O Pavla Platkevičová

Vystudovala obor učitelství pro 1.stupeň na PedF UK. Většinu studentské praxe absolvovala u nás ve škole a už zde zůstala. Prošla kurzy RWCT, klubem RWCT, Tvořivá škola - činnostní učení (AJ, M, ČJ). Má lyžařský instruktorský kurz.

Týdenní plán 25. 11. – 1. 12.

Vážení rodiče, milé děti,

již nám opadaly téměř všechny listy ze stromů a blíží se adventní čas. Příští týden tedy bude ještě v pracovním tempu. Některé dny si ale i přesto ozvláštníme… V úterý navštívíme knihovnu na Lužinách. Protože končíme v ČJS geografické téma Evropa a čeká nás Věda a technika, jako evokaci jsem objednala literární dílnu na téma Verne a jeho technické objevy. Ze školy budeme odcházet v průběhu první vyučovací hodiny a navrátíme se na AJ a Duhovou češtinu. S sebou prosím o vhodné oblečení a Lítačku (nebo kartičku do MK). Děti budou mít možnost si zapůjčit či vrátit knihy.

V pátek 29. bude focení jednotlivců. Děti v září obdržely poukázky k přihlášení.. Zpět se mi vrátily od těchto žáků: 11, 23, 20, 19 a 6.

Příští týden se budeme věnovat sebereflexi a probíhají KH.

A co nás čeká v jednotlivých předmětech?
ČJ

 • zdvojené souhlásky
 •  předpony s a z

M

 • čtyřúhelníky
 • dělitelnost

ČJS

 • ve středu – velký opakovací test na téma Evropa (viz. minulý TT) + vodstvo. Vše dle portfolia (stránky Kam patříme, Podnebné pásy, Svět, Hlavní města států, Sousední státy, Vodstvo + zápisy z prezentací)

Co jsme stihli tento týden: ČJ: PS do 15/3, O do 36/5, M: PS do 22/7, ČJS – vodstvo, opakování.

 

Krásný předadventní čas přeje

Pavla

Týdenní plán 18. 11. – 24. 11. 2019

Vážení rodiče, milé děti,

minulý týden byl v duchu retra, totality a snahy o vybojování si zpět svých práv a svobody. Doufám, že díky tomuto projektu budou pro děti hmatatelnější události kolem 17. listopadu.

Z důvodu technické poruchy výstavy Totální stát byl náš termín návštěvy přeložen na pondělí 18. 11. Děti s sebou nepotřebují nic mimořádného. Jen prosím o teplé oblečení a Lítačku.

Ve vestibulu školy jsou zápisové archy na konzultační hodiny. Konzultace nejsou povinné. Prosím ty, kdo potřebují něco řešit, nechť se zapíší.

Děti v pátek obdržely výpis známek, které jim aktuálně vychází v jednotlivých předmětech. Naleznete je v ŽK na str. 4.

Dále žáčci dostali závaznou přihlášku na ŠvP. Kdo má zájem se zúčastnit, prosím o její vyplnění a odevzdání. Letos pracujeme na tématu Indiáni a kovbojové.

A co nás čeká v následujícím týdnu?

ČJ

 • zdvojené hlásky
 • přídavná jména tvořená od podstatných
 • vyvození předpon S- a Z-

M

 • mnohoúhelníky – konvexní a nekonvexní, strany a úhlopříčky
 • dělitelnost, graf dělitelů

ČJS

 • vodstvo (přeloženo z minulého týdne)
 • dokončení a opakování Evropy
 • velký opakovací test ve středu 27. 11.: kontinenty, časová a podnebná pásma, hlavní města, organizace, hádání států dle jejich typických rysů, sousední státy… Vše dle získaných materiálů v portfoliu.

Co jsme stihli v tomto týdnu: ČJ PS do 15/3, O 22/32, M: PS cv. 23/4, ČJS: hlavní města států Evropy, sousední státy podrobněji – práce s učebnicí 46 – 53.

Krásné podzimní dny přeje

Pavla P.

Týdenní plán 11.11. – 17.11.2019

Vážení rodiče, milé děti,

asi bych Vás správně ani neměla informovat o tom, co nás v příštím týdnu čeká, neboť to nezapadá do filosofie totalitního režimu :-), ale zvyk je železná opona (tedy košile).

Příští týden bude probíhat tematický týden s názvem Svoboda. Děti se budou učit i tradičním (pro nás netradičním) způsobem a zkusíme na vlastní kůži zažít minulost. Ve středu navštívíme besedu s autorem knihy TRIKOLORA, panem Šinkovským. Ve čtvrtek nás čeká návštěva výstavy Totalitní stát, kde prostřednictvím videomappingu budou děti mít možnost seznámit se s reáliemi doby před listopadem 1989.Na tento zážitek jsme objednaní v čase od 12:00 do 12:30, je umístěn na Karlově náměstí. Očekávám příchod do školy kolem 13:00, doufám, že tím nikomu nevzniknou žádné komplikace. Další happeningy budou probíhat v prostorách naší školy.

Pokud byste doma našli nějaký pěkný dobový materiál, který by se mohl hodit jako ilustrace dob minulých, prosím neváhejte je poslat po dětech… Děkuji!

ČJ

 •  Předložky x předpony
 • Zdvojené hlásy ve slovech (např. zz, nn, dd, jj…)
 • Přípona -ský

 

M

 • Dělení dvojciferným číslem
 • V druhé polovině týdne bude testík na dělení jednociferným i dvojciferným číslem

ČJS

 • Dějiny – události kolem roku 1989
 • Vodstvo – hlavní toky
 • Hospodářství Evropy
 • Opakování států a největších měst – ve čtvrtek test

Co jsme stihli v minulém týdnu: ČJ: PS do 13/7, 0: 17/1 – 3, M: PS do 20/2, Poč.: do 20/2 (jen první 4 příklady), ČJS: vyhledávání informací na internetu, orientace na mapě, věci typické pro daný stát, povrch Evropy (ČJS – modelování), státy a hlavní města.

Krásný víkend přeje

Pavla P.

 

Týdenní plán 4. 11. – 10. 11.

Dobrý den,

doufám, že jste si během podzimních prázdnin v termínu 28. 10. – 3. 11. krásně odpočinuli!!! Na prázdniny jsem nezadávala žádné povinné úkoly, jen jsem doporučila, aby děti ve volných chvílích zopakovaly základ dělení dvojciferným číslem.

A co nás čeká za práci v následujícím týdnu?

ČJ

 • Slovotvorný rozbor – příbuzná, základová a odvozená slova, předpony a přípony
 • Předpony vs. předložky
 • Shoda podmětu a přísudku

M

 • Dělení dvojciferným číslem
 • Mnohoúhelníky (přeloženo z minulé hodiny geometrie – byla nahrazena preventivním programem)

ČJS

 • Orientace na mapě
 • Povrch Evropy – modelujeme (někomu již došla modelovací hmota, poprosím o její dokoupení a přinesení na hodinu)
 • Typické věci pro jednotlivé země…
 • Kompletace států a jejich hlavních měst
 • Děti by si měly začít „fixovat“ státy a jejich hlavní města, monumenty atd.

Na ICT bude slíbený opakovací testík dovedností (již jsme dělali přípravný, děti obdržely papírek s požadavky) a vyhledávání informací z ČJS,  s sebou je tedy nutné mít portfolio ČJS, ačkoliv není v pondělí v rozvrhu.

Na VV kromě modelovací hmoty přinést i krabici od mléka a nůžky na manikúru.

Co jsme stihli v minulém týdnu: ČJ – Ps do 10/4, O str. 29,  M – PS do 18/4, Poč 19/1 (první 4 příklady), ČJS – orientace na mapě, malé státy Evropy a jejich hlavní města, modelování povrchu, práce se slepou mapou, rozdělení Evropy na Z, J…, opakování zákl. informací o Zemi (oceány, kontinenty, nejvyšší hora…)…

Krásné podzimní dny přeje

 

Pavla

Týdenní plán od 21. 10. do 27. 10.

Vážení rodiče, milé děti,

v následujícím týdnu nás opět čeká mnoho zajímavého:

21. 10.  během 5. a 6. vyučovací hodiny bude beseda na téma Nebezpečí na síti

23. 10. jdeme na dopravní hřiště na ZŠ Bronzová –  1. – 3. vyučovací hodinu jsme ve třídě a probíhá výuka (M, ČJ, ČJS). S sebou vezměte přilbu (z hygienických důvodů), pití, baťůžek, lítačku. Lekce by nám měla končit ve 12:30, čili do školy přijedeme s drobným zpožděním.

A co nás čeká v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • shoda podmětu a přísudku – opakování
 • části slov – příbuznost, slovo základové, kořen, předpony, příponová část

M

 • písemné dělení dvouciferným číslem
 • mnohoúhelníky ( cestování po síti, geobordy…)

ČJS

 •  povrch Evropy (i modelování – budete potřebovat tvarovatelnou, nevyschlou modelínu – ve čtvrtek…)
 •  členění Evropy na Z, V, střední, J, JV a S
 •  orientace na mapě, zeměpisné hádanky

Co jsme v tomto týdnu stihli:

M: PS do17/3, Poč do 14/3, ČJ PS do 9/9, O do 15/5, ČJS – živočichové a rostliny v podnebných pásech, podnebné pásy a časová pásma, rovnoběžky, poledníky, rovník… Dokončeny prezentace – budeme dělat zeměpisné hádanky a postupně se učit zpaměti nejdůležitější místa v Evropě.

 

Krásné babí léto přeje

Pavla

Týdenní plán 14. – 20. 10.

Vážení rodiče, milé děti,

 

v následujícím týdnu nás opět čeká mnoho změn a aktivit. V pondělí nebude TV v tělocvičně, neboť dochází k její revizi. Mějte proto vhodné oblečení na ven. V úterý nás navštíví studentky. Ve středu bude preventivní prohlídka školního zubaře a dokončení prezentací o státech Evropy. Ve čtvrtek navštívíme 1.D a jejich podzimní výstavu. A co budeme dělat v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • Testování vědomostí – vyjmenovaná slova, podstatná jména (koncovky a určování mluvnických kategorií)
 • Slovesa
 • Slovní druhy
 • Popis osoby

M

 • Dělení jednomístným (opakování) a dvoumístným číslem

ČJS

 •  Orientace na mapě (města a státy)
 •  Práce s textem – opakování – kontinenty, klimatické pásy, Evropa (starý kontinent), poloha Evropy
 • Podzim

Co jsme v tomto týdnu stihli? M: PS do 17/1, Poč. do 8/3, ČJ: PS do 8/3, Op do 14/4, ČJS prezentace projektů.

Krásný víkend a babí léto všem přeje

Pavla