6.- 9. – ročník

II. stupeň

Vzdělávací oblast Zahrnuté obory Vyučovací předmět Ročník Z toho disponibilní Celkem Součet za oblast
6. 7. 8 9.
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 4 4 4 4 1 16 34
Cizí jazyk Anglický 3 3 3 3 0 12
Další cizí jazyk Dle nabídky a zájmu 2 2 2 6 6
Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 4 4 4 5 2 17 17
Člověk a příroda Fyzika Fyzika 2 2 1 2 5 7 26
Chemie Chemie 0 0 2 2 4
Přírodopis Přírodopis 2 2 2 2 8
Zeměpis Zeměpis 2 2 2 1 7
Člověk a společnost Občanská výchova Občanská výchova 1 1 1 1 1 4 12
Dějepis Dějepis 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Informatika 1 0 0 0 0 1 1
Člověk a svět práce Člověk a svět práce Praktické činnosti 0 0 1 2 0 3 3
Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 0 0 3 10
Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 2 2 1 7
Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 0 1 1 1 1 3 11
Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Volitelné předměty 2 2 2 2 8  8  8
Celkem hodin v 6. – 9. ročníku 28 30 32 32 24 122 122
Ročníková maxima 30 30 32 32