1. – 5. ročník

Předmět

1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk a literatura

8

7

8

8

7

Anglický jazyk

1

1

3

3

3

Matematika

4

5

5

5

5

Informační a kom. technologie

1

1

Člověk a jeho svět

2

3

3

3

4

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

2

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Člověk a svět práce

1

1

1

1

1

Týdenní časová dotace

21

22

25

25

25

Celková závazná časová dotace

118 hodin

Obecné poznámky

Základní vyučovací jednotkou nemusí být vždy vyučovací hodina (45 min), pí učitelky mají právo délku vyučovací jednotky aktuálně upravit dle potřeb žáků.

Jedinou jejich povinností je dodržet umístění v rozvrhu předmětů Anglický jazyk a Člověk a zdraví/ Tělesná výchova. U těchto předmětů musí také dodržet délku vyučovací hodiny (45 min). U ostatních předmětů může učitel hodiny slučovat podle potřeby.

I při integraci předmětů, při projektech apod. musí však dodržet časovou proporci jednotlivých předmětů v týdnu a zásady hygieny školní práce (přestávky, relaxace atd.).

Poznámky k jednotlivým předmětům

Anglický jazyk

je na prvním stupni jediným zástupcem vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Je však naším profilovým předmětem, takže je zařazen do učebního plánu již v první a ve druhé třídě s jednohodinovou dotací. Od třetího ročníku se již standardně učí tři hodiny týdně.  Předmět je tedy posílen o  2 hodiny.

Matematika

naplňuje vzdělávací oblast Matematika a její aplikace a je na naší škole posílena o dvě hodiny týdně.

Informační a komunikační technologie

předmět je zařazen již od čtvrtého ročníku a vyučuje se jednu hodinu týdně.

Člověk a jeho svět

tento vyučovací předmět vznikl sloučením předmětů Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Ve druhém, třetím je posílen o jednu hodinu a v pátém ročníku o dvě hodiny týdně, což dohromady dává rozšíření předmětu o 4 hodiny.

Výtvarná výchova

je jednou ze součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je ve třetím ročníku dotována jednou hodinou navíc.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*