Týdenní plán 5.B 18. – 22.2. 2019

ČJ
procvičování probraného učiva za 1. pololetí
mluvnice: přídavná jména, podmět a přísudek, slovní druhy, koncovky podstatných jmen, porozumění zadání v pracovním sešitě
sloh: shrnutí za jarní prázdniny – čteme vždy v pondělí
čtení: práce s podvojným deníkem každé úterý ve škole
dílna: v úterý – Jsme na tom všichni stejně?, ve čtvrtek se studentkou – Ctnosti
recitace: za TDÚ v rámci třídního kola prezentace básniček

M
aritmetika
nově: Vénnův diagram
– slovní úlohy (čas), početní operace, biland (opakování zápis čísel), dělitelnost čísel
geometrie
– geometrické tvary x tělesa, opakování rýsování (kružnic, přímek, úseček, trojúhelníků)

ČJS
vlastivěda
– prezentace TDÚ JV Evropy (úterý)

TDÚ
18.2. třídní kolo básniček (hned v pondělí po jarních prázdninách)
kritéria: délka a téma odpovídající úrovni páté třídy
s sebou text básně (okopírovaný/přepsaný), který je poté nutný odevzdat při účasti ve školním kole
19.2. státy JV Evropy
zadání: vyhledání základních informací, kresba tří symbolů z dané země (+ základní informace k vybranému symbolu)
28.2. TDÚ z historie (přesné informace visí ve škole na tabuli)
5.3. čtenářské bingo

DDÚ
kvíz – odevzdat 22.2.
pevnost Klis
1. V jakém státě se pevnost nachází?
2. Jaký je název dvou pohoří, ve kterých je pevnost schovaná?
3. Jaký národ ji zpočátku ovládal/obsadil?
4. V čem byla pevnost pro Turky výhodná?
5. Na jaké město je z vyhlídky vidět?
6. Jak se k pevnosti z parkoviště je možné dostat?

úloha pro chytré hlavy – odevzdat 22.2.

pokusy – odevzdat 22.2. (pracovní list ve třídě)

Akce
20.-21.2. školní kolo básniček – divadelní sál
6.3. festival filmů – příběhy dětí z cizích zemí (multikulturní výchova), provázanost s dílnou ČJ
13.3. divadlo D21 Fimfárum + dílna
18.3. preventivní program: Vztahy a dospívání (1.-4. vyučovací hodinu)
20.3. výtvarný workshop, návštěva Werichovy vily
1.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
15.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
18. – 19.4. Velikonoční prázdniny, začínáme v úterý
13.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
21.5. hudební program Rom´n´Roll – v Sukově síni Rudolfina
27.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
3.6. – 7.6. 2019 škola v přírodě
12.6. program finanční gramotnost 3.,4. vyučovací hodina
27.6. Jump Aréna (odměna za vysvědčení)
s sebou: batoh, pití, svačina, 160,- na vstup, karta od školy, klíč od skříňky, odchod po druhé vyučovací hodině, návrat na oběd
Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

Týdenní plán 18. – 22.2.2019

Český jazyk
– nová látka – druhy přísudků
– procvičování – procvičování přídavných jmen, mě/mně, předpona s-, z-, vz-, bě/bje, vě/vje

Děti si mohou samostatně dodělat v rámci domácí přípravy vše v pracovním sešitě do str. 30

Matematika
– procvičování – sčítání a odčítání desetinných čísel, rovinná geometrie (postup konstrukce a její zápis)
– stále průběžně opakujeme – dělení dvojciferným číslem (různé strategie), čtení desetinných čísel, zlomky, porovnání zlomků, přepis zlomků do desetinných čísel, úlohy z různých matematických prostředí (autobus, krokování, děda Lesoň, sčítací trojúhelníky, násobkové obdélníky, pavučiny, práce ve čtvercové síti)

Děti si mohou samostatně dodělat v pracovním sešitě v rámci domácí přípravy celou str. 25

Člověk a jeho svět
– Evropa – opakování našich sousedních států, příprava na test
– Dějiny – opakování Národního obrození a událostí během 19.st., nová látka – průmyslová revoluce

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
25.2. Odevzdání přihlášek na vícedenní školní výlet
13.3. Divadlo D21
25.4. Placení zálohy na školní výlet ve výši 1500 Kč

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019