Projektová výuka

Projekty

Metodou, která vede k řešení praktických úkolů a k rozvoji vědomostí, dovedností a postupů nejširšího spektra, jsou výchovně vzdělávací projekty. Jejich realizování navíc podporuje globální pohled dítěte na svět a tedy integraci učiva.

Plánujeme a realizujeme projekty různého charakteru i rozsahu, v rámci jednotlivých tříd, v rámci škol v přírodě, v paralelních třídách i napříč celou školou.

Mezinárodní projekt Džuha

Mezinárodní projekt Džuha

Pravidelně realizujeme např. praktické dílny orientované na oslavy lidových tradic a svátků. Podle možností a příležitostí se účastníme i projektů mezinárodních, které umožňují našim žákům poznávat jiné kultury a komunikovat v cizím jazyce.

Jde o metodu, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých problémů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Veškerá činnost se soustřeďuje kolem jednoho tématu. Je tvořivější, bývá živější a rušnější než tradiční výuka.

Nejčastěji se uskutečňují projekty krátkodobé a střednědobé, ale občas jsou realizovány i dlouhodobé. Projekty se nevytvářejí jen přímo ve škole, ale i na výletech, na školách v přírodě a podobně.

Výstava - Projekt Miláčkové

Výstava – Projekt Miláčkové

Vyvrcholením bývá konference nebo výstava pro ostatní děti ve škole nebo veřejnost. Výsledky děti často prezentují i v celoškolním časopise Chlupík.

Projekt je silným motivačním nástrojem k učení, zapojuje všechny žáky, ale respektuje jejich inividuální zvláštnosti. Rozvíjí fantazii a tvořivost.

Podle svého charakteru může podporovat jak samostatnost, tak i kooperaci mezi dětmi. Často ale klade hlavní důraz právě na spolupráci žáků, jejich pozitivní vzájemnou závislost, na přijetí společných cílů a vzájemnou komunikaci.

Centrálním pojmem vzdělávání je zvědavost. Do popředí se tak dostává proces zkoumání, hledání, pátrání po smyslu věcí, jevů a vztahů. Velký význam v tomto procesu má jazyk, nástroj pro učení jako hledání smyslu a významu věcí.

Integrovaná výuka

Projekt Rudolf II.

Projekt Rudolf II.

Integrace se využívá nejvíce na 1. stupni. Výuka se soustřeďuje kolem jednoho tématu, které je pro děti zajímavé. Cílem však není osvojit si co nejvíce faktických znalostí s tématem souvisejících, ale využít zájmu žáků k dosažení široce pojatých cílů. Téma pak prolíná vyučováním ve všech předmětech v průběhu období delšího než jedna či dvě vyučovací hodiny.

Oborové dny

Při oborových dnech mají žáci 2. stupně možnost vybrat si téma, které je jim blízké, a věnovat se mu 4 dny. První tři dny pracují v rámci své skupiny, poslední den se koná konference, kde skupiny prezentují výsledky své práce.

Cílem takto organizované výuky je umožnit žákům zvolit si téma, které určitý jev zkoumá z více stran a více do hloubky, vyzkoušet si práci v novém týmu, seznámit se blíže s dalšími žáky školy a zejména ověřit si, že jsou schopni se v daném časovém úseku domluvit a spolupracovat na společném projektovém výstupu. Žáci mají částečně možnost zvolit si, co tímto výstupem bude, jakým způsobem budou daný problém řešit, musí si rozdělit role a spolehlivě splnit daný úkol. Na závěrečné konferenci je jejich úkolem představit ostatním, co zjistili a vytvořili, co bylo pro ně nové, zajímavé či překvapivé.

Soupis témat oborových dnů, jména jejich vedoucích a stručná anotace je zveřejněna ve škole na nástěnce a na webu na blogu oborových dnů. Počet míst je v každé skupině omezen jak z hlediska celkového počtu, tak z hlediska počtu dětí určitého věku tak, aby vznikly věkově smíšené skupiny. Každý se musí zapsat do jednoho oboru podle vlastního výběru. Ty, kteří to do stanoveného data neudělají, zařadí učitelé tam, kde zbyde místo.


blog Oborové dny 2009/ 2010

Oborové dny 2010/ 2011
Konference OD 2013
Konference oborových dnů 2014

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*