O škole

Jsme základní školou s 1.- 9. ročníkem. Učí se u nás kolem 800 žáků pod vedením asi 50 pedagogických pracovníků. V každém ročníku 1. stupně máme  4-5 tříd, na 2. stupni  tři.
Vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu „Škola aktivního učení – šance pro každého.“.

Hlavním cílem naší školy je vytvořit systém výuky, který by vyhovoval každému dítěti bez ohledu na jeho nadání a podle jeho inividuálních potřeb a podporovat u každého žáka pozitivní vztah k celoživotnímu vzdělání.

Režim školy je přizpůsoben přirozeným dětským potřebám (variabilní délka hodin, v průběhu vyučování děti mohou pít a chodit na WC, při příznivém počasí tráví děti přestávky venku atd.).

Hlavní důraz klademe na to
• aby žáci chodili do školy rádi
• aby mohli vyjadřovat otevřeně své názory
• aby měli prostor pro otázky a učili se argumentovat
• aby byli vedeni k vzájemnému hodnocení, k autentické sebereflexi a sebehodnocení
• aby byli hrdi na svoji školu

Naší snahou je
• vytvářet pozitivní klima ve škole
• věnovat se každému dítěti a individualizovat a diferencovat výuku podle jeho potřeb
• snažit se o vstřícné a podnětné zázemí pro každého žáka i v době mimo vyučování

Bezpečné klima
Naše škola se snaží vytvářet příjemné a podněcující prostředí pro žáky, jejich rodiče i učitele,  kde existuje vzájemná důvěra a respekt, kde vládnou demokratická pravidla a vnitřní kázeň. Léta se již snažíme, abychom žákům nabízeli příjemné a podnětné prostředí. Na vypracování školního řádu se podílelo společně vedení školy, pedagogický sbor, ale i samotní žáci. Vždy dbáme na to, aby práva a povinnosti byly v rovnováze.

Ve škole funguje žákovský parlament, kde jsou zástupci ze všech tříd, včetně prvních, dveře ředitelny jsou vždy otevřeny pro každého.

Komunikace mezi žáky, učiteli a rodiči je založena na partnerském vztahu. Všichni dostávají možnost vyjádřit se k obsahu výuky, ale i k dění ve škole. Podněty jsou brány s veškerou vážností, diskutuje se o nich nejen s dětmi, ale i s rodiči na třídních schůzkách a mezi pedagogy.

Velký důraz klademe na vytváření příležitostí, při kterých mohou žáci otevřeně hovořit s jistotou, že jim bude nasloucháno, na nastavení rovnocenných podmínek pro všechny děti. Chceme vytvořit atmosféru, kdy mají děti v učitele důvěru, nebojí se klást otázky, požádat učitele o pomoc či s ním nesouhlasit.

Děláme vše pro to, aby naše škola byla otevřená dětem, rodičům i všem ostatním, kteří mají o nás a o naši práci zájem.

Co znamená slovo fakultní v názvu školy?

Protože jsme škola fakultní, setkávají se paní učitelky v průběhu roku se studenty PF UK v Praze a vzájemně si vyměňují názory a zkušenosti.

Studenti v 1.A

Studenti

Studenti fakulty mají možnost náslechů u zkušených pedagogů a plní na škole krátkodobou i dlouhodobou praxi . Často zase na oplátku připravují pro naše žáky nejrůznější projekty, pomáhají ve třídách, na školách v přírodě a při nejrůznějších akcích.

Několik let jsme spolupracovali s profesorem Milanem Hejným, specialistou na didaktiku matematiky. Proto se na naší škole vyučuje matematika metodou Hejného.


Podstránky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*