1. A Týdenní plán 28. 9. – 2. 10. 2020

Pondělí 28. 9. – státní svátek.

Český jazyk – vyvození hlásky a písmena L. Hláskování jednoslabičných a jednoduchých dvouslabičných slov. Čtení slov a vět sestavených z probraných písmen, čtení s obrázky. Říkadla, básničky. Uvolňovací cviky, správné držení tužky, správné sezení při psaní.

Matematika – numerace do 6, čtení číslic 4 a 5. Rozklad čísla dle požadavků. Krokování. Třídění prvků. Skládání papíru dle pokynů.

Člověk a jeho svět – projektové vyučování „Každý jsme jiný“ (úterý 29. 9. – 2 vyučovací hodiny).

Pátek 2. 10. – volby. Vyučování 1. tříd končí v 11:45 hod. Děti se tento den budou učit ve třídě školní družiny. Z naší třídy se stává volební místnost.

Angličtina 1.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 28.9.-2.10.,2020 (28.9. Státní svátek)

Dobrý den,

Portfolium na angličtinu: Děti si vedou portfolium tak, že mají mít v portfoliu vše hezky uložené, nic se v Euroobalech nepřekrývá a z dokumentů v portfoliu se dá učit. Děti mají mít minimálně 10 prázdných Euroobalů v portfoliu. V týdenním plánu zde Vám vždy sdělím kdy si děti portfolium nesou domů a kdy jej mají donést zpět do školy. Zatím děti z 1.C mají portfolia na angličtinu ve škole. Děti z 1.A a 1.B jej teprve dostanou.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 28.9.-2.10. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Procvičujeme si konverzaci –zdravení, představení se, rozloučení se.
  2. Opakujeme si Unitu 1 různou formou, včetně v pracovním sešitě.

Domácí úkol/ Homework (HW): 1.C, 1.B na pondělí 5.10.             1.A na středu 30.9.

  1. 1.A: Děti si dodělají v pracovním sešitě str.5.
  2. Děti si mají doma opakovat zpěv a tanec písniček (songs), které v hodinách zpíváme a tančíme: The Happy House song, The Hello song, včetně říkanky “Who is this?”, které jsou na CDéčku vzadu pracovního sešitu nebo na odkazech zde:

The Hello song

The Happy House song

Who is this?

2.Děti si mohou zahrát 2 zábavné hry k Unitu 1 (Find the pairs =pexeso, Maze =bludiště) zde: Games (hry)   

POZOR! Odkazy z Oxfordu uvedené výše jsou možné otevřít, když si aktivujete Adobe Flash Player ve Windows. Na Android a Apple zařízeních Adobe Flash Player již není podporován, ale odkazy se otevřou například přes prohlížeč Puffin (Puffin Web Browser), který zobrazí Flash v Cloudu.

Přeji všem hezký den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D – Santana

Týdenní plán 21.-25.9.2020

1.B,1.C,1.D

Práce s portfoliem

Zakládání důležitých kopií pro výuku AJ ve školním roce 2020/2021 – ostrov odměn, informační leták, slovní zásoba, …

Děti mají za domácí úkol nechat podepsat informační leták o výuce AJ

1.A

Tento týden budu mít skupinku i p.uč. Běhalové, proto bude probíhat práce s portfoliem až týden následující a v tomto týdnu budeme procvičovat slovní zásobu 1.lekce – členové rodiny, představování se, hraní scének. Tvoření vět „Who´s this?“ a odpověďí „It´s…(Mom,Dad,Jack,….)

Práce v Activity book – str.5 / obrázky 1,2,3  následná společná kontrola

Domácí úkol na příští hodinu – do prázdného čtverečku namalovat osobu (fantazii se meze nekladou – pirát, princezna, ….) a do obrázku vedle domalovat nohu dané osoby – vybarvit a spojit obrázek osoby s nohou.

Práce s knihou – rozšíření slovní zásoby – Animals – „Dear Zoo“

1. A Týdenní plán 21. – 25. 9. 2020

Český jazyk – vyvození hlásky a písmena E, O. Hláskování jednoslabičných a jednoduchých dvouslabičných slov. Čtení písmen a slov sestavených z již probraných písmen, čtení s obrázky. Jazykolamy, říkadla. Správné sezení při psaní, držení tužky, uvolňovací cviky.

Matematika – čtení číslic 1, 2, 3, 4. Sčítání do 5 a do 6. Stavby z krychlí, krokování. Nácvik rozkladu čísel. Geometrické tvary.

Ćlověk a jeho svět – pravidla naší třídy, vztahy ve třídě. Všímáme si pocitů druhých.

Angličtina 1.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 21.-25.9.,2020

Dobrý den,

Angličtina ve škole i doma: V průběhu školního roku v hodinách Anglického jazyka (AJ) si pravidelně opakujeme vše co jsme se již učili a naučili, abychom to nezapomněli (písničky, příběhy, slovíčka, povely, apod.). Bylo by dobré kdyby děti také doma si pravidelně opakovaly vše co se učíme ve škole na angličtině. Proto Vás prosím, pusťte doma nebo cestou na výlet v autě dětem CDéčko s písničkama, které zpíváme ve škole. Přehrajte jim příběhy a další písničky, které budu vyvěšovat zde, na školních webových stránkách. 

Žákovská knížka: Vzadu žákovské knížky (předposlední stránka) zapisujeme zapomínání pomůcek a domácích úkolů na angličtinu. Pochvaly a poznámky z chování na angličtině zapisujeme v žákovské knížce na str.24-25.

Co jsme se doposud učili? V úvodní hodině AJ jsme se seznámili s pravidly (rules) podle, kterých bychom se všichni měli chovat, abychom v hodinách nezlobili a naopak, věnovali se angličtině a hodně se anglicky naučili.

Spolu s našim plyšovým medvídkem Teddy jsme se učili zdravit a představovat se “Good morning/ Hello, I am…….”, klást otázku na jméno “What’s your name?” a loučit se “Goodbye” nebo “Bye” formou zábavné hry. K tomu jsme si zazpívali písničku “The Hello song” a seznámili jsme se s postavičkami z učebnice, které bydlí v jednom šťastném domečku Happy House a se kterými zažijeme spoustu příhod. Odkaz na “The Hello song” najdete zde: The Hello song

Děti se seznámily myškou Ruby (mouse Ruby), kocourem Otto (cat Otto), myšákem Spike (mouse Spike) a s maminkou myškou (mouse Mum). Poslechli jsme si příběh (story), ve kterém tyto postavičky hrály. Poté děti dostaly role a příběh si zahrály jako v divadle nebo ve filmu. J Odkaz na příběh najdete zde: Goodbye Otto!

Zpívali jsme a tančili jsme k písničce “The Happy House song”. Písničkou jsme se učili slovíčka “window” (okno), “door” (dveře), “roof” (střecha), “floor” (podlaha). Odkaz na “The Happy House song” najdete zde:The Happy House song

Co bude tento týden 21.-25. záříPokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 21.-25.9. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Připomeneme si pravidla chování (rules).
  2. Pokračujeme v Unitu 1 a učíme se otázku “Who is this?” (Kdo je to?) a odpovědi “It’s Jack.”, ‘It’s me.” (To je Jack. To jsem já.”) formou říkanky, kterou si poslechneme. Říkanku “Who’s this?” se učíme tak, abychom ji společně s celou třídou zvládli přeříkat. J Poté si k tomu zahrajeme hru u dveří třídy a procvičujeme si v pracovním sešitě.
  3. Učíme se jednoduché povely anglicky, které budeme používat v hodinách (classroom language). Například: stand up (postav se), sit down (sedni si), jump (poskoč si), open your book (otevři si knížku), close your book (zavři si knížku), listen (poslouchej), look at me (podívej se na mne), look at the picture (podívej se na obrázek), point (ukaž prstem). K tomu si navíc zazpíváme a zatančíme písničku “The Wheels on the Bus”. Odkaz na “The Wheels on the Bus” najdete zde:

Domácí úkol/ Homework (HW):   1.C, 1.B na pondělí 21.9.;        1.A na středu 23.9.  Poslala jsem po dětech domů tištěný dokument s informací o výuce angličtiny v 1.třídách a prosím o Váš podpis, kterým mi dáte vědět, že jste to četli a rozumíte tomu. Dokument mají děti založený v pracovním sešitě na angličtinu. Děti měly donést tento Vámi podepsaný dokument na hodinu angličtiny již minulý týden. Ten, kdo ještě nedonesl, nechtˇ jej donese tento týden. Podepsaný dokument si zatím založíme do pracovního sešitu na angličtinu a poté do portfolia na angličtinu, které děti brzy dostanou od třídní učitelky.     

Přeji všem hezký den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Úvodní informace k angličtině (AJ Andrea Běhalová) v 1.třídách: AJ 1.A,B,C

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

vítám Vás a Vaše děti ve školním roce 2020/2021 a oznamuji, že na těchto webových stránkách pravidelně ke konci týdne najdete informace o výuce angličtiny (AJ). Pro vaši informaci sděluji, že při výuce pracujeme také s učebnicí Happy House 1, kterou děti mají uloženou ve škole, aby děti neměly těžké aktovky. Další podrobnější informace o výuce AJ v 1.třídách naleznete v příloze této zprávy. V klidu si informace o výuce AJ v příloze přečtěte a seznamte se s nimi, prosím. Zde klikněte na přílohu: Informace o výuce AJ

Tento týden 14.-18.9., 2020. posílám tyto AJ informace v tištěné formě dětem domů a prosím o Váš podpis, kterým mi dáte vědět, že jste to četli a rozumíte tomu. Děti by mi měly donést tento Vámi podepsaný dokument na hodinu angličtiny příští týden.  

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru.

Přeji všem příjemný den.

Andrea Běhalová, Ph.D.