Zeměpis – požadavky pro 6. roč

Požadavky ve výuce zeměpisu pro 6. ročníky na FZŠ prof.O. Chlupa:

1. Pravidelná příprava aktualit každých 14 dní. Aktualita je zapsána nebo vlepena v sešitě a opatřena datem a informací o zdroji, ze kterého žák informaci čerpal. Aktualitu žák bude samostatně interpretovat před spolužáky a případně čelit jejich dalším dotazům. Aktualita se má týkat dění na planetě Zemi či ve Vesmíru a souvisí se zeměpisnými informacemi. Za aktuality nejsou chápány bulvární informace a vůbec informace nevztahující se k výuce zeměpisu. Vítány jsou tudíž informace o nových poznatcích z Vesmírných výzkumů, meziplanetárních letů, informace o aktuálně sledovaných přírodních jevech případně katastrofách v různých zemí světa a tak podobně. Každou takovou zprávu je třeba umět propojit s konkrétním místem na Zemi a umět je pak ukázat na mapě. K tomu je vhodné opatřit si domácí atlas světa, popřípadě kapesní atlas světa. Vítány jsou i pozvánky na různé kulturně turistické aktivity případně zpracované informace z nich – výlety , exkurze, vodácké zážitky nebo návštěvy výstav s přírodovědnou tematikou. Zvláště vítán je cestovatelský deník, kteří si povinně vedou žáci cestující mimo běžné prázdniny a prakticky tak nahrazují svou aktivitu v hodinách zeměpisu.

2. Pokud žák prokáže aktivní četbu zeměpisné literatury po předchozí konzultaci s učitelem, bude mu vystavena tzv. „nezkoušenka“, kterou může použít při jedné libovolné hodině zeměpisu dle svého uvážení tak, že ji odevzdá na začátku hodiny a není podroben ústnímu ani písemnému zkoušení na dané hodině zeměpisu.

3. Na každou hodinu je žák vybaven ořezanými pastelkami a obyčejnou tužkou, na lavici má nachystaný atlas světa, který si obstará během přestávky u katedry zeměpisné pracovny. V sešitě během hodiny pečlivě zakresluje všechny náčrtky z tabule, pokud učitel neřekne jinak.

4. Během prvního pololetí vytvoří žák svou vlastní mapu jako výsledek svých znalostí a dovedností týkajících se vzniku a obsahu map. Mapa „Můj ostrov“ bude obsahovat vše, čím se budeme zabývat v zeměpisných hodinách: Název fiktivního místa, síť rovnoběžek a poledníků, číselné a páskové měřítko, výškopis, popis a vysvětlivky žákem zavedených značek, barevnou hypsografii (barevnou stupnici pro různé výšky). Vše vyvedeno tak, aby odpovídalo logice, tedy voda netekla do kopce, měřítko odpovídalo velikosti mapy, poledníky a rovnoběžky vhodně popsány a podobně. Termín odevzdání mapky Můj ostrov je 4.1.2011 na formátu A4 kladívkové čtvrtky.

5. Během celého školního roku jsou žákům hodnoceny kromě aktualit, mapky a vedení sešitu, pravidelné zeměpisné pětiminutovky v úvodu hodiny, velké znalostní testy shrnující znalosti a dovednosti každé čtvrtletí a jejich orientace v mapách světa. Žákům bude hodnocena jejich aktivita v hodinách. Během 6. třídy mají mít základní představu o rozložení kontinentů a oceánů, podle názvu země postupně přiřadit kontinent, na kterém se země nachází. Žáci si osvojí znalost základních geografických pojmů tak, aby je mohly interpretovat v řetězci příčin a následků v konkrétních krajinách na naší planetě.