Čtenářský klub

logolinkŘíká se, že dnešní děti nečtou – je tomu skutečně tak? Pokud ano, je možné tento stav změnit? Proč je důležité, aby děti četly? Jak rozvíjet dětské čtenářství? Jaké knížky baví dnešní děti? Jak čtenářské aktivity zakomponovat do běžné výuky?
 Logo_Fin_čtkluby

Na tyto otázky naše škola hledá odpovědi v projektu „Školní čtenářské kluby: inkluzivní prostředí pro rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti“, v němž budeme s podporou Nové školy, o. p. s., po dobu dvou let pracovat spolu s dalšími devíti pražskými základními školami. Všichni společně zaměříme svou pozornost mimo jiné i na to, jak rozvíjet čtenářství u dětí, které doma nemluví česky, případně zda mohou čtenářské kluby pomoci jejich zdokonalování češtiny. Projekt je financován z prostředků Operačního programu Praha – pól růstu ČR a běží v období 1. 8. 2016 – 30. 6. 2018.

Naše společná přesvědčení o dětském čtenářství

  • Rozvíjet čtenářství můžeme jen u dětí, které poznaly radostný zážitek z četby.
  • Každé dítě potřebuje při své čtenářské cestě průvodce.
  • Čtení je potřeba věnovat čas.
  • Čtenářská gramotnost je základním předpokladem školního i životního úspěchu dětí.

V naší škole se od října 2016 schází čtenářský klub otevřený přibližně 12 dětem z prvního stupně, z nichž část tvoří děti s odlišným mateřským jazykem. Děti se ve formátu volnočasové aktivity potkávají jedenkrát týdně na dvě vyučovací hodiny. Cílem setkávání je vytváření čtenářského společenství. V centru tohoto společenství je bohatá nabídka knih a čtení. Čtenářský klub vedou dva manažeři – kmenový pedagogický pracovník školy a externista se znalostí dětské literatury a čtenářství z jiné organizace (nejčastěji z dětského oddělení veřejné knihovny).
Celý článek

Projekt FACING the FUTURE – Erasmus+

Co je logo erasmus+Erasmus+?
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020 a navazuje na úspěšný Program celoživotního učení, Mládež v akci a další vzdělávací programy.

Jak se zapojila naše škola?
Naše škola spolupracuje v rámci Projektů spolupráce , a to
v klíčové akci 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů, která podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. V rámci KA2 je možné se zapojit do několika typů projektů.
Jedním z nich jsou strategická partnerství, která se zaměřují na sdílení a výměnu zkušeností mezi organizacemi působícími v oblasti vzdělávání a práce s mládeží, na přenos a realizaci inovativních postupů.
Spolu s finskou základní školou v Helsinkách a řeckou základní školou v Athénách jsme připravili projekt s názvem FACING the FUTURE (Čelem k budoucnosti).

Projekt je určen pro žáky 2. stupně a poběží do května 2016. Vybrali jsme žáky současných 6. a 7. tříd, kteří se v průběhu projektu v menších skupinách zapojí postupně do různých aktivit.
Projekt je zaměřen na vnímání budoucnosti jako možnosti vlastního rozvoje, zkoumání dopadu životního stylu na budoucnost žáků a v neposlední řadě samozřejmě na vytvoření příležitostí poznat nové přátele a navázat kontakty s mládeží v partnerských zemích.

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT?
– Nejrůznější aktivity ve společném digitálním prostředí (Google maps, VoiceThread, video, fotostory, blogování….) s cílem poznat životní styl dětí v partnerských zemích a jejich vnímání vlastní budoucnosti.

– Aktivity, které připraví podklady pro vytvoření společné počítačové hry, která bude jedním ze závěrečných výstupů projektu.

– Účast na třech společných setkáních vybraných zástupců ze všech partnerských škol (5 z každé školy na každém ze zahraničních setkání) na podzim 2015 v Praze, v zimě 2016 v Athénách a na jaře 2016 v Helsinkách.

Spolupráce se studenty ALTO university v Helsinkách, kteří budou mít na starosti vytvoření počítačové hry a vedení 3 workshopů k vývoji počítačové hry v rámci společných setkání v Praze, Athénách a Helsinkách.

Webová stránka projektu: www.facing-the-future.com

Návštěva v Aténách, leden 2016

Návštěva Helsinek, duben 2016

Facebooková stránka: Erasmus Athens Helsinki Prague  

Erasmus+ Vzdělávání učitelů

earsmus+ logo

 

 

 

Projekt Sebevzděláváním učitelů ke kvalitnější výuce  je schválen na dva školní roky 1.9. 2014 – 31.8. 2016. Je určen pro učitele Aj a Nj na naší škole. Je financován z evropského programu Erasmus+.

V prvním období vyjedou 4 učitelé Aj. Ve druhém období ještě další 2 učitelé Aj a dva učitelé Nj.

Našimi hlavními tématy, ve kterých se chceme dále vzdělávat, je kromě všeobecného vylepšení komunikace v angličtině a němčině a obecného metodického rozvoje zejména oblast CLIL a využití  ICT ve výuce cizích jazyků.
Účastníci kurzů budou vkládat své postřehy, zkušenosti a nabyté zkušenosti, o které se chtějí podělit s dalšími učiteli naší školy na školní intranet tak, aby byly všechny poznatky i materiály přístupné všem učitelům cizího jazyka na škole.
Postupně chceme zkušenosti zapracovat do Švp tak, že vytvoříme krátkodobé CLIL projekty pro každý ročník, které budou korespondovat s výukou v dalších předmětech (Čjs, M, Př, Děj, Ov apod).

2015/16

V prvním období – ve školním roce 2014/15 vyjeli celkem 4 učitelé Aj na dvoutýdenní metodické kurzy do Velké Británie. Ve druhém období ještě čeká výjezd další 2 učitele Aj a dva učitele Nj.

Našimi hlavními tématy, ve kterých se chceme dále vzdělávat, je kromě všeobecného vylepšení komunikace v angličtině a němčině a obecného metodického rozvoje zejména oblast CLIL (Content and Language Integrated Learning = vyučování témat jiných předmětů v angličtině) a využití  ICT ve výuce cizích jazyků.

Účastníci kurzů vkládají své postřehy, zkušenosti a materiály, o které se chtějí podělit s dalšími učiteli naší školy, na školní intranet tak, aby byly všechny poznatky i materiály přístupné všem učitelům cizího jazyka na škole.

Postupně zkušenosti zpracováváme do krátkých CLIL projektů, které pilotně ověřujeme přímo v hodinách Aj (1. a 2.stupeň) a Čjs (1.stupeň). Naším cílem je připravit lekce, které budou korespondovat s výukou v dalších předmětech (Čjs, M, Př, Děj, Ov apod) a budou se vyučovat v angličtině, ideálně se širším využitím digitálních technologií.

Realizace:
CLIL ve 4.C

CLIL ve 4.A

CLIL 8.AB Shakespeare

CLIL – Craft 5.A
CLIL_animals

CLIL_jobs_obr

CLIL-toy

obr_Shakespeare

Vyzkoušeli jsme i výuku v angličtině v rámci týdne Oborových dnů a zařadili dva obory s využitím metody CLIL. V oboru Americké svátky se děti setkaly hlavně se zdroji v angličtině, zpracovávaly je pak česky.  Obor Facing the Future týkající se práce na digitální hře byl náročnější a celá projektová práce probíhala pouze v angličtině. Počítáme s pravidelným zařazováním oborů vyučovaných v cizím jazyce i v dalších letech.

V příštím roce 2016/17 bychom chtěli vyzkoušet spolupráci jazykového a odborného učitele při výuce volitelných předmětů. Předběžně počítáme s kooperací vyučujících předmětů Aj a Zeměpisu nebo přírodopisu.

Koordinátorka projektu PaedDr. Zuzana Majstrová s pí učitelkou Mgr. Marcelou Kloudovou představily projekt učitelům z celé ČR na monitorovacím semináři Touha poznávat dne 16.6. 2016:
Prezentace-sebevzdelanim-ucitelu-ke-kvalitnejsi-vyuce

Konečným cílem po proškolení učitelů, pilotáži vytvořených lekcí a vyzkoušení různých forem CLIL ve výuce je zařazení CLIL v nejlépe vyhovující formě přímo do Školního vzdělávacího programu, a to na 1. i 2. stupni od šk. roku 2017/18.

Být úspěšný


Naše škola se zapojila do projektu Být úspěšný (reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36136) z Operačního programu Praha Adaptabilita, který realizuje občanské sdružení Elio a který je financovaný z ESF a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu Být úspěšný je rozvoj žáků a studentů na základních a středních školách v oblasti komunikace, sociálních kompetencí, orientace v systému dalšího vzdělávání a na trhu práce.

Obsahem skupinové práce se třídou během školního roku 2013/2014 je 6 tříhodinových setkání během výuky a jeden výjezd mimo školu s lektory Elio, o.s. vždy , během kterých bude prostřednictvím rozvojovo-zážitkových aktivit a aktivit na stmelení kolektivu podporován rozvoj žáků z 9.B.
na podziim 2014 stejný program zahájily třídy 9.AB a dokončí ho na jaře 2015.
U všech aktivit bude přítomen pedagog školy (třídní učitel).

V rámci projektu jsou poskytovány konzultace pro žáky, studenty, rodiče či pedagogy projektu, které se týkají osobnostního rozvoje, výběru povolání, aj.
Zájemci se předem objednávají na e-mail metodičky projektu magda.novackova@elio.cz.

Více o projektu naleznete na http://elio.cz/evropske-fondy/oppa-byt-uspesny/

Jeden svět na školách


Škola je zapojena do projektu Jeden svět na školách.

V rámci projektu Příběhy bezpráví nabízí společnost školám dokumentární i hrané filmy a další pomůcky vhodné k výuce dějepisu. Organizuje také studentské literární soutěže, semináře pro pedagogy, výstavy pro veřejnost a vydává knihy a metodické příručky o období komunistického Československa, které ve škole využíváme.

Každoročně se kromě jiného zapojujeme i do akce Příběhy bezpráví. Žáci tak mají možnost zhlédnout některý z dokumentárních filmů spolu s hostem a poté s ním besedovat o jeho zkušenostech. Navštívili nás již např. paní Libuše Šilhánová, signatářka Charty 77 nebo pan Petr Uhl, člen petičního výboru Charty 77 a spoluzakladatel Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V roce 2013 jsme přivítali pana J.G.Havla, hokejistu, který se nebál vyjádřit nesouhlas s okupací spojeneckými vojsky.

Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví 2009/10 – Libuše Šilhánová
Jeden svět na školách – příběhy bezpráví 2012/13 – J.G.Havel – pořad natočený v naší škole v ČR (rádio Regina dne 12.11. 2013)
Jeden svět na školách – příběhy bezpráví 2013/2014 – Petr Uhl
Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví 2014/2015 – Jan Hřebejk
Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví 2015/16 – paní Hradečná a paní Věra Pytlíčková
Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví 2016/17 – paní Zuzana Wienerová
Jeden svět na školách – příběhy bezpráví 2017/18 -p.Jůza

eTwinning

Aktivita eTwinning („e“ jako elektronické, evropské a „twinning“ jako párování, spojování) je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie.

eTwinning aktivita je projekt, ve kterém dvě nebo více škol z různých zemí spolupracují na dálku – prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Na naší škole se od roku 2008 každoročně zapojuje několik skupin.

Články o eTwinningu