Charakter výuky


Prezentace pro zájemce o přijetí do 6.třídy

Veškeré vzdělávací působení na naší škole vychází z přesvědčení, že spíše než na množství osvojených poznatků záleží na jejich trvalosti a propojení s praktickým životem.

Centrálním prvkem je důraz na

  • kvalitní mezilidské vztahy
  • prostor pro vlastní iniciativu
  • realizaci jednotlivce
  • individuální hodnocení

Metody naší práce

Vedle otázky čemu učit, klademe již léta důraz na to, jak učit – tedy na kvalitu vyučovacího procesu.

Vyučující na naší škole používají aktivizační metody, které vedou k efektivnímu učení. Snažíme se podporovat kritické a samostatné myšlení žáků a jejich aktivitu. Vycházíme z jejich vlastních zkušeností a prožitků, pracují s různými informačními zdroji včetně internetu.

Ve vyučování převažují konstruktivistické přístupy, kdy učitel nesděluje hotové poznatky, ale vytváří učební situace, v nichž žáci samostatně či ve skupině hledají informace, pracují s nimi, zkoumají je a na základě vlastního přičinění se dobírají výsledku. Chápeme poznávání jako postupný proces, v němž má hlavní roli aktivita žáka a snahou učitele je připravit pro ni optimální podmínky. Konstruktivistické postupy směřují k vyšší úrovni poznávání a k rozvoji myšlení.

Příručka příkladů dobré praxe

Příručka příkladů dobré praxe

Neoddělitelnou součástí takových přístupů je metakognitivní učení, při kterém si žáci uvědomují, jak se učili, co jim v učení pomáhalo a jak by měli postupovat dál.

Jde nám primárně o vnitřní motivaci žáků. Chceme, aby o učení měli zájem proto, že jim přináší nové poznatky a uspokojení z úspěšného řešení problému, ne pro dobrou známku nebo pochvalu rodičů.

Zkušenosti učitelů naší školy byly publikovány v Příruče příkladů dobré praxe vydané Výzkumným ústavem pedagogickým v r. 2006/7.


Podstránky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*