Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 18.3.-22.3.2019

Dokončení prezentací „My dream school“ – tvoření vět v návaznosti na prezentace

Úvod do UNIT 4 – Time. Part A – What´s the time, please?

Procvičování nové slovní zásoby – ústní i písemnou formou

Práce s AB – poslechová cvičení

Tvoření vět s použitím ON, AT – dny v týdnu, určení času.

Týdenní plán 5.D na 18. – 22.3.

ČJ – zájmena – druhy zájmen a skloňování osobních zájmen + opakování probraného pravopisu, DDÚ – 4.ČTL do 1.4., (DDÚ) – napsat vlastní text a přihlásit se s ním na Autorské čtení ve škole – do 25.4.

M – počítání s desetinnými č. + procvičování sč., odč., nás. a děl. v daném oboru; rýsování podle popisu konstrukce, vytváření popisu konstrukce, převody jednotek, obvod, obsah, objem – výpočty; slovní úlohy

ČJS – po – návštěva Štefánikovy hvězdárny

st – vesmír – Slunce – prezentace Filipa a Míši

Angličtina 5.B, 5.C, 5.D – Křížová

5.C PO a 5.D ÚT: Minitest (osobní zájmena), 5.B minitest nepíše.

Budeme opakovat základní učivo (např. slovesa have got, be, osobní a přivlastňovací zájmena, slovní zásobu). 5.B bude navíc dokončovat projekty.

5.CD ČT a 5.B PÁ: mít napsaná slovíčka 4A + možnost odevzdat dobrovolný DÚ (10 kartiček se slovíčky ze 4. lekce – na čtvrtku, dostatečně velké a výrazné!)

5.C PO 25.3. a 5.D ÚT 26.3.: Minitest (slovesa have got, be)

Týdenní plán 5.D na 11. – 15.3.

ČJ – pravopis pod.a příd.jm., určování mluvnických kategorií, správné skloňování, slovní druhy; DDÚ – 4.ČTL – do 1.4.

M – počítání v ciferníkové matematice a ve dvojkové soustavě; pís. nás. trojcif.č. a pís. děl dvojcif.č., počítání s desetin.č., slovní úlohy; popis konstrukce – orientace v něm, objem krychle a kvádru, jednotky délky, obsahu a objemu

ČJS – po – František Josef I. a jeho doba – úvod

st – Vesmír – hvězdy a souhvězdí – prezentace Matěje K. a Hoanga