány při prezentaci před třídou).

Písemná práce obsahuje:

Titulní strana: Název práce, jméno, třída, školní rok

Úvod:+-5 vět o cíli práce, obsah

Vlastní zpracování: +-5 stran A4 strojopisem

Závěr:+-5 vět shrnutí, vlastního názoru nebo zajímavosti

Použitá literatura ve formátu: kniha: AUTOR,K.J. a kol.: NÁZEV KNIHY, Vydavatelství, ro. vydání nebo internet: www.konkretnistranka.cz

Nepovinná příloha: Obrázky, grafy, tabulky apod.

Písemná práce není pouhý tisk z internetu.

Hodnocení prácí viz tabulky s procenty nalepené v sešitě. Neodevzdaná práce nebo po termínu bude hodnocená známkou 5.

Příklady prací na nástěnkách  na zelené chodbě v 1.patře.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě v učebně přírodopisu.

Přírodopis 9 2013-2014

Přírodopis 9.třída

šk.rok 2013/2014

Učebnice musí být obalená! Není potřeba nosit do výuky, pokud nebude uvedeno v TP jinak.

Sešit: -doporučený nelinkovaný A4 formát

-pěkně vedený sešit hodnocen 4x ročně známkou 1 (doporučuji průběžně opravovat         gramatické chyby a doplňovat obrázky)

-možnost pokračování se sešitem z předchozího ročníku

Referát:-nepovinný může být hodnocen známkou 1

na libovolné probírané téma v rozsahu maximálně A4

zakázaný pouhý tisk z internetu, uvedení zdroje

Pololetní práce: POSTER,  PÍSEMNÁ PRÁCE  nebo POWERPOINTOVÁ PREZENTACE  na každé pololetí v jiné formě

1.pololetí: téma VESMÍR, KRYSTALY, DRAHOKAMY, MINERÁLY, HORNINY, PALEONTOLOGIE do 6.1.2012

2.pololetí: téma EKOLOGIE, PŮDA, AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OCHRANY PŘÍRODY,VODA, LOŽISKA NEROSTNÉHO BOHATSTVÏ, METEOROLOGIE  do 3.6.2014

Příklady pro inspiraci: Sůl nad zlato, Těžba zlata v ČR a ve světě, Historie hornictví v ČR, České sopky, Geotermální energie a její využití, Seismologický výzkum, Použití drahých kovů a drahokamů, Paleontologické nálezy na území ČR, Polodrahokamy-sběr, zpracování a sbírky…

Poster o rozměrech min.50x70cm, jednostranný se zdroji čerpání, autorem a názvem, obrázky, popisky, popř.grafy, tabulky, mapky…

Powerpointová prezentace v rozsahu cca 15 stran s čitelným, kontrastním písmem, které nezasahuje do obrázků nebo grafů či tabulek, s uvedeným zdrojem čerpání (viz pís.práce) na závěrečné straně, s titulní stranou (název, autor, třída, školní rok nebo datum vytvoření, škola).Text v heslech nebo větných spojeních (ne celé věty, ty jsou očekávány při prezentaci před třídou).

Písemná práce obsahuje:

Titulní strana: Název práce, jméno, třída, školní rok

Úvod:+-5 vět o cíli práce, obsah

Vlastní zpracování: +-5 stran A4 strojopisem

Závěr:+-5 vět shrnutí, vlastního názoru nebo zajímavosti

Použitá literatura ve formátu: kniha: AUTOR,K.J. a kol.: NÁZEV KNIHY, Vydavatelství, ro. vydání nebo internet: www.konkretnistranka.cz

Nepovinná příloha: Obrázky, grafy, tabulky apod.

Písemná práce není pouhý tisk z internetu.

Hodnocení prácí viz tabulky s procenty nalepené v sešitě. Neodevzdaná práce nebo po termínu bude hodnocená známkou 5.

Příklady prací na nástěnkách  na zelené chodbě v 1.patře.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě v učebně přírodopisu.