Řád školní jídelny

1. Školní jídelna zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování

2. Výdejní doba : 11,30 – 14 hod

3. Placení obědů:

Sporožiro– příkaz k placení spořitelně si vyzvedněte u vedoucí školní jídelny a předejte do spořitelny. Spořitelna přes prázdniny stravné neplatí a v září naběhne platba automaticky, proto je tento způsob nejednoduší.

Složenky: Je možné platit  hotově v kanceláři jídelny  ráno 7-8 hod nebo v jídelně 11,30 -14 hod.

V případě platby na poště je nutné doručit potvrzení o platbě převodem na účet č. 020036-0127851339/0800 + variabilní symbol (získáte v jídelně)  do 25.dne v předchozím měsíci.

4. Doklad o zaplacení odevzdejte do jídelny nejpozději do posledního pracovního dne v měsíci. Bez prokázané platby nemůže být strávník přihlášen na obědy.

Po zaplacení nebo odevzdání potvrzení o platbě je dítě přihlášeno  na následující měsíc na oběd číslo jedna. Jinou volbu si děti objednávají pomocí identifikačních karet, které musí nosit s sebou, nebo přes internet na adrese www.strava.cz.

5. Odhlašování obědů:

Telefonicky  na čísle 235517326 nebo email jidelna.chlupova@seznam.cz nebo pomocí formuláře na webu v sekci jídelna nebo osobně v kanceláři vedoucí šk. jídelny. Oběd musí být odhlášen do 8,00 hodin příslušného dne.

Řádně odhlášené obědy se odečítají z platby za příští měsíc. Neodhlášené a  nevyzvednuté obědy propadají a budou doúčtovány do plné výše to je 70.-Kč.

6. Při ukončení nebo přerušení docházky do ŠJ odhlašte strávníka písemně.

7. Zákonní zástupci žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu na potraviny ve znění vyhlášky č. 107/2005 Sb.o školním stravování. Od školníhoroku 2005/2006 se rozdělují strávníci do tří skupin. Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud je mu v daném školním roce (od 1.9. do 31.8) 11 nebo 15 let.

Cena obědů:

I.   stupeň              7-10 let               28,- Kč

II.   stupeň            11-14 let              30,- Kč

III.   stupeň          od 15 let              32,- Kč

Cizí strávníci                                       70,- Kč

8. Při nedodržení platebních podmínek nebude strávník přihlášen na oběd.

9. Po dobu nemoci, nepřítomnosti žáka nebo zaměstnance školy ve škole nelze vydávat stravu domů. Oběd je možno vyzvednout do přinesených nádob ne skleněných, viz a 4 odst 9) vyhlášky o školním stravování pouze první den nepřítomnosti ve škole, a to  pouze v době  11,30 -11,45  nebo  13 –13,30 hod.

10. Při příchodu do jídelny si strávníci odloží tašky (žáci) a svršky do vyhrazených prostor připraví si čip, zařadí se do fronty k výdejní lince, kde si vezme tác, příbor a obdrží oběd. Z připravených nádob si načepuje nápoj.

11. Po jídle odnese tác s nádobím k okénku umývárny.

12. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozoru  a chovat se ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými  i společenskými pravidly při stravování.

13. Jakékoli závady okamžitě hlaste u okénka umývárny.

14. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit dozoru v jídelně.

15. Z jídelny je zakázáno vynášet nakousané ovoce popřípadě moučník. Chce li si někdo toto odnést domů uloží si to v šatně do tašky.

16. Jídelníček je vyvěšován ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy.

17. Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. O školním stravování a zákonem č.561/2004 Sb.

Provozní řád platí od 1.9.2009

Renata Bezděkovská                                     Mgr Blanka Janovská

Vedoucí školní jídelny                                   ředitelka školy

6 thoughts on “Řád školní jídelny

 1. dobry den mam prosbu dcera mela v patek na cipu 0 muzu poprosit o vysvetleni plati si obedy ke konci mesice.chtela bych se optat jestli teda nemá zaplaceni celi mesic nebo jak to je.

 2. Vážená paní učitelko,
  dle ověřených informací z jiných školských zařízení je postup ŠJ ohledně dopočítávání ceny do částky 65,-Kč v případě neodhlášení velice mírně řečeno poněkud neobvyklý či nestandartní. Vámi uváděný odstavec ani jiný paragraf vyhl. 107/2005 Sb., ani její novela nic takového výslovně neuvádí. Uvedený postup není ani jinde ve výše uvedených dokumentech. Přesto můj další dotaz zní, jak předejít situaci, kdy při ročním vyúčtování rodič najednou zjistí určitý počet neodhlášených obědů. Pokusím se problém formulovat jinak. Podle čeho Šj zjišťuje, že oběd byl odebrán nebo odhlášen nebo neodhlášen?? Děkuji.

  • Postupujeme podle platných pokynů. Věc jsme po Vašem prvním dotazu znovu konzultovali s vedoucí školního stravování na odboru školství Praha 13 pí Ložkovou, která nám závaznost pokynu potvrdila.

   Druhá věc je, že se neuplatňuje. Ani na naší škole jsme během posledních let nikdy částku nedoúčtovávali, hlavně proto, že žádné takové případy nenastaly anebo šlo o jeden dva dny. Jak jsem psala v minulé odpovědi, na první den absence se nařízení nevztahuje a další dny si již rodiče obědy vždy odhlásili (jde o obědy dětí, které nejsou ve škole). Proto Vámi popsaná situace nikdy nenastala a podle zkušeností pí vedoucí škol. jídelny je velmi nepravděpodobné, že by nastala v budoucnu. Jelikož ale tento pokyn platí, pokládáme za správné ho mít v řádu školní jídelny.

   Strávníci mají čipy, pomocí nichž jídelna monituruje, kdo na obědě byl a kdo ne, obědy se odhlašují do 8 hodin ráno u vedoucí školní jídelny, je tedy také jasné, kdo má odhlášeno a kdo ne.

   Věc patří do kompetence vedoucí školní jídelny pí Bezděkovské, doporučuji, pokud máte stále pochybnosti, obrátit se na ni.

 3. Na základě jakého právního předpisu hodláte doúčtovávat neodhlášené obědy do částky 65,-Kč?? Pokud se např. dítěti udělá během dopoledne nevolno, rodič si jej odvede, nemůže již oběd odhlásit. Vám zbyde nevyzvednutý v kuchyni a navíc ještě rodičům budete doúčovávat cca 40,- Kč?? Žádám o vysvětlení!!!

  • Jde o cenu oběda včetně režijních nákladů.

   Cena a odebírání obědů ve Šj se řídí Vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování. Váš dotaz spadá pod § 4 – Rozsah služeb školního stravování, odstavec 9).

   Z této vyhlášky vyplývá, že pokud se dítěti udělá během dopoledne nevolno nebo je doma neplánovaně např. z rodinných důvodů, může si rodič (splužák, sourozenec atd.) v první den nepřítomnosti oběd vyzvednout a odnést v přinesené nádobě (viz náš Provozní řád, bod 9 – první den nemoci). Pokud ho necháte propadnout, platíte běžnou cenu a režie se nepočítá.

   Pokud je ale žák nepřítomný i další den a oběd si neodhlásí (podle Provozního řádu ŠJ bod 5 je třeba to udělat do 8 hod.), je nutné zaplatit kromě nákladů na potraviny i věcnou a mzdovou režii – tedy plnou výši oběda 65,- Kč. V opačném případě bychom čerpali finanční prostředky neoprávněně. Čerpání prostředků je kontrolováno Českou školní inspekcí.

   Myslíme si, že většina rodičů odhlásit obědy nezapomene a s daným předpisem nebudeme mít žádné problémy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*