Školní vzdělávací program

Rámcový vzdělávací program

Co vlastně Rámcový vzdělávací program (RVP) je a proč vznikl?
Rámcový vzdělávací program základního školství (RVP ZV) vymezuje charakter a obsah vzdělávání. Nahradil známé osnovy, ale podstatně se od nich liší. Jeho úkolem už není vyjmenovávat všechny nepostradatelné znalosti, které se každý žák musí naučit, ale obecně formuluje cíle a stanovuje tzv. kompetence, dovednosti, které má žák získat.

Hlavní změnou je to, že dříve byly cílem vzdělávání izolované vědomosti, které ve většině případů neuměli žáci v praxi použít. Nyní jsou cílem vzdělávání kompetence tj. dovednosti, připravenost žáka něco vykonávat. Jedná se například o schopnosti jako je ochota a dovednost stále se učit, tvůrčí přístup, komunikační a prezentační dovednosti (včetně komunikace v cizích jazycích), schopnost spolupracovat, jednat s lidmi, nést odpovědnost, řešit problémy, dovednost práce v týmu, schopnost sebevzdělávání.

Školní vzdělávací program a jeho ověřování na naší škole

Každá škola musela na základě RVP vypracovat svůj vlastní Školní vzdělávací program (ŠVP), který je vhodný pro její specifické podmínky. Ten má naše škola již několik let, protože FZŠ Chlupova byla pilotní školou a od 1.9.2003 pokusně svůj ŠVP ověřovala. Cesta to nebyla jednoduchá.  Z 54 pilotních škol v ČR pouze 12 škol ŠVP skutečně vytvořilo, dva z nich byly zamítnuty a ze zbývajících deseti pouze třem školám byl schválen ŠVP celý. Jednou z nich byla FZŠ Chlupova.

Ale navzdory tomu, že jsme tvorbě ŠVP věnovali opravdu hodně času a úsilí, dá se říci, že se u nás vlastně nic rapidně ze dne na den nezměnilo. Snažíme se totiž moderně, ale hlavně smysluplně vzdělávat žáky od samotného vzniku FZŠ. U nás už pěknou řádku let přemýšlíme o tom, proč se danou věc dítě učí, k čemu mu vlastně bude dobrá, a chceme, aby i sám žák si to uvědomoval. Proto pro nás nejen nebyl problém začít pracovat podle RVP, ale naopak jsme ho uvítali, neboť splňuje naše představy o vzdělávání.

Práce učitelů na ŠVP

Práce učitelů na ŠVP

Školní vzdělávací program vznikal postupně a všichni členové pedagogického sboru museli spolupracovat. Jen tak mohl vzniknout program, který je šitý na míru naší škole a vyhovuje všem požadavkům. Nejde však o završený proces, protože další práce nás čekla při tvorbě ŠVP, který by stejně dobře vyhovoval nově vniklé škole FZŠ prof. O. Chlupa. práce na ŠVP bude dále pokračovat tak, jak budeme nabývat dalších zkušeností při ověřování dokumentu v praxi.

Naše zkušenosti z dosavadního ověřování ŠVP

Z hlediska žáků

 • Při zachování standardu vědomostí a dovedností se daří příprava žáků s výbornými studijními předpoklady a vyspělými dovednostmi a schopnostmi v sociálním jednání, pevná vnitřní motivace pro celoživotní vzdělávání, návyky hledání a objevování.
 • Jsme přesvědčeni, že díky práci na RVP ZV vyhovuje naše škola nárokům, které vyplývají ze soudobých mezinárodních průzkumů funkční a čtenářské gramotnosti.
 • Myslíme, že se daří i podpora zodpovědnosti a sebedůvěry.
 • U žáků je podporována diskuse a hledání nových řešení problémů, argumentace a žáci nemají strach se zepta

Z pohledu učitelů

 • Nutnost profesního vzdělávání učitelů
 • Týmová spolupráce všech učitelů
 • Promyšlení klíčových kompetencí a jejich uvedení (zabudování) do každodenního vyučování ve třídě vede k hlubšímu přemýšlení o struktuře jednotlivých částí učiva.
 • Učitelé více přemýšlejí, co je základní učivo, bez kterého nelze pochopit další látku a co učivo podružné, které si v případě potřeby může žák kdykoliv vyhledat.
 • Více si uvědomujeme, jak je důležité uvažovat o učivu nikoli z pohledu CO učím, ale PROČ to učím a PROČ se tomu má učit žák. Učivo není cílem, ale pouze prostředkem k dosažení klíčových kompetencí.
 • Využívání aktivizujících a efektivních vyučovacích metod a forem práce
 • Předávání zkušeností a poznatků z této práce – bohaté zkušenosti z tříletého ověřování předávají paní ředitelka a někteří učitelé na mnoha seminářích a dílnách pro školy, které jsou teprve na počátku cesty.

Výuka jednotlivých předmětů podle ŠvP

Značnou proměnou u nás prošly předměty Prvouka, Vlastivěda i Přírodověda. Již před mnoha lety jsme si pro naši školu vytvořili „pracovní osnovy“ pro tento předmět. Ve školním programu jsme završili jejich ověřování. Dá se říci, že žáci zvládli učivo bez větších problémů a určitě ho mají, díky našemu přístupu, více upevněno. Spokojené jsou i pí učitelky, neboť daným tématům mohou věnovat relativně dost času.

Učivo nepovažujeme za samoúčelné. Soustředíme se na zásadní nutné vědomosti z této oblasti, které sledujeme v souvislostech se současností a se životem žáků. Učivo nám slouží k rozvoji klíčových kompetencí, zvláště dovednosti učit se, pracovat s prameny a komunikovat. S volbou zásadních témat proto řešíme i způsoby učení a upřednostňujeme konstruktivistické pojetí výuky a aktivizační a kooperativní metody a formy práce.

Na 2. stupni dostávají velký prostor volitelné předměty. Žáci tak mají příležitost profilovat se, rozvíjet své schopnosti a zájmy, přizpůsobit obsah svého vzdělávání zamýšlené další cestě.

Velmi důležité jsou v našem programu tzv. průřezová témata, která se prolínají výukou ve všech předmětech. Jsou jimi Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. Proto je nedílnou součástí naší výuky i bezpočet projektů všeho druhu, charakteristické jsou projekty prolínající celou školou, projekty prvního a druhého stupně, projekty mezinárodní.

Na 2. stupni prolínají průřezová témata výukou, ale vytváříme i příležitosti k jejich plánovitému rozvoji – např. dny třídního učitele nebo oborové dny.

komentář u “Školní vzdělávací program

 1. Děkuji za odpověď, v době internetu a například PDF formátu mi to přijde ale jako poněkud nešikovné a také nevstřícné řešení. Předpokládám, že ten dokument máte v PC a převést ho do PDF a postovat ho na webu školy bude trvat pár minut. Případně se to dá publikovat i jinak.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*