GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Obecná informace o zpracování osobních údajů ve škole a kontakt na pověřence 

FZŠ prof. Otokara Chlupa PedF UK Praha 13, Fingerova 2186, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů při výkonu svých činností postupuje při zpracování osobních údajů fyzických osob v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR); s osobními údaji nakládá uvážlivě, ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a chrání je před zneužitím. Škola jako správce zpracovává údaje v níže uvedených případech
• Vedení evidence žáků („školní matrika“)
• Vedení evidence žáků s povinností počátku plnění školní docházky ze spádového obvodu školy
• Zpracování výkazů, statistických hlášení, dotazníkových šetření
• Zpracování výročních zpráv školy a jiných evaluačních zpráv
• Ochrana práv v případě žaloby ze strany zákonného zástupce žáka
• Vedení pedagogické dokumentace – třídní kniha – třídní výkaz – katalogový list žáka – žákovská knížka (listinná a elektronická), zápisy z pedagogických rad, zaostávání žáků, udělení výchovných opatření
• Evidence úrazů žáků, kniha úrazů, hlášení úrazů, posudky, protokoly, náhrady pojistných událostí
• Údaje o znevýhodnění žáka podle § 16 školského zákona
• Zájmové vzdělávání
• Školní stravování a závodní stravování
• Školská rada
• Správa IT systému školy
• Doplňková činnost školy
• Organizování školních akcí pro žáky – výlety, exkurze, návštěvy divadel, výstav, filmových představení, sportovních a ostatních soutěží, školy v přírodě, plavání, lyžařské zájezdy, zájezdy do zahraničí
• Korespondence s rodiči (stížnosti, upozornění na neprospěch žáka, přestupky v chování, zanedbávání školní docházky, žádosti o uvolňování, výsledkové listiny soutěží, fotografie

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím :
datové schránky ID DS uerpd79
emailem na adrese zuzana.majstrova@fzs-chlupa.cz nebo poverenec@p13.mepnet.cz
poštou na adrese: FZŠ prof. Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha
Fingerova 2186, PRAHA 5 – Stodůlky, 158 00

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Mgr. Tomáš Tesarčík
Pověřenec organizace
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí č. p. 2580/13
158 00  Praha 5 – Stodůlky
E-mail: poverenec@p13.mepnet.cz
Tel: 235 011 514

2. Informace o rozsahu zpracování osobních údajů v agendách školy

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Výše vymezené údaje se dále v souladu se školským zákonem a ostatními právními předpisy předávají zřizovateli, Ministerstvu školství, mládeže a tělových a České školní inspekci.

Uvedené informace jsou zpracovávané po dobu studia žáka na naší škole, včetně nezbytné doby stanovené vnitřním předpisem pro archivaci a skartaci.

V Praze 1.9. 2018              PaedDr. Zuzana Majstrová, ředitelka školy

GDPR v souvislosti s testováním na naší škole
Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého bylo mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví vydáno, a spadá tedy pod ustanovení o tom, že „zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR), tzn. zpracování těchto údajů není založeno na souhlasu se zpracováním, takže škola v tomto případě nezajišťuje souhlas zákonných zástupců.

K údaji o výsledku testu konkrétního žáka podléhající testování mají přístup pouze pověření pracovníci školy (ředitelství a TU).

Z důvodu minimalizace nakládání s osobními údaji se informace o výsledku testu konkrétního žáka nesmí dostat mimo školu. Při vlastním testování tedy pracovníci zaznamenávají výsledky bez jejich vyhlašování přede všemi.

Škola dále reportuje pouze anonymizované, souhrnné výsledky testování. Údaje o konkrétním žákovi se předávají pouze mezi školou a místně příslušné KHS v případě pozitivních testů a nařizované karantény, a to opět na základě Mimořádného opatření ze dne 6.4.2021.

Škola zpracovává seznamy testovaných v rozsahu identifikační údaje žáka (jméno, příjmení a třída), datum provedení testu a výsledek testu. Seznamy testovaných škola uchovává v kanceláři ředitelství do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je odstraní/skartuje.

V případě osob, které prodělaly onemocnění COVID-19, a které se tedy v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nemusí testovat, škola zaznamená tuto skutečnost po ověření z předloženého dokladu nebo jiného potvrzení o prodělání onemocnění. Škola si zaznamená dobu, do kdy není nutné osobu testovat. I tyto údaje škola uchovává do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je vrátí, popřípadě po dohodě se zák. zástupci odstraní/skartuje.

Pokud zákonní zástupci poskytnou potvrzení v listinné podobě je ukládáno v kanceláři ředitelství, kam mají přístup pouze pověřené osoby. Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány do systému Bakaláři, kde podléhají stejným podmínkám jako další citlivé a osobní údaje (jsou přístupné pouze pověřeným osobám a uchovávají se po dobu stanovenou opatřeními).

V Praze dne 11.4. 2021 PaedDr. Zuzana Majstrová, ředitelka školy