Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 18.3.-22.3.2019

Dokončení prezentací „My dream school“ – tvoření vět v návaznosti na prezentace

Úvod do UNIT 4 – Time. Part A – What´s the time, please?

Procvičování nové slovní zásoby – ústní i písemnou formou

Práce s AB – poslechová cvičení

Tvoření vět s použitím ON, AT – dny v týdnu, určení času.

5.C TÝDENNÍ PLÁN od 18.3. – 22.3.2019

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: přídavná jména přivlastňovací

– opakování učiva: koncovky přídavných jmen měkkých/tvrdých, vyjmenovaná slova, ktg podst.jmen, ktg sloves, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; zdvojené souhlásky, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice, vzorce souvětí, atd.)

Výběr cvičení: PS I. 5.tř.: str. 33-40 U: str. 49-61, PS BD: str. 7-8, 22-25

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (11,12,13); čtení z deníků páťáka

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do  10.5. vypracovat: 2. kulturní list a 5. čtenářský list z knihy dle svého výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu

MATEMATIKA

– zlomek a desetinné číslo – souhrn znalostí a nové informace

– rovnice (Děda Lesoň, Hadi, slovní úlohy, váhy, šipkové grafy)

– opakování probraného učiva: písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem, dělitelnost čísel, různá matematická prostředí,

Výběr cvičení: PS I str.28-29; 36-40 PS II str. 23-26 U: str. 36-50,80-83 Poč.:str.15-31

ČJS

– EVROPA: Slovensko – vypracování prac.listu, testík: Rakousko, Slovensko

– HISTORIE: Světlo rozumu (osvícenství) a vláda Marie Terezie – úvod

ICT: Excel – další informace, vytvoření tabulky s daty o spolužácích

PLÁNOVANÉ AKCE

9.4. – prevence na téma: „Partnerství, vztahy a sexualita“

18.4. – 22.4.  Velikonoční prázdniny

24.4. 2019: workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

29.4.   Autorské čtení: prezentace vlastní tvorby dětí na libovolné téma (příběh, pohádka, deník…). Prezentace a čtení úryvku před posluchači cca 3 minuty a následně odpovídání na dotazy posluchačů – do 15.4. odevzdání prací, předem možnost prezentace před 5.C

30.4.  program První pomoc hrou na téma: Krvácení a šok, DDM Praha 8

31.5. – 3.6.  Školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN

 

Angličtina 5.B, 5.C, 5.D – Křížová

5.C PO a 5.D ÚT: Minitest (osobní zájmena), 5.B minitest nepíše.

Budeme opakovat základní učivo (např. slovesa have got, be, osobní a přivlastňovací zájmena, slovní zásobu). 5.B bude navíc dokončovat projekty.

5.CD ČT a 5.B PÁ: mít napsaná slovíčka 4A + možnost odevzdat dobrovolný DÚ (10 kartiček se slovíčky ze 4. lekce – na čtvrtku, dostatečně velké a výrazné!)

5.C PO 25.3. a 5.D ÚT 26.3.: Minitest (slovesa have got, be)

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 11.3. – 15.3.2019

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: přídavná jména přivlastňovací; slova přejatá – dokončení

– opakování učiva: koncovky přídavných jmen měkkých/tvrdých, ktg podst.jmen, ktg sloves, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; zdvojené souhlásky, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice, vzorce souvětí, atd.)

Výběr cvičení: PS I. 5.tř.: str. 31, 33-40 U: str. 43-45, 49-61, PS BD: str. 6-8, 25

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (11,12,13); čtení z deníků páťáka

– čtenářská dílna (k festivalu dokumentárních filmů Jeden svět 14.3.2019)

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do 15.3. vypracovat: čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

MATEMATIKA

– část, zlomek a desetinné číslo – souhrn znalostí a nové informace

– rovnice (Děda Lesoň, Hadi, slovní úlohy, váhy, šipkové grafy)

– opakování probraného učiva: písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem, dělitelnost,   různá matematická prostředí

Výběr cvičení: PS I str.27-29; 33, 38-40 PS II str. 23-25 U: str. 36-39,44-47,76-77 Poč. 5.tř.:str.7-29

ČJS

– EVROPA: Slovensko – vypracování prac.listu, opakování: Rakousko

– HISTORIE: J.A.Komenský a škola v 17.století, testík: baroko, život podle společenských vrstev

– návštěva festivalu dokumentárních filmů Jeden svět

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP: výroba škrabošek z obrysů rukou (Masopust) II.

ICT: Excel – základní informace, vytvoření jednoduché tabulky (rozvrh hodin)

PLÁNOVANÉ AKCE

14.3. – festival dokumentárních filmů „Jeden svět“ pro 1.stupeň, kino Lucerna

9.4. – prevence na téma: „Partnerství, vztahy a sexualita“

18.4. – 22.4.  Velikonoční prázdniny

24.4. 2019: workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

29.4. – Autorské čtení: prezentace vlastní tvorby dětí na libovolné téma (příběh, pohádka, deník…). Prezentace a čtení úryvku před posluchači cca 3 minuty a následně odpovídání na dotazy posluchačů – do 15.4. odevzdání prací, předem možnost prezentace před 5.C