Učební plán

Učební plán pro 6.-9. ročník ŠVP Škola aktivního učení – šance pro každého ve školním roce 2013/14
Vzhledem k zavedení povinné výuky druhého cizího jazyka tak, aby všichni žáci splnili 6 hodin výuky za období 6.-9, ročníku (kromě žáků současného 9. ročníku, pro které se ŠVP nemění), posílila výuka jazyka a ubylo hodin volitelných předmětů – veškeré změny obsahuje Dodatek k ŠVP.
Tímto dodatkem se upravuje Školní vzdělávací program „Škola aktivního učení – šance pro každého“, č. j.26731/2005-22 pro základní vzdělávání ve znění platných dodatků od 1. 9. 2013 takto:
1) V učebním plánu 2. stupně se snižuje počet vyučovacích hodin volitelných předmětů v 7., 8. a 9. ročníku.
2) Další cizí jazyk se přesouvá z kapitoly Doplňující vzdělávací obory – z rozšiřující oblasti volitelné předměty – do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
3) V učebním plánu 2. stupně se zařazuje povinný předmět Další cizí jazyk – dle aktuální nabídky (německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk a ruský jazyk) v 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny týdně. Povinnost vybrat si Další cizí jazyk se ve školním roce 2013/2014 netýká žáků 9. ročníků
4) Do poznámek k učebnímu plánu se u dalších cizích jazyků doplňuje sdělení: „Žáci v 7. ročnících si povinně vyberou jeden z nabízených vyučovacích jazyků, tak aby byl odlišný od cizího jazyka, kterému se již učí.“
5) Do poznámek k učebnímu plánu se k dalším cizím jazykům doplňuje sdělení: „Ve školním roce 2013/14 si žáci v 8. ročnících, kteří si dosud nevybrali další cizí jazyk, povinně vyberou z těchto vyučovacích předmětů: německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk a španělský jazyk, tak aby byl odlišný od cizího jazyka, kterému se již učí. Povinnost vybrat si jeden z nabízených dalších cizích jazyků se ve školním roce 2013/14 netýká žáků 9. ročníků.“
6) Standardy pro Český jazyk, Anglický jazyk a Matematiku se stávají přílohou ŠVP, osnovy těchto předmětů byli zkontrolovány a doplněny

Poznámky k učebnímu plánu:

Další cizí jazyk a volitelné předměty jsou upraveny pro následující školní roky takto:

Další cizí jazyk Volitelné předměty
Školní rok ročník ročník
6. 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9.
2013/2014 0 2 3 0 3 2 1 4
2014/2015 0 2 2 3 3 2 2 1
2015/2016 0 2 2 2 3 2 2 2

 

 

 

 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola aktivního učení – šance pro každého“, č. j.26731/2005-22 včetně předchozích dodatků byl zkontrolován a doplněn podle platného RVP ZV od 1. 9. 2013 o tyto další údaje:

V bodu 1 – Identifikační údaje se vypouští slovo předkladatel, ponechávají se údaje o škole.

V bodu 6 – Hodnocení výsledků vzdělávání žáků – se vypouští část autoevaluace školy, protože podle školského zákona se již samostatně neprovádí, ale je součástí výroční zprávy.

Dále byly učební osnovy doplněny nebo byla pouze zdůrazněna již zastoupená aktuální a důležitá témata jako je obrana vlasti, korupce, finanční gramotnost, dopravní výchova, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, sexuální a rodinná výchova, zlomky a desetinná čísla v matematice I. stupně.

Rovněž byly zkontrolovány a doplněny osnovy jednotlivých předmětů a předměty Anglický jazyk, Český jazyk a Matematika i na základě Standardů pro tyto předměty, které se staly přílohou našeho ŠVP.

Upravené učební osnovy doplněných nebo přepracovaných vyučovacích předmětů jsou přílohou ŠVP, který nabývá platnosti od 1. 9. 2013 k nahlédnutí v ředitelně a v recepci školy.

 

V Praze dne 31. 8. 2013

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*